Vuï laøm aùn
Phong Chaân Phöôùc Cha Pio
keùo daøi ñuùng 16 naêm

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vuï laøm aùn Phong Chaân Phöôùc Cha Pio keùo daøi ñuùng 16 naêm.

Roma - 01.05.99 - Vuï laøm aùn phong Chaân Phöôùc cho Cha Pio ñöôïc chính thöùc baét ñaàu ngaøy 20 thaùng 3 naêm 1983; nhöng tröôùc ñoù, ngaøy 16 thaùng Gieâng naêm 1973, Ñöùc Cha Valentino Vailati, Giaùm Muïc Manfredonia, ñaõ xin Boä Phong Thaùnh cho pheùp laäp toøa aùn ñeå xuùc tieán coâng vieäc. Cha Pio qua ñôøi thaùng 9 naêm 1968. Theo luaät môùi, sau 5 naêm qua ñôøi, môùi ñöôïc khôûi söï vieäc laøm aùn treân caáp giaùo phaän. Vieäc laøm aùn treân caáp baäc giaùo phaän keát thuùc ngaøy 28 thaùng Gieâng naêm 1990. Taát caû caùc hoà sô thu laïi thaønh 104 taäp goàm caùc buùt tích vaø caùc chöùng töø.

Ngaøy 17 thaùng 10 naêm 1987, Cha Paolino Rossi ñöôïc boå nhieäm laøm Toång Caùo Thænh Vieân cuûa Doøng Cappucin (Doøng cuûa Cha Pio) vaø Cha Gerardo Di Flumeri, phoù caùo thænh, ñeå theo doõi tieán trình cuûa vuï laøm aùn phong Chaân Phöôùc.

Ngaøy 17 thaùng 12 naêm 1990, Boä Phong Thaùnh coâng boá saéc leänh veà tính caùch hôïp phaùp cuûa vuï laøm aùn treân caáp baäc Giaùo Phaän vaø ngaøy 22 thaùng 12 cuøng naêm 1990, Cha Cristoforo Bove ñöôïc chæ ñònh laøm thuyeát trình vieân chính thöùc. Trong 5 naêm keá tieáp, keå töø thaùng 11 naêm 1990, Cha Di Flumeri vaø ba vò coäng taùc cuûa cha cöùu xeùt laïi caùc taøi lieäu, ñeå chuaån bò hoà sô chính thöùc cuûa Boä, do caùc taøi lieäu töø 104 taäp taøi lieäu do Giaùo Phaän noäp, maø ñuùc keát laïi thaønh 4 taäp goàm 7 ngaøn trang. Thaùng Tö naêm 1996, phoù caùo thænh vieân ñeán Salerno thu löôïm theâm taøi lieäu lieân heä ñeán moät trong raát nhieàu pheùp laï do lôøi baàu cöû cuûa Cha Pio. Ñaây laø moät vieäc khoûi beänh "laï luøng" cuûa moät baø teân laø Consiglia De Martino, noäi trôï, luùc ñoù 43 tuoåi, ñaõ ñöôïc laønh trong 48 tieáng ñoàng hoà, sau khi gia ñình caàu xin Cha Pio. Baø cuõng laø ngöôøi raát suøng kính Cha Pio vaø thuoäc nhoùm caàu nguyeän cuûa ngaøi. Vôùi pheùp laï naøy, tieán trình phong Chaân Phöôùc Cha Pio ñi vaøo giai ñoaïn keát thuùc. Ngaøy 18 thaùng 12 naêm 1997, Boä Phong Thaùnh coâng boá Saéc Leänh coâng nhaän tính caùch anh huøng caùc nhaân ñöùc cuûa Cha Pio vaø ngaøy 21 thaùng 12 naêm 1998, Saéc Leänh coâng nhaän pheùp laï - vieäc chöõa laønh nhanh choùng, hoaøn toaøn vaø beàn bæ cuûa Baø Consiglia De Martino - do lôøi baàu cöû cuûa Cha Pio. Vieäc chöõõa laønh naøy ñaõ ñöôïc UÛy Ban baùc só xaùc nhaän ngaøy 30.04.1998, UÛy Ban caùc nhaø thaàn hoïc ngaøy 22 thaùng 6/1998 vaø Boä Phong Thaùnh ngaøy 20 thaùng 10/1998. Vaø Töø ngaøy 21 thaùng 12 naêm 1998, ñaõ khôûi söï vieäc chuaån bò leã nghi Phong Chaân Phöôùc, ñöôïc aán dònh vaøo ngaøy 2 thaùng 5 naêm 1999.


Back to Radio Veritas Asia Home Page