Kyû nieäm moät naêm
cuoäc haønh höông lòch söû cuûa ÑTC
taïi Thaùnh ñòa. (03/2000- 03/2001)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kyû nieäm moät naêm cuoäc haønh höông lòch söû cuûa ÑTC taïi Thaùnh ñòa. (thaùng 3 naêm 2000-thaùng 3 naêm 2001).

 Ngaøy 20.3.2000, caùch ñaây ñuùng moät naêm, sau cuoäc haønh höông treân Nuùi Sinai, nôi Chuùa maïc khaûi cho Moâisen vaø ban truyeàn Thaäp Giôùi, Ñöùc Gioan Phaoloâ II leân ñöôøng vieáng thaêm Thaùnh ñòa. Ñaây laø cuoäc haønh höông ñöôïc mong öôùc töø luùc ngaøi ñöôïc baàu leân laøm Giaùo Hoaøng, keá nghieäp Thaùnh Pheâroâ, Vò Giaùo Hoaøng tieân khôûi ñeán töø Galilea. Ñöùc Gioan Phaoloâ II laø vò Giaùo Hoaøng thöù hai haønh höông Thaùnh ñòa. Tröôùc ngaøi, ñaàu thaùng gieâng naêm 1964, ÑTC Phaoloâ VI ñaõ ñeán ñaây, nhöng chuyeán vieáng thaêm cuûa ngaøi luùc ñoù giôùi haïn hôn nhieàu, giôùi haïn veà caùc nôi thaùnh ñöôïc kính vieáng cuõng nhö giôùi haïn veà thì giôø. Tình hình luùc ñoù khaùc haún tình hình hieän nay taïi Thaùnh ñòa.

 Cuoäc haønh höông cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II keùo daøi moät tuaàn leã, töø ngaøy 20 ñeán ngaøy 27 thaùng 3 Naêm Thaùnh 2000. Trong chuyeán vieáng thaêm ñoù, ngaøi ñaõ kính vieáng tröôùc heát Vöông quoác Jordanie. Taïi ñaây, ÑTC kính vieáng Nuùi Nebo, nôi Chuùa cho Moâisen thaáy Ñaát höùa tröôùc khi cheát, cöû haønh Thaùnh leã taïi Saân vaän ñoäng Thaønh phoá Amman cho coäng ñoàng coâng giaùo taïi Jordanie vaø kính vieáng soâng Giordano, nôi Chuùa laõnh pheùp röûa cuûa Gioan Tieàn hoâ. Sau Jordanie, ÑTC leân ñöôøng ñi Israel. Taïi ñaây ÑTC kính vieáng haàu heát caùc nôi thaùnh ghi laïi cuoäc ñôøi cuûa Chuùa Gieâsu: Belem, Nagiaret, Nuùi Taùm moái Phuùc Thaät, Hoà Tiberiade, Nhaø cuûa Thaùnh Pheâroâ, nhöng nhaát laø Gieârusalem, nôi dieãn ra Cuoäc Töû Naïn cuûa Chuùa Cöùu Theá: Nhaø Tieäc ly, nôi Chuùa aên böõa sau cuøng vôùi caùc moân ñeä, laäp Bí tích Thaùnh Theå vaø Chöùc Linh muïc, Vöôøn Caây Daàu, Ñoài Calvario vaø Moà Thaùnh.

