TC Gioan Phaolo II

tiep chung 153 giam muc en Roma

tham d tuan le tu nghiep

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC tiep chung 153 giam muc en Roma tham d Tuan le tu nghiep.

Sang th nam, mong 5 thang 7/2001 va qua, TC a tiep chung  153 Giam muc mi c bo nhiem va tan phong trong nam Thanh 2000 va trong nhng thang au cua nam 2001, en Roma tham d tuan le tu nghiep, do Bo Giam muc to chc.

Tuan le tu nghiep danh cho cac Giam muc  mi thuoc cac x truyen giao, do Bo Rao giang Tin Mng cho cac dan toc to chc trong may nam trc ay, la mot sang kien  rat ch li. Khoa tu nghiep va roi la khoa th nhat do Bo Giam muc to chc cho cac Giam muc mi, tren ca the gii, khong thuoc Bo Rao giang Tin Mng cho cac Dan toc. Cac lp tu nghiep nh vay chac chan se c tiep tuc trong tng lai va se c thao luan trong Khoa hop khoang ai cua THGM the gii, do TC trieu vao thang 10 ti ay ve e tai: Giam muc, tac vien cua Tin Mng  e phuc vu cho niem hy vong cua the gii.

Muc ch cua khoa tu nghiep a c HY Giovanni Battista Re, Tong trng Bo Giam muc, nhac en trong dien van oc trc TC  trong buoi tiep kien chung th nam va qua. Ngai noi: Knh tha TC, cac Giam muc en Roma trong t ngay e cau nguyen, suy t va hoc hoi; nhng ngay nay thc s a em lai ch li thc hanh cho cac dan than va cac van e ma cac Giam muc c mi goi oi pho trong xa hoi b tuc hoa ngay nay.... HY noi them: Nhng  ngay nay con la mot cuoc hanh hng ben mo Thanh Tong o Phero va la mot cuoc gap g vi V Ke nghiep Phero: v the cac giam muc hien dien Roma trong nhng ngay nay rat vui mng  c ong te thanh le vi TC tai Quang trng Thanh Phero trong gay le trong knh hai Thanh Tong o Phero va Phaolo, va luc nay ay c TC tiep rieng.

Tiep sau o, TC oc dien van cho cac Giam muc tham d Khoa tu nghiep. Trc het, iem then chot c ngai nhan manh cach ac biet la s thanh thien i song cua Giam muc, co nhiem vu hng dan Dan Chua tren con ng thanh thien. TC noi: S thanh thien ban than la ieu kien thiet yeu cho tnh cach thanh cong cua Tha tac vu cua chung ta. TC giai thch nh sau: Trong t cach la Giam muc, chung ta c goi e dan a Dan Chua tren cac nga ng thanh thien; v the chung ta PHAI nhn vao Chua Kito nh gng mau chung ta. Thanh cong cua Tha tac vu muc vu chung ta  khong the o lng theo chieu kch cua to chc hanh chanh hay can c tren nhng con so thong ke: s thanh thien co nhng tieu chuan rieng ve o lng. Trng lai Hien che Lumen gentium, TC noi tiep  Bon phan cua mot Giam muc la tr nen dau hieu song ong cua Chua Giesu Kito (LG,21), dau hieu cua tnh yeu Chua Kito oi vi moi mot con ngi. Tnh cach hieu nghiem trong viec rao giang Chua Kito  cho the gii tuy thuoc mot phan ln vao tnh cach ch thc cua viec chung ta theo Chua Kito. TC nhan manh: S thanh thien ban than la ieu kien thiet yeu cho s thanh cong cua Tha tac vu chung ta, trong t cach la Giam muc cua Giao hoi. Chnh s hiep nhat cua chung ta vi Chua Giesu Kito quyet nh tnh cach ang tin cua chng ta chung ta ve Phuc Am va quyet nh s hieu nghiem sieu nhien cua hoat ong va cua cac sang kien cua chung ta. Chung ta co the rao giang vi xac tn nguon phong phu khon lng cua Chua Kito (Eph 3,8), ch khi nao chung ta gi vng  long trung thanh trong tnh yeu va tnh ban vi Chua Kito ma thoi. 

