Vuï xöû caùc can phaïm gieát Ñöùc Cha Geraldi

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vuï xöû caùc can phaïm gieát Ñöùc Cha Geraldi.

 Guatemala (Thuû ñoâ Guatemala) - (CNS 27/3/2001) - Ñaïi taù Disrael Lima Estrada, cöïu giaùm ñoác cô quan tình baùo quaân ñoäi Guatemala, laø ngöôøi ñaõ ra leänh gieát Ñöùc Cha Juan Geraldi, Giaùm Muïc phuï taù TGP Guatemala, vì oâng sôï Ñöùc Cha seõ ñöùng ra laøm chöùng choáng laïi oâng trong töông lai moät khi oâng bò ñöa ra toøa xeùt xöû veà nhöõng vuï vi phaïm nhaân quyeàn trong thôøi noäi chieán cuûa nöôùc naøy.

 Ñoù laø caùo traïng maø coâng toá vieân ñaõ ñoïc trong phieân toøa xeùt xöû 5 bò can coù dính líu tôùi caùi cheát cuûa Ñöùc Cha Geraldi, baét ñaàu vaøo hoâm thöù saùu tuaàn tröôùc (23/03/2001). Vaên Phoøng boä tö phaùp Guatemala noùi raèng oâng Lima, 58 tuoåi, raát lo ngaïi khi Ñöùc Cha Geraldi cho coâng boá baûn baùo caùo cuûa ngaøi mang töïa ñeà: “Guatemala: Khoâng Bao Giôø Nöõa”, trình baøy chi tieát nhöõng vuï vi phaïm nhaân quyeàn cuûa quaân ñoäi Guatemala. OÂng Lima Estrada laø só quan cao caáp nhaát trong soá 3 nhaân vaät quaân ñoäi bò caùo trong vuï aùn gieát Ñöùc Cha Geraldi. Ngöôøi thöù hai laø con trai cuûa oâng, ñaïi uùy Byron Lima Oliva vaø ngöôøi thöù ba laø moät binh só trong löïc löôïng caän veä taïi phuû toång thoáng Guatemala.

 Trong khi ñoù luaät sö cuûa cha Mario Orantes, bò caùo veà toäi ñoàng loõa, ñaõ yeâu caàu toøa aùn traû töï do cho cha vì cha ñaõ tuyeân boá mình voâ toäi. Luaät sö yeâu caàu caùc thaåm phaùn huûy boû caùo traïng choáng laïi cha Orantes. Caûnh saùt Guatemala ñaõ ñoïc caùo traïng vaø caàm giöõ cha Orantes ngay taïi nhaø thöông nôi cha ñang ñieàu trò. Bò caùo thöù naêm, baø Margarita Lopez, ngöôøi naáu beáp cho Ñöùc Cha Geraldi, cuõng noùi laø baø voâ toäi vaø luaät sö cuûa baø cuõng yeâu caàu toøa huûy boû toäi ñoàng loõa gaùn cho baø Margarita. Trong cuoäc phoûng vaán vôùi haõng thoâng taán Hoa Kyø caùch ñaây vaøi ngaøy, oâng Leopoldo Zeissig, coâng toá vieân chính phuû, noùi oâng tin töôûng laø caû 5 bò caùo naøy seõ bò keát toäi theo nhö caùo traïng vì oâng naém giöõ ñaày ñuû baèng côù vaø lôøi khai cuûa caùc nhaân chöùng ñeå buoäc toäi caû 5 ngöôøi noùi treân. Theo baûn caùo traïng, phaàn lôùn baèng chöùng tuøy thuoäc vaøo lôøi khai cuûa moät ngöôøi voâ gia cö teân laø Ruben Chanex, thöôøng nguû taïi moät coâng vieân phía tröôùc caên nhaø cuûa TGM nôi Ñöùc Cha Geraldi cö nguï. Trong lôøi khai cuûa mình, oâng Chanex noùi oâng ñaõ nhìn thaáy cöïu ñaïi taù Lima Estrada vaø con trai cuûa oâng taïi hieän tröôøng vaøo ñeâm xaûy ra vuï aùn maïng; vaø chính oâng cuõng ñaõ nhìn thaáy cha Mario Orantes laø ngöôøi ñaõ ñoùng caùnh cöûa nhaø cuûa Ñöùc Cha Geraldi, hai tieáng ñoàng hoà tröôùc khi cha Orantes goïi ñieän thoaïi baùo cho caûnh saùt veà aùn maïng taïi ñaây.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page