Töôøng thuaät
Leã phong Chaân Phöôùc Cha Pio
moät leã nghi chöa heà coù
trong lòch söû Phong Thaùnh cuûa Giaùo Hoäi

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Töôøng thuaät Leã phong Chaân Phöôùc Cha Pio, moät leã nghi chöa heà coù trong lòch söû Phong Thaùnh cuûa Giaùo Hoäi.

Luùc 9:30 saùng Chuùa Nhaät muøng 2/05/99, taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, ÑTC chuû söï thaùnh leã troïng theå toân phong Cha Pio leân Baäc Chaân Phöôùc. Vôùi leã nghi hoâm nay Cha Pio ñöôïc toân kính chính thöùc vaø coâng khai. Leã kính Chaân Phöôùc môùi ñöôïc aán ñònh vaøo ngaøy 23 thaùng 9 haèng naêm, ngaøy ngaøi qua ñôøi caùch ñaây 31 naêm taïi San Giovanni Rotondo, thoï 81 tuoåi. Vôùi Cha Pio Chaân Phöôùc, coäng ñoàng Giaùo Hoäi laïi coù moät Chieác haûi ñaêng môùi ñeå chieáu soi vaø höôùng daãn caùc tín höõu treân con ñöôøng tieán veà Ngaøn Naêm thöù ba. Trong leã nghi phong Chaân Phöôùc, ÑTC ñeà cao tính caùch anh huøng caùc nhaân ñöùc cuûa Cha Pio vaø göông saùng ñôøi soáng Phuùc AÂm cuûa vò Tu Só khieâm toán naøy, trong moät thôøi ñaïi bò tuïc hoùa, höôûng thuï vaät chaát, nhöng cuõng ñoùi khaùt Thieân Chuùa, vaø trong nhöõng giôø phuùt chieán tranh ñang buøng noå döõ doäi taïi mieàn Balcan vaø taïi nhieàu nöôùc Chaâu Phi, do nhöõng thuø gheùt giöõa caùc chuûng toäc, do nhöõng tham voïng voâ ñaùy cuûa con ngöôøi. Vôùi leã nghi phong Chaân Phöôùc hoâm nay, Giaùo Hoäi muoán ñeà nghò moät laàn nöõa, nôi Cha Pio, moät söï thaùnh thieän vaãn coù maõi maõi vaø luoân luoân môùi meû, vì söï thaùnh thieän cuûa con ngöôøi laø söï tham döï vaøo söï thaùnh thieän cuûa Chuùa Kitoâ, Ñaáng thaùnh thieän duy nhaát vaø laø nguoàn maïch moïi söï thaùnh thieän. Caùc quan saùt vieân öôùc löôïng coù khoaûng 500 ngaøn ngöôøi, ñöùng chaät Quaûng Tröôøng thaùnh Pheâroâ, Quaûng Tröôøng Pio XII vaø ñaïi loä Hoøa Giaûi tieáp lieàn ñoù, ñeán töø khaép nôi treân theá giôùi, ñeán döï leã Phong Chaân Phöôùc cho Cha Pioâ. Sau kinh Xin Chuùa thöông xoùt, ñaùp laïi lôøi thænh caàu cuûa Ñöùc Cha Vincenzo D'Addario, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Mafredonia-Vieste, cuõng nhö cuûa nhieàu Giaùm Muïc vaø tín höõu khaép nôi, ÑTC ñoïc lôøi toân phong Cha Pio, Ñaày Tôù Chuùa, leân baäc Chaân Phöôùc. Böùc aûnh Cha Pioâ treo saün tröôùc Bao Lôn nôi maët tieàn Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, nôi Ñeàn Thôø Thaùnh Gioan Lateran vaø taïi San Giovanni Rotondo, ñöôïc môû ra giöõa tieáng hoan hoâ cuûa caùc tín höõu tuï hôïp taïi ba ñieåm naày: San Giovanni in Laterano vaø San Giovanni Rotondo ñöôïc tieáp vaän vôùi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ qua ñaøi truyeàn hình. Taïi San Giovanni Rotondo, nôi Cha Pio ñaõ hoaït ñoäng toâng ñoà hôn 50 naêm vaø nôi coù beänh vieän do ngaøi thieát laäp, caùc chuoâng Nhaø Thôø ñoå vang leân ñoùn chaøo Chaân Phöôùc môùi vaø Vò Ñaïi AÂn Nhaân.

