Nghi phaïm thöù hai
trong vuï saùt haïi Ñöùc Cha Gerardi
bò baét

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nghi phaïm thöù hai trong vuï saùt haïi Ñöùc Cha Gerardi bò baét.

(CWN 10/06/98) - Guatemala (TP Guatemala) - Thöù Hai vöøa qua (8/06/98), chính quyeàn Guatemala loan baùo laø hoï ñaõ baét giöõ ngöôøi thöù hai bò tình nghi laø thuû phaïm saùt haïi Ñöùc Cha Juan Jose Gerardi, Giaùm Muïc phuï taù Toång Giaùo Phaän Guatemala.

Trong cuoäc hoïp baùo, boä tröôûng boä noäi vuï Guatemala, oâng Eduardo Mendoza, cho caùc kyù giaû bieát thuû phaïm thöù hai naøy teân laø Dagoberto Alcides Hernandez. Caùc nhaân chöùng taïi nôi Ñöùc Cha Gerardi bò saùt haïi ñaõ nhaän dieän ra ngöôøi naøy. Boä tröôûng Mendoza khoâng xaùc ñònh anh Hernandez laø ngöôøi saùt haïi Ñöùc Cha Gerardi tuy nhieân caùc nhaân vieân ñieàu tra tin raèng nhöõng tang chöùng, chaúng haïn nhö daáu giaày taïi phaïm tröôøng, cuõng baèng vôùi kích thöôùc ñoâi giaày cuûa anh Hernandez mang treân ngöôøi khi bò baét giöõ.

Ngöôøi thöù nhöùt bò caùc nhaø ñieàu tra Guatemala baét giöõ laø anh Carlos Enrique Vielman. Tuy nhieân caùc nhaø tranh ñaáu nhaân quyeàn taïi Guatemala thì cho raèng anh Vielman chæ laø vaät teá thaàn ñeå chaïy toäi cho caùc thuû phaïm thöïc söï ñaõ ra tay saùt haïi Ñöùc Cha Gerardi. Theo hoï, keû gieát Ñöùc Cha Gerardi laø nhöõng ngöôøi trong quaân ñoäi Guatemala. Hoï baát maõn vôùi Ñöùc Cha vì ñaõ cho coâng boá moät baûn baùo caùo veà tình traïng vi phaïm nhaân quyeàn trong thôøi gian cuoäc noäi chieán keùo daøi 36 naêm trôøi taïi Guatemala.


Back to Radio Veritas Asia Home Page