Cam van Iraq la vi pham luat quoc te

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cam van Iraq la vi pham luat quoc te

Roma - (CNS 11/4/2001) - V nhng hau qua tai hai do lenh cam van cua Lien Hiep Quoc tren cac tre em tai Iraq, cuoc cam van nay vi pham luat phap quoc te ve nhan quyen va phai c nh ch ngay tc khac.

Mot nhom cac to chc kito giao a noi nh vay trong mot tuyen ngon cong bo vao th ba tuan trc 10/4, nhan dp khoa hop th 57 cua Uy Ban Nhan Quyen LHQ t ngay 19 thang 3 cho en 27 thang 4 nay. Ky ten vao tuyen ngon nay co cac to chc nh: Hoi Phanxico Quoc Te, Lien Hiep The Gii cac Giao Hoi Cai Cach, Hoa Bnh Chua Kito,(Pax Christi), Hoi ong Cac Giao Hoi Canada, Cac N Tu Maryknoll cua Thanh Dominic va hoi cac tu s-tu huynh Maryknoll. Ngoai ra con co Hoi a Minh cho Cong Ly va Hoa Bnh, Caritas Quoc Te va mot nhom cac to chc cu tr cong giao. Tuyen ngon ghi nhan rang, hang chuc ngan tre em Iraq a b chet v lenh cua mot to chc c trao pho s mang bao ve hoa bnh va an ninh. Sau 10 nam gay thiet hai va sat hai tre em, lenh cam van nay at tng lai cua toan dan Iraq vao mot tnh the het sc bap benh. a ti luc phai nh ch lenh cam van nay. Tuyen ngon cung noi rang Hien Chng LHQ ve Quyen cua Tre Em cong bo nam 1989 oi hoi cac nc thanh vien a ky ten vao hien chng nay phai tan dung tat ca nhng bien phap co the lam c e am bao s an toan va cham soc cho tre em tai cac ni b anh hng bi nhng cuoc tranh chap vo trang. Hn na, hien chng cung co ieu khoan xac nh rang tat ca moi quyet nh hay hanh ong co lien he ti tre em, th nhng g tot nhat cho tre em phai la u tien c cu xet ti trc het. Cac ieu khoan nay a va ang tiep tuc v vi pham t hn 10 nam qua ke t ngay lenh cam van cua LHQ c ap at tren Iraq.

Hn na, mot so c quan LHQ cung a bay to nghi van ve hieu qua cua lenh cam van nay theo nh mong muon ban au cua cac quoc gia e ngh LHQ ap dung lenh cam van tren Iraq, cu the la Hoa Ky va Anh Quoc. Trong ban bao cao cong bo dao thang 8 nam 2000, mot tieu ban LHQ ac trach thang tien va bao ve nhan quyen a xac nh rang lenh cam van oi vi Iraq la bat hp phap, da tren cac luat le quoc te ve nhan ao va nhan quyen. Nhng hnh thc vi pham quyen cua tre em Iraq cung c mo ta va e cap ti trong mot so ban bao cao cua LHQ; va cung a dan ti viec t chc cua 3 nhan vien cao cap cua LHQ ac trach cac chng trnh nhan ao Iraq. Theo c quan Qu Nhi ong LHQ, ke t sau khi lenh cam van Iraq co hieu lc, Iraq tr thanh cac quoc gia ni co t le tre s sinh chao i b t vong cao nhat the gii. C 1000 em c sinh ra, th co 107 em qua i. tre s sinh con song th b thieu ky, tre em di 5 tuoi b suy dinh dng kinh nien, 60 % dan Iraq khong co nc sach e uong va 83 % so trng hoc tai nc nay b h hai, can c sa cha nhng khong c thc hien v lenh cam van.


Back to Radio Veritas Asia Home Page