Caùc Giaùo Hoäi mieàn Trung AÁn
ñaåy maïnh vieäc huaán luyeän ñöùc tin

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Caùc Giaùo Hoäi mieàn Trung AÁn ñaåy maïnh vieäc huaán luyeän ñöùc tin.

(UCAN IC2848.1030 1/06/99) - AÁn Ñoä (Raipur) - Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi caùc giaùo phaän thuoäc bang Madhya Pradesh ôû mieàn Trung AÁn, ñang ñaåy maïnh caùc chöông trình huaán luyeän ñöùc tin ñeå chuaån bò cho Ñaïi Naêm Thaùnh 2000.

Chöông trình naøy do moät uûy ban ñaëc traùch vieäc chuaån bò möøng sinh nhaät naêm thöù 2000 cuûa Chuùa Gieâsu, soaïn thaûo. OÂng B. K. John, Toång Thö Kyù uûy ban cho bieát chöông trình chuù troïng tôùi hoøa giaûi vaø caùc chuyeán haønh höông, muïc ñích laø ñeå ñaøo saâu ñöùc tin Kitoâ cuûa caùc tín höõu, vaø thaêng tieán tình huynh ñeä; qua ñoù caùc tín höõu trôû thaønh chöùng nhaân cuûa Tin Möøng taïi bang Madhya Pradesh, nôi ngöôøi Kitoâ chæ chieám khoaûng 1% daân soá cuûa bang. Linh Muïc George Mallivathukkal, thuoäc giaùo phaän Jabalpur ñang chuaån bò moät taäp saùch veà: "Thieân Chuùa, Ngöôøi Cha" baèng tieáng Hindi vaø tieáng Anh ñeå phaân phoái cho caùc giaùo xöù trong vuøng. Veà phaàn mình Linh Muïc Thomas Vadakedath, thuoäc giaùo phaän Raipur, thì chuaån bò moät baûn ñoà caùc Ñeàn Thaùnh vaø trung taâm haønh höông cuûa bang Madhya Pradesh, baûn ñoà naøy ghi chuù nhöõng neùt noåi baät cuûa caùc Ñeàn Thaùnh vaø trung taâm haønh höông.

UÛy ban vuøng cuõng chuù troïng tôùi nhöõng tin töùc lieân quan tôùi caùc Coäng Ñoaøn Giaùo Hoäi Cô Baûn trong caùc giaùo xöù naèm trong bang vaø yeâu caàu caùc Linh Muïc neân ñaëc bieät theo doõi sinh hoaït cuûa caùc coäng ñoaøn naøy. Nhaán maïnh tôùi vai troø cuûa caùc nhaø laõnh ñaïo giaùo daân vaø nhu caàu canh taân phuïng vuï, uûy ban cuõng döï tính toå chöùc nhieàu khoùa hoäi thaûo trình baøy nhöõng tö töôûng veà caùch thöùc môùi ñeå trôû thaønh giaùo hoäi. Vò Toång Thö Kyù uûy ban cho bieát moãi giaùo phaän trong bang Madhya Pradesh ñang coá gaéng heát mình ñeå hoaøn taát caùc chöông trình ñöôïc döï truø trong naêm nay, naêm chuaån bò ñoùn möøng Ñaïi Naêm Thaùnh 2000. Madhya Pradesh laø bang lôùn nhaát trong toång soá 25 bang cuûa AÁn Ñoä, vaø laø bang ñoâng daân soá ñöùng haøng thöù saùu. 93% trong soá 66 trieäu daân cuûa bang naøy theo AÁn Giaùo. Ngöôøi Kitoâ coù khoaûng 352 ngaøn, trong soá naøy coù 224 ngaøn ngöôøi Coâng Giaùo, hôïp thaønh 11 giaùo phaän. Caùc nhaø truyeàn giaùo ôû bang naøy phaàn ñoâng hoaït ñoäng trong caùc laõnh vöïc giaùo duïc vaø y teá.


Back to Radio Veritas Asia Home Page