Nghi vaán
veà thuû phaïm bò caùo buoäc
saùt haïi Ñöùc Cha Gerardi

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nghi vaán veà thuû phaïm bò caùo buoäc saùt haïi Ñöùc Cha Gerardi.

(Reuters 4/06/98) - Guatemala (TP Guatemala) - Thöù Naêm 4/06/98, caùc laõnh tuï tranh ñaáu cho nhaân quyeàn Guatemala ñaõ ñaët nghi vaán veà vieäc chính phuû nöôùc naøy caùo buoäc anh Carlos Enrique Vielman laø thuû phaïm saùt haïi Ñöùc Cha Juan Jose Gerardi, Giaùm Muïc phoù Toång Giaùo Phaän thuû ñoâ. Anh Carlos Vielman bò baét giöõ ngaøy 30/04/98 vöøa qua, 4 ngaøy sau khi vuï aùn xaûy ra. Anh bò caùo buoäc laø ngöôøi ñaõ gieát Ñöùc Cha Gerardi. Tuy nhieân caùc toå chöùc nhaân quyeàn taïi Guatelama khoâng tin ñieàu naøy coù thaät.

OÂng Edgar Gutierrez, ngöôøi ñaõ coäng taùc chaët cheõ vôùi Ñöùc Cha Gerardi thu thaäp caùc döï kieän lieân quan tôùi tình traïng vi phaïm nhaân quyeàn taïi Guatemala trong thôøi noäi chieán, ñaõ cho bieát caûm nghó cuûa oâng nhö sau: "Anh Vielman ñuùng ra phaûi ñöôïc traû töï do, bôûi vì giôùi höõu traùch khoâng coù baèng chöùng trong tay ñeå buoäc toäi anh". OÂng Gutierrez cuõng nhö caùc nhaø quan saùt khaùc ñöa ra giaû thuyeát raèng Ñöùc Cha Gerardi ñaõ bò caùc phaàn töû trong ñoäi quaân töû thaàn taïi Guatemala saùt haïi. Ñaây laø löïc löôïng muoán duy trì baàu khí khuûng boá taïi Guatemala. Veà phaàn mình, oâng Marta Altolaguirre, chuû tòch UÛy Ban Nhaân Quyeàn cuûa phuû toång thoáng Guatemala vaø laø thaønh vieân trong ban ñieàu tra vuï saùt haïi Ñöùc Cha Gerardi ñaõ noùi vôùi caùc kyù giaû nhö sau: "Caùc baèng chöùng thu thaäp ñöôïc taïi hieän tröôøng cho thaáy coù ít nhaát hai hay ba ngöôøi nhuùng tay vaøo vuï möu saùt naøy. Treân thöïc teá, cuoäc ñieàu tra cho tôùi ngaøy hoâm nay caøng cho thaáy nhöõng daáu hieäu raèng anh Vielman khoâng phaûi laø ngöôøi maø caùc nhaân chöùng thaáy rôøi khoûi khuoân vieân giaùo xöù nôi Ñöùc Cha Gerardi bò saùt haïi". Tuy anh Vielman laø moät ngöôøi nghieän röôïu vaø ñaõ töøng coù tieàn aùn veà toäi haõm hieáp vaø say röôïu, nhöng caùc nhaân chöùng ñaõ xaùc nhaän anh khoâng phaûi laø ngöôøi maø hoï nhìn thaáy ñaøo taåu khoûi nôi xaûy ra vuï aùn maïng.

Theo Ñöùc Cha Mario Rios Montt, ngöôøi leân thay theá Ñöùc Cha Gerardi trong chöùc vuï chuû tòch UÛy Ban Coâng Lyù vaø Hoøa Bình cuûa Toång Giaùo Phaän Guatemala, cuoäc ñieàu tra veà vuï aùn cuûa Ñöùc Cha Gerardi caàn phaûi ñöôïc tieán haønh moät caùch thaän troïng ñeå traùnh vieäc xeùt xöû laàm ngöôøi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page