Phaùt Ngoân Vieân Toøa Thaùnh xaùc nhaän:
Chuùa Nhaät sau giôø ñoïc Kinh Truyeàn Tin
ÑTC seõ tieáp oâng Yasser Arafat

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Phaùt Ngoân Vieân Toøa Thaùnh xaùc nhaän: Chuùa Nhaät sau giôø ñoïc Kinh Truyeàn Tin, ÑTC seõ tieáp oâng Yasser Arafat.

Salerno - 04.09.99 - Trong luùc tieáp xuùc vôùi giôùi baùo chí dòp ÑTC vieáng thaêm Salerno, Tieán Só Navarro Valls, phaùt ngoân vieân Toøa Thaùnh, xaùc nhaän raèng: Chuû Tòch Palestine, oâng Yasser Arafat, seõ ñöôïc ÑTC tieáp vaøo ngaøy Chuùa Nhaät muøng 5 thaùng 9/1999 taïi Castelgandolfo, sau giôø ñoïc Kinh Truyeàn Tin.

Phaùt ngoân vieân nhaéc laïi raèng: Thaùng 11/1999 tôùi ñaây, ÑTC seõ ñeán New Delhi (AÁn Ñoä) ñeå coâng boá Vaên Kieän chung keát cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà Chaâu AÙ; roài oâng noùi theâm: khoâng coù gì ñaõ ñöôïc quyeát ñònh veà nhöõng chaëng khaùc cuûa chuyeán ra ñi naøy, chæ coù theå döøng laïi taïi Coäng Hoøa Georgia (tröôùc ñaây thuoäc Lieân Xoâ), nôi ñaây ÑTC ñaõ ñöôïc môøi nhieàu laàn, caû môùi ñaây nöõa.

Veà chuyeán vieáng thaêm taïi Irak, ñöôïc baùo chí noùi ñeán nhieàu trong nhöõng ngaøy naøy, Tieán Só Navarro tuyeân boá: hieän khoâng coù hoaït ñoäng ngoaïi giao rieâng naøo cuûa Vatican ñeå "traán an" nhöõng nöôùc nhìn vaøo chuyeán vieáng thaêm vôùi moät söï lo laéng. Veà ñieåm naøy, OÂng Navarro nhaéc laïi raèng: Ñöùc Gioan Phaoloâ II, trong khi loan baùo öôùc mong cuûa ngaøi ñöôïc vieáng thaêm caùc nôi taïi mieàn Trung Ñoâng, lieân keát vôùi naêm 2000 cuûa lòch söû Kitoâ Giaùo, ñaõ muoán raèng: khoâng moät ngöôøi naøo möu tìm "nhöõng lôïi duïng chính trò" cho phía cuûa mình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page