Cuøng ñoàng teá thaùnh leã vôùi ÑTC coù 41 vò Hoàng Y, Giaùm Muïc vaø Linh Muïc coù lieân heä caùch naøy caùch khaùc vôùi Chaân Phöôùc Pioâ. Ngoaøi ra coøn söï hieän dieän cuûa Baø Consiglia De Martino, ngöôøi ñaõ ñöôïc khoûi beänh caùch laï luøng do lôøi baàu cöû cuûa Cha Pio - Toång Thoáng Coäng Hoøa YÙ: OÂng Oscar Luigi Scalfaro - Chuû Tòch Thöôïng Vieän: Nicola Macino - Thuû Töôùng chính phuû, Massimo D'Alema, höôùng daãn phaùi ñoaøn chính thöùc cuûa nöôùc YÙ, goàm nhieàu Boä Tröôûng vaø Ñaïi Söù YÙ caïnh Toøa Thaùnh vaø Ngoaïi Giao ñoaøn caïnh Toøa Thaùnh. Trong baøi giaûng, ÑTC khoâng theå khoâng nhaéc laïi nhöõng kyû nieäm rieâng tö cuûa ngaøi vôùi Cha Pio. Ngaøi noùi: "Vò Tu Só Cappucino khieâm toán naøy ñaõ gaây ngaïc nhieân cho caû theá giôùi baèng troïn caû ñôøi soáng ngaøi hoaøn toaøn daønh cho vieäc caàu nguyeän vaø vieäc laéng nghe anh em mình. Bieát bao nguôøi ñeán gaëp ngaøi taïi Tu Vieän San Giovanni Rotondo vaø nhöõng cuoäc haønh höông, sau khi ngaøi qua ñôøi, khoâng bao giôø ngöøng. Khi coøn laø sinh vieân taïi Roma, toâi ñaõ coù dòp quen bieát ngaøi caùch rieâng vaø toâi caûm taï Chuùa ban cho toâi hoâm nay cô hoäi ghi ngaøi vaøo soå caùc Chaân Phöôùc".

ÑTC nhaán maïnh: Ñôøi soáng cuûa Ngöôøi con khieâm toán naøy cuûa Thaùnh Phanxico laø gì, neáu khoâng phaûi laø vieäc thöïc haønh ñöùc tin, ñöôïc boå döôõng bôûi ñöùc caäy höôùng veà trôøi, nôi ngaøi ñöôïc höôûng nhan Chuùa Kitoâ? Nhaéc laïi con ñöôøng tu ñöùc raát khaéc khoå maø Cha Pio phaûi traûi qua töø thieáu thôøi, ÑTC nhaän xeùt raèng: Ai ñeán San Giovanni Rotondo ñeå tham döï Thaùnh Leã cuûa ngaøi, ñeå xin lôøi khuyeân baûo hoaëc ñeå xöng toäi, ñeàu nhaän ra raèng ngaøi laø moät hình aûnh soáng ñoäng cuûa Chuùa Kitoâ chòu ñau khoå vaø soáng laïi. "Treân khuoân maët cuûa Cha Pio - coù chieáu doïi aùnh saùng phuïc sinh. Thaân theå ngaøi, ñöôïc in caùc daáu thaùnh, cho thaáy söï lieân keát maät thieát giöõa söï cheát vaø vieäc soáng laïi, ñaëc ñieåm cuûa maàu nhieäm phuïc sinh. Ñoái vôùi Chaân Phöôùc Pio da Pietrelcina, vieäc chia seû Cuoäc Töû Naïn coù moät möùc ñoä maïnh meõ khaùc thöôøng: caùc ôn ñaëc bieät ñöôïc ban cho ngaøi vaø nhöõng ñau khoå beân