Ñaõ ñeán luùc ñeå baõi boû aùn töû hình

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ñaõ ñeán luùc ñeå baõi boû aùn töû hình.

 Hoa Kyø (Washington) - (CNS 30/03/2001) - Moät vò luaät sö ôû thaønh phoá Chicago thuoäc bang Illinois beân Hoa Kyø vöøa cho bieát laø oâng khoâng thaáy coøn lyù do gì nöõa, ñeå ngöôøi ta bieän minh cho luaät töû hình.

 Luaät sö Lawrence Marshall, giaùm ñoác cuûa trung taâm phaùp lyù choáng laïi caùc baûn aùn sai laàm vaø laø giaùo sö moân luaät taïi tröôøng Luaät Taây Baéc ôû Chicago noùi vôùi moät nhoùm thính giaû trong moät buoåi thuyeát trình hoâm 29 thaùng 3/2001 vöøa qua taïi tröôøng ñaïi hoïc coâng giaùo Hoa Kyø ôû Washington raèng beân caïnh caùc heä luïy veà luaân lyù vaø ñaïo ñöùc, caøng ngaøy ngöôøi ta caøng naém theâm trong tay nhöõng baèng chöùng laø luaät töû hình laø moät thí nghieäm ñaõ bò thaát baïi. OÂng Lawrence laø moät trong hai thuyeát trình vieân chính cuûa moät hoäi nghò veà maët luaân lyù cuûa aùn töû hình do Ban Luaät cuûa tröôøng ñaïi hoïc Colombus ñöùng ra toå chöùc. Theo oâng Lawrence, ngoaøi nhöõng nghi vaán veà luaân lyù vaø thaàn hoïc ñeå xaùc ñònh vieäc chính quyeàn aùp duïng aùn töû hình coù thích hôïp hay laø khoâng, thì ngaøy nay, coù nhieàu ngöôøi cho raèng cuoäc tranh luaän döïa treân caùc khía caïnh naøy laø ñieàu khoâng caàn thieát nöõa. Noùi moät caùch khaùc, tuy coù nhieàu ngöôøi döïa treân caùc trieát lyù ñeå noùi laø hoï uûng hoä khaùi nieäm veà luaät töû hình, nhöng thaät söï thì hoï khoâng ñoàng yù vôùi caùch thöùc maø aùn töû hình ñöôïc aùp duïng treân moät toäi phaïm. Nhieàu baèng chöùng cuûa tö nhaân cuõng nhö cuûa chính phuû ñaõ cho thaáy laø vieäc aùp duïng aùn töû hình hieän nay taïi Hoa Kyø laø nguyeân nhaân daãn ñeán vieäc Toái Cao Phaùp Vieän Hoa Kyø ñaõ baõi boû luaät töû hình treân toaøn quoác vaøo naêm 1972 trong vuï aùn oâng Furman choáng laïi chính quyeàn bang Georgia. Trong vuï xöû naøy, toái cao phaùp vieän Hoa Kyø ñaõ phaùn quyeát raèng aùn töû hình laø moät hình thöùc tröøng phaït ñoäc aùc vaø baát thöôøng chieáu theo ñieàu khoaûn tu chính soá 8 vaø 14 cuûa hieán phaùp Hoa Kyø. Baát thöôøng ôû ñaây ñöôïc ñònh nghóa laø neáu aùn töû hình ñöôïc aùp duïng vì kyø thò, vì lyù do maøu da, toân giaùo, ñòa vò-giaøu hay ngheøo vaø giai caáp cuûa toäi nhaân.

 Luaät sö Lawrence cuõng tröng daãn moät soá tröôøng hôïp gaàn ñaây trong ñoù toäi nhaân ñaõ ñöôïc tha boång sau khi ngoài chôø bò töû hình töø maáy möôi naêm trôøi, hoaëc coù nhöõng baèng chöùng baèng phöông phaùp di truyeàn hieän ñaïi chöùng minh laø toäi nhaân ñaõ bò keát aùn laàm. Nhöõng ñieàu naøy cho thaáy heä thoáng luaät phaùp daãn tôùi aùn töû hình laø moät thaát baïi hoaøn toaøn, chöù khoâng coøn laø moät tranh luaän giöõa vieäc aùn töû hình naøy coù coøn hieäu quaû hay laø khoâng trong vieäc ngaên ngöøa naïn toäi phaïm.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page