To chc Pax-Christi Hoa Ky

keu goi danh mot phan ngan qu

cua Ngu Giao ai cho ngi ngheo

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

To chc Pax Christi-Hoa Ky keu goi danh mot phan ngan qu cua Ngu Giac ai cho ngi ngheo

Hoa Ky (New York) - (CNS 17/04/2001) - Chi nhanh cua hoi Pax Christi-Hoa Bnh Chua Kito tai Hoa Ky, ket hiep vi nhieu nhom phi chnh phu khac, a dung th hai (16/04/2001) han chot ngay khai thue, e lam ban ap m man cho chien dch keu goi dung mot phan ngan qu cua Ngu Giac ai cho cac chng trnh xa hoi.

T thanh pho New York, ong David Robinson, giam oc Pax-Christi-Hoa Ky, cho cong bo mot thong cao vi noi dung xac nh rang Ngu Giac ai la c quan chnh phu c danh mot ngan sach ln hn ca ngan qu cua nhieu c quan chnh phu cong lai. V le nay, Pax Chriti yeu cau chnh phu Hoa Ky hay au t vao nen an ninh quoc gia da tren mot dan so c san soc ay u ve mat dinh dng, sc khoe va giao duc, hn la chi tieu nhng khoan tien khong lo cho cac loai vo kh mi va nhng chien lc phong ve loi thi. Thong cao ghi nhan rang ngan qu ma tong thong Bush danh cho Ngu Giac ai c tang them 14 t My Kim, trong khi ngan qu danh rieng cho cac chng trnh e oi pho nan ngheo oi, huan nghe, sa sang trng hoc, dinh dng va y te sc khoe cho tre em van mc cu hay con b cat giam.Cung tham gia Pax Chriti trong chien dch nay con co cac to chc nh: Hoa Giai, Qu Bao Ve Tre Em, va cac to chc ton giao, t nhan. Tat ca eu trnh bay quan iem nh tren vi cac ky gia truyen thong tai cac thanh pho ln cua Hoa Ky nh Washington, Chicago, Wichita va New York. Thong cao do Pax Christi ai dien cong bo cung c s hau thuan cua hn 100 lanh tu cac cong oan ton giao tai Hoa Ky.

Theo ong David Robinson, trong qua kh, cac van phong a phng cua Pax Christi-Hoa Ky, thnh thoang van dung ngay han chot cua mua khai thue, e bay to s phan oi viec chnh phu danh mot ngan sach khong lo cho cac chi ph quan s, nhng ay la lan au tien, chien dch nay c m man bi Pax Christi toan quoc. Pax Christi cho rang, nhng khoan chi tieu quan s khong lo nh the la mot hanh ong an cap trc tiep t s song va tng lai cua nhng ngi ngheo. Qua cac tha tac vu cua mnh, nhng cong oan ton giao y thc c cac nhu cau cua ngi ngheo, v vay nhng tha tac vu o can co s hau thuan tai chanh nhieu hn na t chnh phu, hn la b cat giam i nh hien gi. Thong cao co oan ghi tiep nh sau: Chung ta co u ngan qu can thiet e ap ng nhng nhu cau nay, ch khi nao chnh phu biet chon chi tieu t hn cho ngan sach quoc phong, va gia tang ngan sach cho giao duc, y te, nha , huan nghe va cac nhu cau xa hoi khac. Thong cao cua Pax Christi nam nay mang ta e: a en luc e chung ta buong ri nhng hon a cua chung ta. Chien dch nay tiep theo chien dch ma Pax Christi a thc hien hoi nam ngoai vi chu e: Banh ch khong phai a: Chien dch cong giao quoc gia e oi hng chi tieu quoc phong. Chien dch nam ngoai c s ung ho manh me cua 34 v Giam Muc Hoa Ky.


Back to Radio Veritas Asia Home Page