trong vaø huyeàn bí ñi theo caùc ôn naøy, laøm cho ngaøi soáng moät kinh nghieäm lieân læ veà caùc ñau khoå cuûa Chuùa Kitoâ, trong yù thöùc baát di dòch naøy laø "Calvario laø nuùi cuûa Caùc Thaùnh". ÑTC nhaéc laïi nhöõng côn baõo taùp thöû thaùch khaùc ñoå doàn treân Cha Pio: Nhöõng hieåu laàm, khoâng phaûi khoâng ñau ñôùn, vaø xeùt veà phöông dieän loaøi nguôøi coù leõ coøn ñau ñôùn hôn nhieàu - ñaõ laø nhöõng thöû thaùch maø ngaøi phaûi gaùnh chòu, coù theå noùi, vì nhöõng ñaëc suûng rieâng cuûa ngaøi. Trong lòch söû cuûa con ñöôøng thaùnh thieän, Thieân Chuùa thöôøng cho pheùp xaåy ra vieäc naày laø ngöôøi ñöôïc Ngaøi tuyeån choïn trôû neân muïc tieâu cuûa nhöõng söï hieåu laàm. Khi vieäc naøy xaåy ñeán, ñöùc vaâng lôøi trôû neân nhö loø thanh luyeän, nhö con ñöôøng tieán ñeán söï ñoàng hoùa daàn daån vôùi Chuùa Kitoâ, nhö moät söï cuûng coá söï thaùnh thieän ñích thöïc. ÑTC nhaéc ñeán bieát bao vieäc trôû laïi ñöùc tin, raát nhieàu nhoùm caàu nguyeän vaø Beänh Vieän ñöôïc goïi laø Casa del sollievo della sofferenza (nhaø naâng ñôõ söï ñau khoå): Cha Pio lo lieäu ñeå ngöôøi ta thi haønh moät phöông theá chöõa beänh ñaày tình nhaân ñaïo, nghóa laø: trong beänh vieän moái quan heä chaêm soùc cho beänh nhaân phaûi ñöôïc thaám nhuaàn bôûi söï lo laéng noàng haäu hôn vaø söï ñoùn tieáp taän tình hôn. Thöïc ra, Cha Pio, bieát roõ beänh nhaân laø ai, ngöôøi ñau khoå laø ai: hoï caàn ñeán khoâng nhöõng vieäc aùp duïng nhöõng phöông phaùp ñieàu trò y khoa, nhöng coøn caû vaø nhaát laø moät baàu khí nhaân ñaïo vaø thieâng lieâng laøm cho hoï tìm laïi ñöôïc chính baûn thaân trong cuoäc gaëp gôõ vôùi tình yeâu Thieân Chuùa vaø trong tình yeâu thöông cuûa anh chò em. ÑTC noùi: Vôùi Nhaø naâng ñôõ söï ñau khoå, Cha Pio ñaõ muoán toû ra raèng "caùc pheùp laï thoâng thöôøng haèng ngaøy cuûa Thieân Chuùa" phaûi ñöôïc thöïc hieän qua ñöùc baùc aùi cuûa chuùng ta. Caàn phaûi saün saøng chia seû vaø phuïc vuï quaûng ñaïi anh chò em mình, baèng vieäc xöû duïng moïi khaû naêng cuûa Y Khoa vaø kyõ thuaät. ÑTC keát thuùc baèng lôøi khaån xin Chaân Phöôùc môùi ñeå ngaøi giuùp ñôõ moïi ngöôøi vaø ban "hoøa bình vaø söï an uûi cho moïi taâm hoàn".

