Cuoäc xeùt xöû 5 can phaïm
trong vuï saùt haïi Ñöùc Cha Juan Geraldi

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuoäc xeùt xöû 5 can phaïm trong vuï saùt haïi Ñöùc Cha Juan Geraldi.

 Guatemata (Thuû ñoâ Guatemala) - (CNS 23/03/2001) - Hoâm thöù saùu (23/3/2001), moät ban thaåm phaùn ñaõ baét ñaàu cuoäc xeùt xöû 5 caïn phaïm trong vuï saùt haïi Ñöùc Cha Juan Geraldi, Giaùm Muïc phuï taù TGP thuû ñoâ Guatemala, bò nhieàu keû laï maët gieát cheát vaøo naêm 1998.

 Moät trong nhöõng bò caùo laø linh muïc Mario Orantes, ngöôøi cuøng cö nguï taïi Toång Giaùo Phaän vôùi Ñöùc Cha Geraldi. Caùc nhaø ñieàu tra cho raèng cha Orantes ñaõ tieáp tay vôùi caùc thuû phaïm ra tay saùt haïi Ñöùc Cha Geraldi. Taïi phieân toøa vaøo hoâm thöù saùu 23/03/2001, cha Orantes ngoài moät caùch thuï ñoäng treân chieác xe laên vaø boä quaàn aùo cuûa nhaø thöông. Cha noùi vôùi phoùng vieân cuûa haõng thoâng taán Coâng Giaùo Hoa Kyø CNS nhö sau: “Chuùng toâi hy voïng laø vuï xöû naøy keát thuùc caøng sôùm caøng toát. Toâi hoaøn toaøn voâ toäi, toâi khoâng dính líu trong vuï gieát Ñöùc Cha Geraldi”. 3 bò caùo laø caùc quaân nhaân goàm cöïu ñaïi taù quaân ñoäi Disrael Lima Estrada, 58 tuoåi, cöïu giaùm ñoác cô quan tình baùo Guatemala; con trai cuûa oâng ñaïi uùy Byron Lima Oliva, 30 tuoåi; vaø moät binh só trong ñoäi quaân caän veä taïi phuû toång thoáng laø oâng Jose Obdulio Villanueva. Taát caû 3 ngöôøi naøy ñeàu xuaát hieän tröôùc toøa aùn trong boä thöôøng phuïc daân söï vaø khoâng heà toû loä moät caûm xuùc naøo giöõa luùc moät vò thaåm phaùn ñoïc baûn caùo traïng. Cuõng coù maët trong vuï xöû naøy laø baø Margarita Lopez, ngöôøi giöõ nhaø vaø naáu beáp taïi toøa Toång Giaùm Muïc. Baø Lopez bò caùo veà toäi ñoàng loõa.

 Vuï aùn cuûa Ñöùc Cha Geraldi duø ñaõ xaûy ra caùch ñaây 2 naêm, nhöng cho ñeán nay vaãn chöa ñöôïc ñöa ra aùnh saùng vì nhieàu lyù do khaùc nhau. Chung quy laø nhöõng bò caùo, ñaëc bieät laø caùc quaân nhaân ñaõ tìm moïi caùch vaø aûnh höôûng cuûa hoï ñeå trì hoaõn vuï xeùt xöû. Caùc phieân toøa ñaõ bò giaùn ñoaïn nhieàu laàn. Giaùo hoäi coâng giaùo Guatemala tin raèng Ñöùc Cha Geraldi bò gieát vì ngaøi ñaõ cho coâng boá moät baûn baùo caùo chi tieát veà nhöõng vuï quaân ñoäi Guatemala vi phaïm nhaân quyeàn trong thôøi noäi chieán keùo daøi 36 naêm taïi nöôùc naøy. Daân chuùng Guatemala ñöôïc töï do vaøo nghe vuïï xöû vaøo hoâm thöù saùu 23/03/2001 vaø töø saùng sôùm hoï ñaõ ñöùng xeáp haøng ñeå vaøo cöûa. Moät nöõ tu doøng Phanxicoâ, chò Ana Mendez, 27 tuoåi, ñaõ phaùt bieåu nhö sau: “Chuùng toâi khoâng muoán traû thuø, nhöng chæ ñoøi coâng lyù. Söï thaät phaûi ñöôïc ñöa ra aùnh saùng neâu khoâng thì seõ khoâng bao giôø coù hoøa giaûi thaät söï taïi nöôùc Guatemala naøy.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page