Tuaàn haønh
töôûng nieäm Ñöùc Cha Gerardi
taïi Guatemala

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tuaàn haønh töôûng nieäm Ñöùc Cha Gerardi taïi Guatemala.

Guatemala [Apic 8/06/98] - Ñöùc Cha Mario Rios Mont vöøa ñöôïc Ñöùc Toång Giaùm Muïc thuû ñoâ Guatemala boå nhieäm vaøo chöùc vuï toång ñaïi dieän toång giaùo phaän vaø giaùm ñoác Vaên Phoøng Nhaân Quyeàn thay theá cho Ñöùc Cha Gerardi, bò saùt haïi hoâm 26 thaùng 4/1998 vöøa qua.

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Guatemala cuõng vöøa toå chöùc moät cuoäc tuaàn haønh caàu nguyeän ñeå töôûng nieäm Ñöùc Cha Gerardi. Cuoäc tuaàn haønh hai ngaøy xuaát phaùt töø thaønh phoá Tecpan, caùch thuû ñoâ 100 caây soá vaø chaám döùt taïi nhaø thôø chính toøa ôû thuû ñoâ.

Hieän nay trong giôùi coâng giaùo, nhieàu nguôøi cho raèng duôùi aùp löïc cuûa nhöõng nguôøi thuoäc cheá ñoä ñoäc taøi tröôùc kia, chính phuû Guatemala seõ cho nhaän chìm vuï ñieàu tra veà cuoäc thaûm saùt Ñöùc Cha Gerardi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page