 Cuoäc haønh höông cuûa ÑTC ñaõ ñeå laïi bieát bao cöû chæ, göông saùng vaø söù ñieäp thieâng lieâng cho Giaùo hoäi vaø caû theá giôùi nöõa. Luùc ñoù, vieãn töôïng hoøa bình xem ra gaàn keà vaø ngaøi ñeán nhö ñeå naâng ñôõ vaø khuyeán khích tieán nhöõng böôùc sau cuøng. Nhöng, sau saùu thaùng, nhöõng caêng thaúng laïi buøng noå giöõa hai beân Palestine vaø Do thaùi. Vieãn töôïng hoøa bình trôû neân xa xoâi. Duø sao, chìa khoùa ñeå giaûi quyeát vaán ñeà phöùc taïp vaø gay go taïi Trung Ñoâng vaãn laø nhöõng chæ daãn do ÑTC ñaõ neâu leân trong raát nhieàu dieãn vaên, nhaát laø trong nhöõng dieãn vaên maïnh meõ trong tuaàn vöøa qua: “Hoøa bình phaûi phaùt xuaát bôûi söï coâng baèng, nhöng hoøa bình seõ khoâng beàn bæ, neáu khoâng döïa treân neàn taûng cuûa ñoái thoaïi, treân söï vöôït qua nhöõng thaønh kieán, treân vieäc toân troïng nhau trong söï coâng nhaän caùc quyeàn baát khaû xaâm phaïm cuûa moãi ngöôøi, cuûa moãi quoác gia, cuûa moãi daân toäc, treân vieäc coäng taùc trong söï hieåu bieát caùc ñau khoå cuûa nhau“. Hoøa bình taïi Thaùnh ñòa noùi rieâng vaø taïi mieàn Trung Ñoâng noùi chung laø moät moái quan taâm lieân læ cuûa ÑTC.

 Ngay töø luùc ñaët chaân leân thuû ñoâ Amman cuûa Vöông quoác Jordanie chieàu ngaøy 20 thaùng 3, naêm 2000, chaëng thöù nhaát cuûa cuoäc haønh höông, ngaøi noùi: “Duø bieát bao khoù khaên keùo daøi, tieán trình hoøa bình phaûi ñöôïc tieáp tuïc; khoâng coù hoøa bình, seõ khoâng coù vieäc phaùt trieån ñích thöïc cho mieàn naøy, cuõng khoâng coù moät dôøi soáng toát ñeïp hôn cho daân toäc taïi ñaây vaø cuõng khoâng coù töông lai höùa heïn hôn cho con caùi vaø caùc theá heä sau naøy“.

 ÑTC coøn khai trieån ñeà taøi hoøa bình trong nhieàu dòp khaùc, nhaát laø luùc ñeán phi tröôøng quoác teá Tel Aviv cuûa Israel chieàu ngaøy 21 thaùng 3/2000, trong dieãn vaên ñaùp töø Toång Thoáng Doù thaùi, luùc ñoù laø oâng Ezer Weizman. Roài caû luùc ngaøi ñeán vieáng thaêm xaõ giao Toång thoáng ôû Gieârusalem, thöù naêm 23 thaùng 3/2000 vaø trong buoåi gaëp gôõ Chuû tòch Palestine, oâng Yasser Arafat, ngaøy 22 thaùng 3/2000 taïi Belem.

 Ñeà taøi hoøa bình ñöôïc tieáp tuïc nhaéc ñeán caû trong nhöõng cuoäc gaëp gôõ coù tính caùch toân giaùo: trong cuoäc gaëp gôõ vôùi caùc Rabbin Do thaùi vaø nhaát laø trong cuoäc gaëp gôõ lieân toân chieàu thöù naêm 23 thaùng 3/2000 taïi Trung Taâm Giaùo Hoaøng “Notre-Dame of Jerusalem“, vôùi Vò Giaùo tröôûng Do thaùi, Meir Lau vaø Vò Thaåm phaùn Toøa aùn Hoài giaùo, oâng Taysir Al Tamimi. Trong dieãn vaên ñoïc tröôc caùc ñaïi dieän Do thaùi giaùo vaø Hoài giaùo, ÑTC noùi: “Trong luùc muùc kín nhöõng kho taøng phong phuù cuûa moãi toân giaùo, chuùng ta phaûi phoå bieán yù thöùc naøy laø caùc vaán ñeà ngaøy nay khoâng theå giaûi quyeát ñöôïc, neáu chuùng ta khoâng tìm caùch nhaän bieát nhau vaø neáu chuùng ta vaãn coâ laäp ngöôøi naøy khoûi ngöôøi khaùc. Chuùng ta phaûi laøm heát söùc coù theå, ñeå bieán ñoåi vieäc nhaän bieát nhöõng xuùc phaïm vaø nhöõng toäi loãi trong quaù khöù thaønh moät söï quyeát ñònh chaéc chaén xaây döïng moät töông lai, trong ñoù seõ chæ coù söï coâng taùc hieäu nghieäm vaø toân troïng giöõa chuùng ta“.

