S iep cua TC Gioan Phaolo II

cho ngay quoc te Du Lch lan th 22

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Du Lch la phng tien phuc vu cho Hoa Bnh va oi Thoai gia cac nen van minh.

Tin Vatican (Vis 19/6/2001): Du lch la Phng Tien phuc vu cho Hoa Bnh va oi Thoai gia cac nen van minh, o la chu e cua s iep cua TC Gioan Phaolo II, cho Ngay Quoc Te Du Lch, lan th 22, se c  c hanh  vao ngay 27 thang 9 nam 2001. S iep a c cong bo hom th ba 19 thang 6/2001.

Nam 1980, To Chc Du Lch Quoc Te  e ngh mng Ngay Du Lch Quoc Te, va Lien Hiep Quoc a ong y xac nh viec mng vao ngay 27 thang 9 hang nam. Trong giai oan trc Nam Thanh 2000, TC Gioan Phaolo II ch gi ien van cho To Chc Du Lch Quoc Te, e  mng ngay Quoc te Du Lch. Nhng vao Nam Thanh 2000 va qua, TC Gioan Phaolo II a quyet nh gi S  iep, thay cho ien Van. Va S  iep nam nay (2001) la s iep th hai, e mi goi moi ngi hay suy t ve s ong gop cua Du Lch cho  Hoa Bnh va  oi Thoai gia cac  nen Van Minh. TC  a viet nh sau trong  s iep nh sau: Ngi ta can  thc hien moi bien phap co the, e bao am cho viec du lch ng bao gi  tr thanh  phng the e boc lot, lam dung, nhng nh la ni oi thoai hu ch gia cac nen van hoa khac nhau, trong o cac kinh nghiem song c trao oi cach sang tao... Khi c hng dan tot, du lch tr thanh dp  thuan tien e oi thoai gia cac nen van hoa va la mot viec phuc vu quy gia cho Hoa Bnh. V the, nhan Ngay Quoc Te Du Lch Nam nay (2001), toi mi goi tat ca moi tn hu hay suy ngh ve nhngkha canh tch cc va tieu cc cua Du Lch, e co the lam chng mot cach hu hieu cho uc tin, trong moi trng het sc quan trong nay cua kinh nghiem con ngi.

Nhng kha canh tieu cc  c TC  lu y trong s iep cua ngai la:  tinh than hng thu va khai thac thng mai, viec lam dung ngi n va cac tre em trong nhng du lch, c goi la du lch phai tnh (sex tours).

S iep cua TC keu goi co vo mot nen luan ly lanh manh, e khuyen khch  khach du lch phat trien tinh than lien i, va co thai o song lanh manh. Du lch khong ch la mot trong nhng sinh hoat kinh te, nhng con la phng the u tuyen e phat trien  cac ca nhan va cac dan toc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page