Baøi xaõ thuyeát cuûa nhaät baùo
“Quan Saùt Vieân Roma"
nhaân dòp kyû nieäm moät naêm
cuoäc haønh höông lòch söû cuûa ÑTC taïi Thaùnh Ñòa

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Baøi xaõ thuyeát cuûa nhaät baùo “Quan Saùt Vieân Roma" nhaân dòp kyû nieäm moät naêm cuoäc haønh höông lòch söû cuûa ÑTC taïi Thaùnh Ñòa.

 Cuoäc haønh höông ñaõ ñöôïc ÑTC mong öôùc hôn caû, laø cuoäc haønh höông Thaùnh ñòa, nôi dieãn ra taát caû caùc bieán coá cuoäc ñôøi cuûa Chuùa Gieâsu, Ñaáng Cöùu Theá duy nhaát cuûa nhaân loaïi, töø luùc sinh ra cho ñeán caùi cheát treân Thaùnh giaù. Thaùnh ñòa laø nôi hoaøn taát lòch söû cöùu chuoäc, do Thieân Chuùa höùa, ngay sau luùc hai oâng baø nguyeân toå phaïm toäi, vaø ñöôïc chính Thieân Chuùa chuaån bò trong hôn boán ngaøn naêm. Thaùnh ñòa laø nôi dieãn ra caùc bieán coá quan troïng nhaát cuûa Lòch söû cöùu chuoäc ñaõ ñöôïc ghi cheùp laïi trong Cöïu vaø Taân Öôùc. Trôû laïi Thaùnh ñòa, töùc laø trôû laïi nguoàn goác cuûa Kitoâ Giaùo. Chính ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ muoán trôû laïi nguoàn goác naày, trong dòp cöû haønh Ñaïi Toaøn xaù, möøng kyû nieäm hai ngaøn naêm lòch söû cöùu chuoäc. Öôùc mong naøy ñaõ ñöôïc thöïc hieän Thaùng Ba Naêm Thaùnh 2000, trong moät tuaàn leã töø 20 ñeán 27 thaùng ba naêm 2000.

 Nhaân dòp kyû nieäm moät naêm cuoäc haønh höông lòch söû naøy, nhaät baùo “Quan Saùt Vieân Roma” soá ra ngaøy 28.3.2001, daønh moät baøi xaõ thuyeát ñeå ñeà cao yù nghóa saâu xa cuûa bieán lôùn lao naøy.

 Baøi xaõ thuyeát vieát nhö sau: Coù nhöõng hình aûnh ñaõ ñöôïc in saâu trong taâm hoàn maõi maõi, nhöõng hình aûnh laøm neân lòch söû. Coù nhöõng böôùc ñi laøm neân lòch söû. Caùch ñaây moät naêm, ngaøy 26 thaùng ba naêm 2000 laø ngaøy keát thuùc cuoäc haønh höông Thaùnh ñòa cuûa ngöôøi keá vò thaùnh Pheâroâ, cuoäc haønh höông trôû laïi nguoàn goác ñöùc tin vaø cuûa Giaùo hoäi. Cuoäc haønh höông keát thuùc baèng Thaùnh leã cöû haønh beân caïnh Moà Thaùnh vaø baèng leã nghi toân kính Thaùnh Giaù treân Ñoài Golgotha. Moà Thaùnh vaø Ñoài Golgotha: hai tieáng noùi leân vieäc daán thaân cuûa caû cuoäc ñôøi, cho duø chæ ñöôïc vieát ra hay ñoïc leân.

 Baøi xaõ thuyeát vieát tieáp nhö sau: Moãi böôùc trôû laïi Thaùnh ñòa cuûa ngöôøi keá vò thaùnh Pheâroâ - töùc Ñöùc Gioan Phaoloâ II - ñeàu ñöôïc lieân keát vôùi moät hình aûnh, hình aûnh lòch söû cuï theå, ñöôïc taïo neân bôûi moät ngöôøi, chöùng nhaân cuûa Maàu nhieäm nhaäp theå vaø cuûa cuoäc Phuïc sinh cuûa Chuùa Gieâsu. Hình aûnh cuûa con ngöôøi chöùng nhaân naøy chính laø Pheâroâ vaäy, Vò Toâng ñoà ñaõ ñöôïc Chuùa Gieâsu ñaët laøm Ñaàu Giaùo hoäi.

