Nhaän xeùt cuûa kyù giaû Egor Man
veà chuyeán thaêm cuûa ÑTC taïi Israel
sau moät naêm

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhaän xeùt cuûa kyù giaû Egor Man veà chuyeán thaêm cuûa ÑTC taïi Israel sau moät naêm.

 Gieârusalem - 21.3.2001 - Tieán só Egor Man, moät kyù giaû laõo thaønh bieát roõ tình hình Do thaùi vaø mieàn Trung Ñoâng, nhaân dòp kyû nieäm moät naêm cuoäc haønh höông Thaùnh ñòa cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II, thuaät laïi treân nhaät baùo “Töông Lai” (Avvenire), soá phaùt haønh ngaøy 21.3.2001, moät soá nhaän xeùt cuûa oâng nhö sau:

 “Caùch ñaây thaùng röôõi trôû laïi Gieârusalem, toâi thaáy boä maët haáp daãn khoâng coù gì thay ñoåi; nhöng ñi laïi treân caùc phoá xaù, ñaâu ñaâu toâi cuõng ngöûi thaáy söïc muøi “thuø gheùt “.

 Kyù giaû giaûi thích nhöõng baïo ñoäng vaø caêng thaúng hieän nay giöõa Do thaùi vaø Palestine nhö sau: “Moät ñaøng Israel nhö moät xöù sôû laïc loõng, ñang ñi tìm“ caên cöôùc rieâng cuûa mình. Ngay tieáng noùi cuûa daân Do thaùi ñang trôû thaønh moät vaán ñeà nan giaûi. Taïi Do thaùi coù 29 tôø baùo tieáng Nga; nhieàu nhaø trí thöùc laïi noùi tieáng Anh. Söï sôï haõi laøm cho hoï trôû neân xaáu tính. Tuyeân truyeàn cuûa ñoái phöông caøng gaây neân nhieàu lo laéng. Daân Palestine tin raèng ngöôøi Do thaùi chuû tröông xoùa boû vaø baét hoï laøm noâ leä. Traùi laïi ngöôøi Do thaùi nghó raèng daân Palestine muoán saùt haïi hoï vaø neùm xaùc xuoáng bieån“.

 Egor Man vieát theâm: “Nhöng nghó laïi chuyeán vieáng thaêm cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II, tuy nhieàu ngöôøi ñaõ queân ñi, vaãn höùa heïn moät hy voïng hoøa bình, khoâng phaûi hoøa bình cuûa vieäc chaám döùt baïo ñoäng, thuø ñòch giöõa hai daân toäc trong thôøi gian, nhöng hoøa bình ñích thöïc vaø laâu beàn, döïa treân ñoái thoaïi thaønh thöïc, treân toân troïng quyeàn lôïi cuûa nhau. Ñaây laø chính yù nghóa saâu xa cuûa chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC vaø cuûa vieäc nhôù laïi bieán coá lòch söû naøy. Cöû chæ vaø ñaëc suûng cuûa ngaøi ñaõ taïo neân moät baàu khí môùi chöa töøng coù taïi Thaùnh ñòa“.

 OÂng coøn cho bieát theâm nhö sau: Theo cuoäc thaêm doø daân yù, thì hieän nay coù tôùi 73% daân Do thaùi öôùc muoán vaø khao khaùt hoøa bình.

 Kyù giaû Egor Man keát thuùc: “Toâi cuõng xin nhaéc laïi laø do nguoàn tin cuûa ngöôøi baïn raát ñaùng tin caäy, thì haèng ngaøy treân gheá quì cuûa ÑTC trong nhaø nguyeän vaãn coù nhöõng yù chæ caàu nguyeän, ñeán töø nhieàu nôi treân theá giôùi, caû töø Do thaùi nöõa. Ngöôøi daân, caû nhöõng ngöôøi ngoaøi coâng giaùo, xin ngaøi caàu nguyeän cho hoøa bình, vì hoï tin raèng: ngaøi laø moät ngöôøi cuûa hoøa bình. Toâi nghó raèng: lôøi caàu nguyeän tha thieát cuûa ngaøi seõ ñaùp laïi hy voïng chính ñaùng cuûa hai daân toäc Do thaùi vaø Palestine“.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page