Sau thaùnh leã, ÑTC duøng tröïc thaêng ñi töø Vatican bay ñeán quaûng tröôøng caïnh ñeàn thôø San Giovanni in Laterano ñeå ñoïc kinh Laïy Nöõ Vöông Thieân Ñaøng (Regina Caeli) vaø chaøo thaêm caùc tín höõu döï leã nghi phong Chaân Phöôùc qua caùc maøn aûnh lôùn tieáp vaän vôùi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ. Taïi ñaây, trong baøi noùi chuyeän ngaén, ÑTC nhaéc laïi hình aûnh cuûa ngöôøi con ñích thöïc cuûa Thaùnh Phanxico thaønh Assisi. Cuøng vôùi giaùo huaán vaø göông saùng, Chaân Phöôùc Pioâ môøi goïi chuùng ta caàu nguyeän, chaïy ñeán loøng thuông xoùt Chuùa, qua bí tích Saùm Hoái vaø thöïc haønh ñöùc aùi ñoái vôùi tha nhaân. ÑTC nhaéc caùch rieâng ñeán Thaùng Naêm naøy: thaùng daønh rieâng kính Ñöùc Meï. Ngaøi noùi: "Ñoái vôùi Meï Maria, Cha Pio coù moät loøng suøng kính saâu xa vaø ñöôïc aên reã saâu trong truyeàn thoáng cuûa Giaùo Hoäi. Vieäc suøng kính naøy ñöôïc phaûn chieáu trong lôøi noùi vaø caùc buùt tích, trong caùc giaùo huaán vaø trong caùc lôøi khuyeân raên maø ngaøi ñeå laïi cho bieát bao nguôøi con thieâng lieâng cuûa ngaøi". Duø laø ngaøy haân hoan, nhöng khoâng thieáu nhöõng lyù do cuûa ñau khoå vaø lo laéng. ÑTC nhaéc ñeán chieán tranh taïi Yougoslavie vaø Chaâu Phi vôùi nhöõng lôøi nhö sau: "Trong luùc naøy ñaây toâi nghó ñeán Yougoslavie gaàn chuùng ta vaø tình yeâu thöông cuûa toâi ñöôïc göûi tôùi taát caû nhöõng ai khoùc thöông, ñau khoå vaø cheát ñi. Moät laàn nöõa toâi leân tieáng ñeå naøi xin, nhaân danh Thieân Chuùa, haõy ngöøng laïi söï taán coâng con ngöôøi treân con ngöôøi, nhöõng duïng cuï taøn phaù vaø gaây cheát choùc haõy ngöøng laïi vaø haõy ñem vaøo hoaït ñoäng moïi ñöôøng loái coù theå, ñeå giuùp ñôõ nhöõng ai bò cöôõng böùc töø boû queâ höông cuûa mình vì nhöõng taøn baïo khoâng theå taû ra ñöôïc. Haõy noái laïi cuoäc ñoái thoaïi, vôùi trí thoâng minh vaø saùng kieán maø Thieân Chuùa ban cho con ngöôøi, ñeå giaûi quyeát caùc caêng thaúng vaø caùc vuï tranh chaáp vaø ñeå xaây döïng moät xaõ hoäi ñöïa treân söï toân troïng phaûi coù ñoái vôùi moãi moät con ngöôøi". Lôøi keâu goïi cuûa ÑTC khoâng phaûi chæ ñöôïc göûi tôùi caùc nhaø caàm quyeàn, nhöng tôùi taát caû caùc tín höõu Kitoâ: ngaøi xin taát caû caùc tín höõu, caùc giaùo phaän caàu nguyeän caùch rieâng trong Thaùng Ñöùc Meï cho hoøa bình, caùch rieâng taïi nhöõng mieàn coøn baïo haønh, thuø gheùt. Ngoaøi Yougosalvie, ÑTC nhaéc ñeán Chaâu Phi, moät luïc ñòa coù nhieàu vuï tranh chaáp ñaãm maùu hôn caû. ÑTC noùi: "Öôùc gì töø taát caû Giaùo Hoäi ñeàu vang leân lôøi khaån caàu tröôùc Ñöùc Trinh Nöõ Maria, ñeå mieàn Balcan, Chaâu Phi vaø moïi mieàn treân theá giôùi naøy, ñöôïc xuaát hieän nhöõng ngöôøi xaây döïng hoøa bình, bieát queân ñi caùc tö lôïi, bieát saün saøng hoaït ñoäng cho coâng ích. Xin Cha Pio, ngöôøi con raát yeâu quí cuûa Nöõ Vöông treân trôøi, baàu cöû cho chuùng ta vaø cho heát thaûy, ñeå töø moïi taâm hoàn con ngöôøi phaùt xuaát nhöõng taâm tình tha thöù, hoøa giaûi vaø hoøa bình, vaøo luùc keát thuùc ngaøn naêm naøy vaø khôûi söï Ngaøn Naêm thöù ba maø chuùng ta ñang chuaån bò vaø chôø ñôïi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page