 Nhöõng böôùc ñi cuûa Pheâroâ taïi Thaùnh ñòa ñaõ gôïi leân moät bieán coá maàu nhieäm, bieán coá naøy laøm thaønh toång hôïp, coát yeáu vaø yù nghóa duy nhaát cuûa Ñaïi Toaøn xaù Naêm 2000. Chính Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñaõ vieát leân trong Toâng thö beá maïc Naêm Ñaïi Toaøn xaù “Khôûi ñaàu ngaøn naêm môùi” nhö sau: “Laøm sao maø khoâng nhaéc ñeán cuoäc haønh höông rieâng cuûa toâi trong Naêm Ñaïi Toaøn xaù treân caùc ngaû ñöôøng cuûa Thaùnh ñòa? Khoù loøng dieãn taû laïi söï caûm ñoäng maø toâi ñaõ caûm nghieäm trong luùc ñöôïc kính vieáng caùc nôi thaùnh cuûa vieäc giaùng sinh vaø cuûa cuoäc ñôøi Chuùa Gieâsu”.

 Taùc giaû baøi xaõ thuyeát quaû quyeát theâm nhö sau: Thöïc laø nhöõng hænh aûnh khoâng theå xoùa nhoøa ñöôïc vaø cuõng khoâng theå laøm hö haïi bôûi nhöõng cuoàng phong cuûa baïo ñoäng, ñang gaây ñoå maùu cho mieàn Ñaát, moät mieàn ñaát khoâng theå taùch lìa khoûi tónh töø “Thaùnh“, vaãn luoân luoân ñöôïc goïi laø THAÙNH ÑÒA. Trong nhöõng ngaøy Toaøn xaù caùch ñaây moät naêm, taïi mieàn Ñaát naøy ngöôøi ta thôû baàu khí hoøa bình, hy voïng: Hoøa bình vaø Hy voïng cuûa Chuùa Kitoâ. Ngaøy nay soáng laïi nhöõng hình aûnh kia, moät naêm sau - nhö theå môùi qua ñi caùch ñaây moâät ngaøy thoâi - nghóa laø “soáng laïi moät kinh nghieäm thieâng lieâng ñaëc bieät vaø maïnh meõ, nhö theå moät söï keùo daøi Naêm Toaøn xaù vôùi lôøi keâu goïi tha thieát thuùc ñaåy: “Haõy trôû veà vôùi Thieân Chuùa” (metanoia), haõy thay ñoåi döùt khoaùt cuoäc soáng. Moãi moät hình aûnh taïi ñaây thuaät laïi moät lòch söû, ñoù laø lòch söû cöùu chuoäc.

 Baøi xaõ thuyeát cuõng ñaõ nhaéc laïi tæ mæ chöông trình veà cuoäc haønh höông cuûa ÑTC taïi Thaùnh ñòa: Kìa Nuùi Nebo, nôi Thieân Chuùa noùi vôùi Maisen. Kìa Soâng Giordano, nôi Thaùnh Gioan laøm pheùp röûa cho Chuùa Gieâsu. Thaønh Belem, nôi Chuùa Cöùu theá sinh ra trong caûnh khoù ngheøo - Roài Nuùi Taùm moái Phuùc Thaät vaø khu vöïc Carphanao, nôi Chuùa rao giaûng Tin Möøng vaø goïi caùc moân ñeä theo Ngaøi. Taïi ñaây Pheâroâ, nôi con ngöôøi cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II, nhìn ngaém doøng nöôùc xanh cuûa Hoà Tiberiade, nhöõng chieác thuyeàn cuûa daân chaøi löôùi. Cuõng taïi chính nôi ñaây Chuùa truyeàn cho Pheâroâ: Duc in altum - Haõy cheøo ra khôi. Pheâroâ, nôi con ngöôøi cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II, trôû laïi Nhaø Tieäc li, nôi Chuùa laäp Bí tích Thaùnh Theå vaø Chöùc Linh muïc, ñeå tieáp tuïc maõi maõi coâng vieäc cöùu chuoäc cuûa Ngaøi ñeå laïi trong Giaùo hoäi. Kìa Nagiaret, nôi Ngoâi Lôøi nhaäp theå trong loøng cöïc saïch cuûa Trinh Nöõ Maria. Trôû laïi Gieârusalem, vaø kia laø Vöôøn Caây Daàu, vaø töø ñaây tieán treân con Ñöôøng ñau khoå cuûa Golgotha, nôi ñaây moät Thaäp giaù chôø ñôïi ñoùn nhaän nhöõng giôø phuùt sau cuøng cuûa Cuoäc Töû naïn cuûa Chuùa Cöùu Theá. Sau hôi thôû cuoái cuøng: “Moïi söï ñaõ hoaøn taát. Con xin phoù linh hoàn trong tay Cha“, Chuùa Gieâsu ñöôïc an taùng trong moà ñaù, chôø ngaøy phuïc sinh trong vinh quang. Taát caû nhöõng böôùc ñi, nhöõng hình aûnh naøy dieãn laïi Lòch söû Cöùu chuoäc vaø ñöôïc toaøn Giaùo hoäi soáng laïi trong Naêm Ñaïi Toaøn xaù vôùi nhieàu xuùc ñoäng, do cuoäc haønh höông cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II taïi Thaùnh ñòa.

