Moät nhaø Thaàn Hoïc
ñeà nghò Kitoâ höõu
haõy "caûm nghieäm Thieân Chuùa"
nôi caùc toân giaùo khaùc

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Moät nhaø Thaàn Hoïc ñeà nghò Kitoâ höõu haõy "caûm nghieäm Thieân Chuùa" nôi caùc toân giaùo khaùc.

Tin Xingapo (UCAN 19/04/99) -- Moät Linh Muïc doøng Teân ngöôøi AÁn Ñoä noùi vôùi moät nhoùm giaùo daân ôû ñaây raèng, vieäc ñoái thoaïi lieân toân khoâng phaûi laø cuoäc ñoái thoaïi giöõa hai toân giaùo, maø laø cuoäc ñoái thoaïi cuûa hai ngöôøi, ñeán töø hai truyeàn thoáng khaùc nhau. Nhaán maïnh taàm quan troïng cuûa vieäc tìm cô sôû chung trong khi vaãn toân troïng caùc dò bieät, cha Sabastian Painadath, chuyeân vieân veà ñoái thoaïi Kitoâ Giaùo vaø AÁn Giaùo, ñaõ trích daãn caùc ñoaïn vaên veà "thoâng caûm" cuûa caùc Saùch Thaùnh khaùc nhau. Trong Kitoâ Giaùo, Tin Möøng theo thaùnh Matheâu daïy "Phuùc cho ngöôøi coù loøng thöông xoùt, vì hoï seõ ñöôïc xoùt thöông." Trong saùch Tripitaka, Ñöùc Phaät daïy: "Ngöôøi caûm thoâng laø ngöôøi thaân thieát ñoái vôùi toâi." Trong AÁn Giaùo, saùch Bhagavad Gita daïy raèng: "Khi loøng thöông xoùt ñi maát, moïi ngöôøi trôû neân xa laï vôùi ngöôi." Trong Do Thaùi Giaùo, saùch Torah daïy: "Neàn taûng cuûa theá giôùi laø loøng caûm thoâng." Trong Hoài Giaùo, saùch Koran daïy raèng: "Ñieàu quan troïng khoâng phaûi laø höôùng maët veà phía ñoâng hoaëc phía taây, maø laø caûm thoâng vôùi vaïn vaät." Qua caùc lôøi daïy naøy, cha Painadath caûnh baùo caùc tham döï vieân veà vieäc caûi ñaïo cho ngöôøi khaùc. Ngaøi giaûi thích: "Moät ngöôøi Hoài Giaùo phaûi laø ngöôøi Hoài Giaùo toát vaø chæ neân ñöôïc xem vaø hieåu nhö theá, chöù khoâng nhö moät ngöôøi saép trôû thaønh Kitoâ höõu." Ngaøi noùi theâm: "Moïi ñoái thoaïi lieân toân phaûi daãn ñeán ñoái thoaïi trong noäi boä moät toân giaùo ôû caáp ñoä linh ñaïo, neáu khoâng, seõ khoâng theå thay ñoåi moät con ngöôøi." Phaùt bieåu taïi khoùa hoäi thaûo töø ngaøy 24-28 thaùng 2/1999 vöøa qua, veà chuû ñeà: "Ngöôøi Coâng giaùo Ñoái thoaïi vôùi caùc Toân Giaùo khaùc treân Theá Giôùi", Cha Sabastian Painadath ñaõ noùi raèng: moät ngöôøi coù theå chia seû kinh nghieäm ñöùc tin cuûa mình vôùi ngöôøi khaùc, nhöng khoâng ai coù theå duøng toân giaùo nhö moät vuõ khí vaø noùi xaáu veà caùc nieàm tin khaùc. Ngaøi noùi, muïc ñích cuûa ñoái thoaïi, nhaát laø giöõa tín ñoà caùc toân giaùo höõu thaàn, khoâng chæ laø chia seû nhöõng yù kieán khaùc nhau, maø quan troïng hôn laø chia seû caùch thöùc Thieân Chuùa hoaït ñoäng trong cuoäc soáng moãi ngöôøi. Ngaøi noùi theâm, trong boái caûnh naøy, caùch ñoái thoaïi lieân toân phaûi luoân ôû caáp ñoä caûm nghieäm veà Thieân Chuùa, trôû veà nguoàn maïch chính cuûa noù. Cha Painadath coøn trình baøy sô löôïc veà lòch söû Giaùo Hoäi vaø aûnh höôûng phöông ñoâng ban sô ñoái vôùi Giaùo Hoäi.

Khoùa hoäi thaûo ñöôïc toå chöùc bôûi Nhoùm Ñoái Thoaïi Lieân Toân do nöõ tu Theresa Seow phuï traùch vaø thuoäc UÛy Ban Hoaït Ñoäng Truyeàn Giaùo cuûa Toång Giaùo Phaän Xingapo (ACMA).


Back to Radio Veritas Asia Home Page