 Chuyeán vieáng thaêm töôûng nieäm “caùc naïn nhaân Do thaùi cuûa cuoäc dieät chuûng“ vaø vieäc kính vieáng Böùc Töôøng Than khoùc ôû Gieârusalem, nay trôû neân nhöõng bieán coá lòch söû mang yù nghóa raát saâu xa. Ñaây laø nhöõng cöû chæ thaønh thöïc, ñaày xuùc ñoäng. ÑTC laïi gaàn Böùc Töôøng cuûa Ñeàn thôø Gieârusalem bò phaù huûy, caàu nguyeän trong yeân laëng, roài ñeå laïi trong moät loã cuûa Böùc Töôøng baûn kinh caàu nguyeän daâng leân “Thieân Chuùa laø Cha cuûa caùc Toå phuï chuùng con“. Cöû chæ naøy seõ ghi laïi laâu daøi trong taâm trí cuûa nhöõng ai ñaõ ñöôïc chöùng kieán taïi choã, vaø cuûa nhöõng ai ñaõ thaáy qua caùc ñaøi truyeàn hình. Hình aûnh caûm ñoäng naøy seõ ñeå laïi daáu veát saâu xa, nhaát laø trong taâm hoàn daân Do thaùi, vì noù noùi leân vieäc vöôït qua dó vaõng, moät böôùc quaët lòch suû veà hoøa giaûi, maø bieát bao dieãn vaên, bieát bao cuoäc gaëp gôõ giöõa ngöôøi Do thaùi vaø tín höõu Kitoâ ñaõ khoâng ñem laïi thaønh quaû tröôùc dö luaän quaàn chuùng.

 Nhöõng bieán coá treân ñaây khoâng cho pheùp chuùng ta queân raèng: cuoäc haønh höông naêm 2000 cuûa ÑTC taïi Thaùnh ñòa laø moät cuoäc haønh höông thieâng lieâng, treân caùc chaëng ñöôøng cuûa lòch söû cöùu roãi. Nhöõng buoåi caàu nguyeän treân bôø soâng Giordano, thaùnh leã taïi Belem, taïi Nagiaret vaø trong Ñeàn thôø Moà Thaùnh, nhaát laø trong Nhaø Tieäc ly, nhôù laïi vieäc laäp Bí tích Thaùnh Theå vaø Chöùc Linh muïc, vieäc Chuùa Thaùnh Thaàn hieän xuoáng vaø cuõng laø nôi “khai sinh“ cuûa Giaùo hoäi, nôi töø tröôùc tôùi giôø chöa coù moät Vò Giaùo Hoaøng naøo ñaõ vieáng thaêm.

 Ñaây cuõng laø moät cuoäc haønh höông coù tính caùch Giaùo hoäi. Caùc tín höõu thuoäc moïi leã nghi khaùc nhau taïi Thaùnh ñòa ngaøy nay vaãn caûm thaáy nhö vaäy. Ñaây laø cuoäc haønh höông ÑTC, trong tö caùch laø Vò Chuû chaên toaøn Giaùo hoäi, thöïc hieän trong Naêm Thaùnh kyû nieäm 2000 naêm Cöùu chuoäc. Ñaây cuõng laø cuoäc haønh höông ñaïi keát, vì cuoäc haønh höông naøy ñaõ ñeå laïi moät daáu veát saâu ñaëm vaø laø moät thuùc ñaåy tieán ñeán söï hieäp nhaát caùc Giaùo hoäi: chính thoáng, tin laønh vaø Coâng giaùo Ñoâng phöông. Taát caû caùc tín höõu Kitoâ taïi Thaùnh ñòa coù maët trong thaùnh leã cöû haønh chieàu ngaøy 24 thaùng 3/2000 cho giôùi treû beân söôøn Nuùi Taùm Moái phuùc thaät, vôùi söï hieän dieän cuûa khoaûng 100 ngaøn thanh nieân nam nöõ, trong soá naøy coù hôn moät nöûa ñeán töø 85 quoác gia khaùc nhau, do söï huy ñoäng cuûa Phong traøo Taân chaàu nhöng. Moät bieán coá chöa bao giôø thaáy taïi Thaùnh ñòa. Moät bieán coá ñem laïi hy voïng cho mieàn ñaát, töø bao naêm soáng trong ñau khoå, trong tranh chaáp.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page