 Ngoaøi caùc hình aûnh lieân keát vôùi lòch söû cöùu chuoäc, baøi xaõ thuyeát nhaéc laïi moät soá hình aûnh khaùc gaây xuùc ñoäng, khoâng theå xoùa nhoøa khoûi lòch söû ñöôïc. Hình aûnh leã nghi kính nhôù caùc naïn nhaân Do thaùi taïi Laêng taåm “Yad Vashem“ ôû Gieârusalem - Hình aûnh cuûa cuoäc gaëp gôõ vôùi ñaïi dieän Hoài giaùo vaø Do thaùi giaùo, tröôùc cöûa Ñeàn thôø Hoài giaùo - Hình aûnh vieäc kính vieáng Böùc Töôøng Than khoùc, nôi ngöôøi Do thaùi ñeán caàu nguyeän, nhôù laïi Ñeàn thôø Gieârusalem xöa kia bò phaù huûy. Taïi ñaây Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñaõ nheùt vaøo moät loã cuûa Böùc töôøng baûn kinh xin Chuùa tha thöù cho taát caû nhöõng ai ñaõ laøm cho Daân cuûa Lôøi Giao Öôùc bò khoå cöïc. Ngaøi ñaõ rôø vaøo nhöõng vieân ñaù cuûa Böùc töôøng vaø laøm pheùp.

 Vôùi cuoäc haønh höông Thaùnh ñòa trong Naêm Ñaïi Toaøn xaù, ngoaøi vieäc nhaéc laïi cho toaøn Giaùo hoäi soáng moãi ngaøy moãi ñaày ñuû ôn cöùu chuoäc, Ñöùc Gioan Phaoloâ II, Vò Keá nghieäp Pheâroâ, ngöôøi ñaùnh caù treân Hoà Tiberiade, coøn muoán nhaéc lai cho con caùi Giaùo hoäi, sau Naêm Thaùnh, phaûi khôûi söï töø Chuùa Kitoâ vaø “Duc in altum“: haõy can ñaûm tieán ra khôi, khoâng moät sôï haõi gioâng toá baõo taùp, nhöng vôùi hy voïng vaø tín nhieäm hoaøn toaøn vaøo Chuùa, luoân luoân hieän dieän treân thuyeàn Giaùo hoäi, vuï thaû löôùi seõ thaønh coâng myõ maõn.

 Vaø ñeå neâu göông can ñaûm, tín nhieäm “Duc in altum“ tieán ra khôi, ñaàu thaùng 5/2001 tôùi ñaây, duø tuoåi taùc, yeáu söùc, ñi laïi khoù khaên, ÑTC leân ñöôøng ñi Atene, Damas vaø Malta, theo veát chaân Thaùnh Phaoloâ, Toâng ñoà daân ngoaïi. Vôùi cuoäc haønh höông sau cuøng naøy trong chöông trình kính vieáng caùc nôi thaùnh, ngoaøi vieäc neâu göông, ÑTC muoán thuùc ñaåy con caùi Giaùo hoäi, theo veát chaân Thaùnh Toâng ñoà, haõy haêng say trong coâng vieäc truyeàn giaùo: “Khoán cho toâi, neáu toâi khoâng rao giaûng Tin Möøng“. Vieäc rao giaûng Tin Möøng trong Ngaøn Naêm thöù ba ñaëc bieät phaûi höôùng veà AÙ Chaâu, nhö ÑTC vaø caùc Nghò phuï ñaõ nhaán maïnh trong Vaên kieän Haäu-THÑGM veà AÙ chaâu (thaùng 4 naêm 1998), noùi veà “Giaùo hoäi taïi AÙ Chaâu” (Ecclesia in Asia).
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page