Cuoc hop bao trnh bay

Van Kien Thng Hoi ong Giam Muc

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cuoc hop bao trnh bay van kien lam viec cua Khoa hop khoang ai cua THGM sap en.

Th sau 01.6.2001, HY Jan Schotte, Tong th ky THGM  chu toa cuoc hop bao trnh bay van kien lam viec (Instrumentum laboris) cua Khoa hop hop thng le th 10 cua THGM the gii, se c khai mac ngay 30 thang 9/2001 va be mac ngay 27 thang 10/2001 ti ay. e tai cua Khoa hop lan nay la: Giam muc, ngi phuc vu Tin Mng Chua Kito, cho niem hy vong cua the gii. Theo HY Tong th ky, th con so tham d khoang 300, ai dien cac Hoi ong Giam muc tren ca the gii. Cho ti luc nay mi co 240 v c cac HGM gi danh sach ve Van Phong trung ng. Ngoai cac v Giam muc ai dien cua cac HGM the gii ra,  con co mot so ai dien cua cac Giao hoi Kito Kito, cac chuyen vien va cac d thnh nam n c mi tham d.

Van kien lam viec (Instrumentum laboris) c trnh bay trong cuoc hop bao va qua gom khoang 124 trang, c chia thanh 5 chng. ay la thanh qua cua cong viec lam vat va va lau dai cua Van Phong trung ng THGM. C quan nay co nhiem vu thu lm va chon loc cac y kien, do cac HGM cac nc gui ve Roma, theo cac cau hoi a c Van phong THGM at ra va gi ti cac Giam muc. HY Tong th ky cho biet: a co 56,7% HGM the gii gop y kien. Con so uc coi la thap; nhng sanh vi cac cuoc gop y kien ve cac khoa hop khac, lai cao hn.  Khoa hop ve Gia nh nam 1980, ch co 50% va khoa ve B tch Giai toi, ve viec Sam hoi nam 1983, con thap hn na: 42%.

Cac ngh phu se thao luan ve e tai Giam muc phai lam g va lam nh the nao, e chu toan s vu cua mot v chu chan cua mot Giao hoi a phng, va ve nhieu van e khac na, trong o co mot so van e te nh va phc tap, nh moi quan he gia giao phan va Giao trieu Roma, vai tro cua HGM cua moi quoc gia, cua moi mien, -  van e bo nhiem Giam muc, mot van e  rat quan trong va can tham do y kien rong rai hn na, khong phai ch can c vao s e c, gii thieu cua v nay hay v khac. Van e nay a c nhan manh trong Hoi ngh Hong Y va qua tai Vatican - van e ve gop phan quan trong hn cua cac giam muc trong viec quan tr trung ng cua Giao hoi, va sau cung van e co the la cac giam muc hoi hu luc tron 78 tuoi  thay v 75 nh Giao luat ghi trong khoan 401.

Ngoai ra con co nhieu van e gai goc hn na cac Giam muc phai ngh en. Theo y kien cua nhieu HGM, th giam muc phai hien dien luon luon trong giao phan cua mnh va lam viec toan phan, bi v viec thng xuyen vang mat  va keo dai se gay hai cho cong viec muc vu. Cac Giam muc phai hien dien va luon san sang nh nhng v muc t nhiet thanh cua an chien a c phu thac cho. Giao trieu Roma c muon co mot s on nh hn cua mot giam muc a c chon lam chu chan cua mot giao phan, ngha la : khong nen thuyen chuyen de dang t giao phan nay qua giao phan khac.  Van kien con nhac en viec phai het sc tranh mot so van e co tinh cach qua the tuc nh c mong c thuyen chuyen ve nhng giao phan rong ln, thi danh, va giau co hn, hoac ve nhng giao phan t van e hn. Noi cach khac: can tranh het sc viec ham chc quyen, tm thang quan tien chc, truc li. Tha tac vu trong Giao hoi la mot phuc vu cua tnh yeu, khong phai la ni tm li loc vat chat. Ve iem nay, TC cung a nhan manh trong dien van oc cho Giao Trieu Roma, ngay 22.12.2000, trong buoi tiep cac Hong Y, TGM, Giam muc, Giam chc va cac nhan vien lam viec trong cac c quan Toa Thanh.

Mot van e khac: van e quan tr tai chnh trong Giao phan. Can phai canh phong va nghiem chnh trong viec quan tr tai chanh, kinh te cua Giao phan, cung nh oi vi cac the che khac cua Giao phan. Trong Hoi ong giao phan trach nhiem ve quan tr tai chanh, kinh te, phai c trao cho nhng ngi co s trng, chuyen mon va nhat la liem khiet. Van kien lam viec nhan manh rang: c bac ai muc vu oi nhng kieu song va nhng hnh thc kho ngheo trong  i song, theo gng Chua Giesu kho ngheo va khiem ton. Nh vay Giam muc, nh mot v chu chan nhan lanh, mi de gan gui an chien, bat c thuoc giai cap nao. Giam muc phai en vi an chien ma khong gay ho then cho ho va chnh mnh cung khong ho then.

Trong viec quan tr Giao phan, nhat la nhng giao phan rong ln, co nhieu to chc, nhieu van phong....Giam muc van phai nh mnh khong phai nh la cong chc cap cao. Can song lam sao e ngi dan khong coi mnh nh ngi co a v, ngi quyen  the. Mot iem khac can tranh, tc la s hien dien, hay noi ung hn s xuat hien thng xuyen gia nha cam quyen dan s. Thai o  nay rat co the lam lu m hnh anh cua mot v giam muc va gay hai en tnh cach t lap, t tr cua Giao hoi. Van kien nhan manh rang: Mot so hnh thc ben ngoai ve a v, ac an, nh tc hieu, y phuc, huan chng..., khong c lam lu m tha tac vu giam muc trong viec giang day bang li noi va viec lam.

Ngoai cac van e kho khan tren ay, giam muc ngay nay con phai quan tam en cac van e mi cua thi ai, nh bao ong, chien tranh, cong ly va hoa bnh, thuyet tng oi luan ly, canh ngheo kho gay nen bi che o t ban rng ru va bi viec hoan cau hoa kinh te, viec thong truyen c tin trong nhng hoan canh thc kho khan, moi quan he vi ngi di dan, t nan, vi cac ton giao khac, vi cac giao phai xuat hien va lan tran khap ni, vi gii chnh tr, tr thc, vi nhng ngi chong Giao hoi hoi, ac cam vi Hang giao s, thu ghet ao cong giao v.v...

Tha  tac vu giam muc la mot s vu rat kho khan. V the can phai co nhng sang kien rieng nham giup cac giam muc, nhat la cac v  mi c bo nhiem, e co the chu toan s vu kho khan va oi pho vi nhng thach o ln lao cua thi ai. Nhng khoa tu nghiep giup cac ngai c chuan b nhieu hn, nham ap lai nhng oi hoi cua Tha tac vu, ve than hoc, muc vu, giao luat, tu c va quan tr...la ieu rat can thiet va hu ch.

Khoa hop khoang ai ti ay  co muc ch giup cac giam muc tr nen nhng v chu chan xng ang hn va thch nghi hn cua Ngan nam mi, bi v trong nhng thap nien va qua, hnh anh cua giam muc thay oi rat nhieu oi vi nhng trach nhiem mi moi ngay moi gia tang, kho khan va nang ne hn va  thay oi cach mau le trong xa hoi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page