Li khuyen khch cua TC ve s thanh thien i song, ieu kien thiet yeu  cua thanh cong, co mot xac tn va uy tn  cu the. Noi en s thanh thien i song Giam muc, chnh c Gioan Phaolo II la gng mau cho cac Giam muc. Ngai va la ngi chiem niem, va la ngi hoat ong. HY Giovanni Battista Re, luc con  lam  Phu ta Quoc Vu Khanh, co nhiem vu gap TC hang ngay, qua quyet: TC la mot ngi cau nguyen. Moi ngay ngai cau nguyen ti 7 tieng ong ho, (d nhien cach quang nhieu lan). Cong viec cang kho khan, ngai cau nguyen cang nhieu hn. Va c TGM John Foley, chu tch Hoi ong  Toa Thanh ve Truyen thong xa hoi,  minh chng rang: Trong i toi, toi a thay hai V Thanh song: c Gioan Phaolo II va Me Teresa thanh Calcutta. Nhieu ngi, ca nhng ngi ngoai cong giao, vo tn ngng, het  sc ngac nhien: mot V Giao Hoang gia yeu nh vay, ngoai 80 tuoi roi, van sang suot, van co nhieu sang kien, van hang say trong s vu rao giang Tin Mng, bat chap kho khan, tr ngai, thu hut tng trieu con ngi, nhat la gii tre, tuon en nghe ngai. Sc thu hut mau nhiem nay d nhien do n rieng cua Chua va cung do s thanh thien i song cua Ngai. ung nh li mot V Hong Y trong Giao trieu a noi ve c Gioan Phaolo II: Ngai noi cai ngai a lam, ngai lam cai ngai a noi. Giao hoi c mong co nhng v chu chan nh vay.

Nhng iem quan trong khac, c TC nhac lai cho cac Giam muc tham d Khoa tu nghiep, co lien he en nhng e tai hoc hoi trong nhng ngay nay, qua s hng dan cua cac V Giam muc a song nhieu nam trong Chc Giam muc, giau kinh nghiem, cung nh cua mot so v ng au cac C quan cua Giao Trieu Roma: ay la nhng tai lieu, nhng hanh l  se giup ch nhieu cho cac Giam muc, mi lanh nhan tha tac vu giam muc.

TC nhac lai mot trong muc tieu cua khoa tu nghiep a c HY Giovanni Battista Re noi en trong dien van chao mng va cam n TC, o la cuoc hanh hng ben mo Tong o Phero, e cung co s hiep thong giam muc oan gia cac giam muc va vi V Ke nghiep Phero ma Chua Kito a muon at lam nguyen tac va nen tang hu hnh cho s hiep nhat Giao hoi.

Nhan manh en nhng kho khan cua Giam muc trong the gii b tuc hoa ngay nay, TC lu y cac giam muc tham d khoa tu nghiep nh sau: Quy c Cha la  nhng giam muc cua thi khi s Ngan nam mi. D nhien  chung ta ang song trong mot the gii kho khan va phc tap. Mot lo cac van e ma cac c Cha a thao luan va tm cach oi pho trong nhng ngay nay, qua cac bai thuyet trnh va  cac cuoc tranh luan. Tha tac vu cua Giam muc khong phai la mot tha tac vu theo the thc cua mot chien thang huy hoang, nhng theo the thc cua Thanh Gia Chua Kito.

iem quan trong khac lien he en Tha tac vu chnh yeu cua Giam muc, tc quyen giao huan, quyen thanh hoa va quyen quan tr. Ba quyen nay a c nhac en trong Bo Giao luat. TC giai thch: La Thay day c tin, qua trung gian viec giao huan chan ly  ma cac c Cha a lanh nhan va co bon phan thong truyen cach trung thanh, nh la nhng ngi ban phat cac Mau nhiem Thien Chua e thanh hoa cac linh hon, la nhng v chu chan va hng dan Dan Chua, a c Chua Kito cu chuoc bang Mau thanh cua Ngi, toi tan tnh cau chuc rang: kinh nghiem a song trong nhng ngay nay co the lam song lai ni cac c Cha tinh than phuc vu ma cac c Cha tm c kieu mau ni Chua Kito, V Muc t nhan lanh.

Trong phan ket thuc bai dien van, nhac lai nhng ng hng muc vu cho Ngan Nam mi, a c neu len trong Tong th Tertio Millennio ineunte (Bc vao Ngan nam th ba), TC khuyen khch cac Giam muc: Duc in altum. Cac c Cha hay can am tien ra khi vi nhng canh buom m ra on sc thoi manh cua Chua Thanh Than.


Back to Radio Veritas Asia Home Page