Thoâng caùo
cuûa Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh
veà cuoäc gaëp gôõ giöõa ÑTC
vaø Chuû Tòch Palestine, oâng Yasser Arafat

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thoâng caùo cuûa Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh veà cuoäc gaëp gôõ giöõa ÑTC vaø Chuû Tòch Palestine, oâng Yasser Arafat.

Castelgandolfo - 05.09.99 - Sau buoåi gaëp gôõ tröa Chuùa Nhaät 05.09.99 taïi Castelgandolfo giöõa ÑTC Gioan Phaoloâ II vaø OÂng Yasser Arafat, chuû tòch Palestine, Tieán Só Navarro Valls giaùm ñoác Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh cho phoå bieán thoâng caùo sau ñaây:

Hoâm nay, moàng 5 thaùng 9 naêm 1999, taïi Traïi Heø Castelgandolfo, ÑTC ñaõ tieáp kieán OÂng Yasser Arafat, chuû tòch Palestine. Trong dòp naøy, Chuû Tòch Arafat cuõng ñaõ gaëp Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh.

Thoâng caùo vieát tieáp: Trong cuoäc thaûo luaän, Vò Thöôïng Khaùch ñaõ trình baøy noäi dung cuûa thoûa thuaän veà aùp duïng Thoûa Öôùc Wye Plantation. Thoûa thuaän aùp duïng ñaõ ñöôïc kyù keát cuõng Chuùa nhaät 05.09.99 giöõa Israel vaø Palestine taïi Sharm El Sheikh beân Ai Caäp.

Trong khi baøy toû söï haøi loøng veà thaønh quaû ñaït ñöôïc, Toøa Thaùnh ñaõ khuyeán khích hai beân tieáp tuïc trong tieán trình ñaõ khôûi söï, baèng vieäc nhaán maïnh ñeán söï quan troïng naøy laø hoøa bình phaûi coù caû cho hai beân.

Thoâng caùo keát thuùc baèng vieäc bieåu loä söï haøi loøng veà yù chí ñaït tôùi vieäc kyù keát moät Thoûa Öôùc giöõa Toøa Thaùnh vaø Palestine veà moät soá vaán ñeà coù tính caùch phaùp lyù, lieân heä ñeán söï hieän dieän vaø hoaït ñoäng cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi caùc laõnh thoå tuøy thuoäc Palestine.


Back to Radio Veritas Asia Home Page