Caùc nhaø laõnh ñaïo
giaùo hoäi coâng giaùo bang Kerala
baát maõn vôùi chính quyeàn

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Caùc nhaø laõnh ñaïo giaùo hoäi coâng giaùo bang Kerala baát maõn vôùi chính quyeàn.

 AÁn Ñoä (Kochi) - (UCAN IB8159.1125 27/03/2001) - Caùc nhaø laõnh ñaïo coâng giaùo vöøa caùo buoäc chính quyeàn Kerala laø ñang saùch nhieãu caùc linh muïc vaø caùc tu só taïi ñaây baèng caùch khoâng caáp cho hoï theû caên cöôùc cöû tri ñeå coù theå ñi boû phieáu trong kyø baàu cöû taïi bang naøy vaøo tuaàn ñaàu thaùng 5/2001 tôùi ñaây.

 Ñaûng coäng saûn ñang caàm quyeàn taïi bang Kerala mieàn Nam AÁn baèng baèng theá lieân minh vôùi moät vaøi ñaûng khaùc. Sôû dó chính quyeàn khoâng caáp theû caên cöôùc cöû tri cho caùc linh muïc vaø tu só vì hoï bieát raèng töø laâu giôùi laõnh ñaïo giaùo hoäi vaãn uûng hoä ñaûng Quoác Ñaïi (Congress) cuûa baø Sonia Gandhi. ÑTGM George Valiamattam, GM Tellicherry cho haõng thoâng taán UCAN bieát ñaây thöïc laø moät haønh ñoäng saùch nhieãu vaø vi phaïm quyeàn coâng daân bôûi vì trong moät theå cheá daân chuû, taát caû coâng daân, baát luaän hoï laø nöõ tu, linh muïc hay moät ngöôøi thöôøng, ñeàu ñöôïc quyeàn ñi boû phieáu.

 Ngöôøi kitoâ chieám khoaûng 5 trieäu trong toång soá 30 trieäu daân cuûa bang Kerala. Vaø ÑTGM Valiamattam ñaõ yeâu caàu chính quyeàn giaûi thích taïi sao laïi coù söï kyø thò naøy nhaém vaøo haøng tu só vaø linh muïc, vaø ngay caû moät soá giaùo daân taïi bang Kerala.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page