Giaùo daân AÁn Ñoä
Chaàu Thaùnh Theå vaø caàu nguyeän
ñeå gia taêng söùc maïnh ñöùc tin

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giaùo daân AÁn Ñoä Chaàu Thaùnh Theå vaø caàu nguyeän ñeå gia taêng söùc maïnh ñöùc tin.

(UCAN IC2597.1025 28/04/99) - AÁn Ñoä (New Delhi) - Ñeå giuùp chuaån bò cho Ñaïi Naêm Thaùnh 2000, moät nhoùm giaùo daân taïi thuû ñoâ New Delhi cuûa AÁn Ñoä ñaõ khôûi xöôùng moät chöông trình chaàu Thaùnh Theå vaø caàu nguyeän. Chöông trình naøy ñöôïc baét ñaàu töø ngaøy 5/4 vöøa qua, buoåi chaàu thaùnh theå vaø caàu nguyeän lieân tuïc baét ñaàu töø 8 giôø saùng ñeán 8 giôø toái.

Nhoùm giaùo daân noùi treân coù teân goïi laø "Nhöõng chieán só Chöõ Thaäp Delhi" (Delhi Crusaders). Laø moät toå chöùc giaùo daân ñoäc laäp ñöôïc thaønh laäp daïo naêm 1992 vaø laø moät thaønh phaàn cuûa phong traøo Canh Taân Thaùnh Linh cuûa caùc giaùo daân taïi New Delhi. Keå töø khi ra ñôøi, moãi thaùng nhoùm naøy ñeàu toå chöùc moät buoåi canh thöùc vaø caàu nguyeän tröôùc Thaùnh Theå. OÂng Cyril John, phoái hôïp vieân cuûa nhoùm cho bieát, hoï döï tính baét ñaàu chöông trình chaàu thaùnh theå moãi ngaøy, daïo thaùng 1, nhöng phaûi ñôïi cho tôùi khi tìm ra ñöôïc moät choã thích hôïp, vaø moät khi hoï tìm ra ñöôïc moät choã khaùc coù moät phoøng daønh ñeå nghæ ngôi, thì thôøi gian chaàu Thaùnh Theå seõ taêng leân 24 tieáng moãi ngaøy. Ñaõ coù 600 giaùo daân tình nguyeän tham gia chöông trình naøy cuûa Nhöõng Chieán Só Chöõ Thaäp Delhi. Beân caïnh caùc giaùo daân, hai doøng nöõ ôû New Delhi cuõng ñeà nghò ñöùng ra baûo trôï buoåi chaàu Thaùnh Theå suoát ngaøy. Do ñoù, vieäc chaàu Thaùnh Theå seõ ñöôïc toå chöùc taïi ba ñòa ñieåm khaùc nhau.

Ngoaøi hai ñòa ñieåm do hai doøng nöõ ñeà nghò, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Alan de Lastic, Toång Giaùm Muïc New Delhi, höùa ngaøi seõ giuùp tìm theâm moät ñòa ñieåm coù phoøng nghæ ngôi cho caùc giaùo daân. Theo Ñöùc Toång Giaùm Muïc De Lastic, toå chöùc chaàu Thaùnh Theå taïi ba ñòa ñieåm khaùc nhau nhö vaäy seõ hieäp nhaát caùc tín höõu trong toång giaùo phaän vaø giuùp cho moïi ngöôøi nhaän thöùc raèng, caàu nguyeän laø döôõng khí cho ñôøi soáng cuûa hoï. Ñeà nghò toå chöùc chaàu Thaùnh Theå cuûa caùc tín höõu ñeå caàu nguyeän cho giaùo hoäi, cho hoøa bình theá giôùi vaø cho nhu caàu cuûa moïi ngöôøi laø moät ñeà nghò heát söùc khaùc thöôøng. Caàu nguyeän hieäp nhaát moïi ngöôøi, thaêng tieán loøng toân suøng Thaùnh Theå vaø chuaån bò tinh thaàn cho caùc tín höõu ñoùn möøng Ñaïi Naêm Thaùnh 2000. Linh Muïc Johnson Kizhakeveetil, cha linh höôùng cuûa nhoùm Nhöõng Chieán Só Chöõ Thaäp Delhi cho bieát, cha raát ngaïc nhieân khi thaáy nhieàu nöõ y taù laøm vieäc taïi thuû ñoâ ñeán chaàu Thaùnh Theå vôùi caùc baïn ñoàng nghieäp theo AÁn Giaùo. Cha tieân ñoaùn raèng chöông trình naøy seõ giuùp thaêng tieán söï caûm thoâng vaø hieäp nhaát moïi ngöôøi, baát keå hoï thuoäc giai caáp xaõ hoäi hay toân giaùo naøo.

Qua cuoäc phoûng vaán vôùi haõng thoâng taán UCAN, coâ Mini John, moät nöõ y taù Coâng Giaùo noùi raèng chaàu Thaùnh Theå moãi ngaøy taêng theâm söùc maïnh vaø giuùp coâ trôû neân töû teá vaø thoâng caûm hôn vôùi caùc beänh nhaân. Moät phuï nöõ khaùc, khoâng phaûi laø ngöôøi Kitoâ, thì noùi raèng, coâ tìm thaáy söùc maïnh noäi taâm ñeå ñoái phoù vôùi nhöõng thöû thaùch cuûa cuoäc soáng haèng ngaøy. Vaø coâ Sarita Gopalan, moät y taù theo AÁn Giaùo cho bieát, baïn cuûa coâ ñöa coâ tôùi chaàu Thaùnh Theå khi coâ ñang caûm thaáy tuyeät voïng, vaø baây giôø Ñöùc Gieâsu ñaõ giuùp coâ tìm ra lyù töôûng söï soáng vaø ban cho coâ söï can ñaûm ñeå ñöông ñaàu vôùi nhöõng thöû thaùch.


Back to Radio Veritas Asia Home Page