Phong van HY Christoph Schoenborn

ve Hoi Ngh Hong Y lan th sau

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC tiep chung cac Giam muc Guatemala en Roma vieng Toa Thanh (Ad Limina).

Sang th ba va qua, ngay  29.5.2001,  TC tiep chung cac Giam muc Cong hoa Guatemala en Roma vieng Toa Thanh. Trong bai tng trnh len TC ve tnh hnh at Nc, sau 36 nam noi chien, c Cha Victor Hugo Martinez Contreras, TGM giao phan Los Altos, Chu tch HGM Guatemala, noi ai y nh sau : Giao hoi cong giao tai ay a phai tra bang gia rat cao: mot Giam muc, nhieu linh muc, Tu s nam n va nhieu giao dan a hy sinh ca mang song. V nhng hy sinh va au kho lau dai nay, Giao hoi Guatemala hien nay la mot Giao hoi song manh. Cac cong ong cong giao a chuan b va c hanh Nam ai Toan xa vi nhieu hang say va sot sang. ay la n ac biet Chua danh cho Giao hoi e canh tan i song Kito va cung co c tin sau nhng nam ay kho khan . c TGM nhac en hai chuyen vieng tham cua TC tai Guatemala, lan th nhat  vao nam 1983  trong luc chien tranh con tiep dien va lan th hai vao nam 1996 khi hoa bnh a tr lai . Ngi dan Guatemala biet n TC rat nhieu, v  a nhieu lan keu goi va can thiep cham dt chien tranh huynh e tng tan va cung nhau xay dng lai at nc, b tan pha, oi kho.... Chu tch HGM Guatemala ket thuc: Knh tha TC,  Giao hoi tai Guatemala, l hanh tran gian, knh chao c Cha. Du a phai chu biet bao bach hai va kho khan, Giao hoi nay la mot cong ong giau c tin ni Chua Kito, mot Cong ong sung knh Thanh The, mot Cong ong von sung knh sau xa Me Maria, mot Cong ong  yeu men thanh thc V Ke nghiep Phero, ai dien Chua Kito tran gian. Chung con xin TC, trong hiep thong Giam muc oan va trong viec cong nhan TC la V Ke nghiep Phero, hay cung co chung con trong  c tin va ban phep lanh Toa Thanh cho Dan Chua , l hanh tai Guatemala, e cung co them c tin cua chung con.

Sau ay la nhng iem chnh trong dien van dai cua TC oc cho cac V chu chan Giao hoi Guatemala.

Trc het TC nhac lai s vu chnh cua Giam muc. Ngai noi: Cac c Cha co nhiem vu nen tang nay la xay dng cac Cong ong cong giao a c trao pho cho cac c Cha tren a Tang, la Chua Kito, bang viec rao giang Li Chua, c hanh cac B tch va thc hien c bac ai. Ngoai ra, TC nhac lai can phai tham d vao viec phan tch , ca nhan hoac tap the trong HGM, nhng thanh qua va nhng vien tng cua xa hoi Guatemala, bang cach tm giai thch theo anh sang Tin Mng , e hng xa hoi  tuan theo cac gia tr luan ly va nhat  la bang viec co vo tinh than hoa giai quoc gia , rat can thiet trong luc nay, sau nhieu nam cua cuoc noi chien am mau.

iem quan trong khac la cac c Giam muc hay quan tam en cac Linh muc, nhng ngi cong tac trc tiep cua mnh, e co the chu toan s vu cua V Chu chan . TC noi: Trong thi hanh s vu, cac Giam muc co the tin tng vao s giup cua cac linh muc. Xa hoi ngay nay, rat khac nhau, oi hoi ni linh muc phai la dau hieu cua s hiep nhat, bang viec thi hanh tha tac vu cua mnh trong khiem ton va theo c ai muc vu , e dan a cac tn hu en vi Chua Kito . TC ca ngi HGM Guatemala ve viec thanh lap Uy Ban Giao s va Muc vu linh muc. Uy ban a cho cong bo chng trnh quoc gia ve Muc vu linh muc cho 5 nam ti ay: 2001-2006. TC nhan manh: Trong chng trnh nay, xin cac c Cha lu y en tnh trang rieng cua moi mot linh muc va cac c Cha hay em en cho moi linh muc s giup ma ho ang can en, bang viec khuyen khch ho theo uoi vi niem an vui va hy vong  con ng thanh thien . Xin cac c Cha ng e mot linh muc nao trong cac linh muc cua cac c Cha thieu thon nhng phng tien can thiet e song n goi va thi hanh tha tac vu cua ho.

Co vo n keu goi : ay la iem th ba trong dien van cua TC . Ngai nhac lai rang : Muc vu n keu goi phai chu trong ngay en n keu goi t luc Chua goi moi ngi , e giup phat trien va ben ch theo Chua en cung. Muc vu n keu goi tm c moi trng thuan li trong muc vu gii tre. V the can phai huan luyen gii tre ve giao ly , ve thieng lieng va ve nhiet thanh tong o.

Nhan noi ve  muc vu n keu goi, TC nhac en s quan trong cua viec huan luyen cac chung sinh trong chung vien. TC noi: Trong khi ap lai vi long quang ai va long yeu men khong chia se n goi linh muc, cac linh muc se la gng mau cua c ai muc vu , cua viec cau nguyen va cua viec hy sinh tan tuy cho cac thanh nien ang chuan b tien len chc thanh.

oi vi cac tu s nam n, TC noi: Trong cac bao cao 5 nam ve tnh hnh Giao hoi tai Guatemala, cac c Cha nhan manh en s ton trong va biet n oi vi hong an i song tan hien. Thc vay, tai Guatemala co mot s hien dien lien l cua cac Tu s nam, n. Ho gop phan ac lc vao viec rao giang Tin Mng, hoac qua muc vu trc tiep tai cac giao x hay tai cac a iem truyen giao, hoac qua cac cong viec trong cac lanh vc tong o khac nhau: giao duc hay bac ai. V the toi xin nhac cac c Cha ve s can thiet giup cac Tu s nam n trung thanh vi ac sung rieng cua ho. Cac Giam muc co bon phan gn gi va benh vc gia tai thieng lieng cua moi mot Tu hoi.

Cac c Cha hay huan luyen mot hang giao dan co kha nang, dan than trong con ng thanh thien va trong viec xay dng Giao hoi, trong viec thiet lap mot xa hoi cong bnh hn. ay la li khuyen khac c TC nhac en trong bai dien van oc cho HGM Guatemala.   Can phai pho bien giao ly xa hoi cua Hoi Thanh cong giao, e oi pho vi tnh hnh rieng hien nay tai Guatemala, e nhat la nhng ngi dan than trong chnh tr biet ton trong va em cac gia tr Tin Mng vao i song cong cong.

Ngoai viec huan luyen ngi giao dan dan than trong i  song cong cong, con can phai rao giang Tin Mng cho tat ca nhng ai co trach nhiem trong cac lanh vc khac nhau ve hanh chanh, bi v Tin Mng co mot cai g lien he vi ho; can phai giup ho kham pha s iep cua Chua Giesu, mot s iep  co gia tr va bo ch cho chnh ho va nhiem vu cua ho na (xem Ecclesia in America, so 67).

iem sau cung c TC nhan manh trong dien van la vai tro cua cac giao ly vien. Ngai noi:Moi ngi eu biet viec pho bien Li Chua tai Guatemala c thc hien phan ln nh vao con so ong ao cac giao ly vien. oc ban bao cao cua cac c Cha, toi thay cac c Cha ca ngi cong viec vo v li va hy sinh cua ho. Toi tan tnh cam n ho ve viec phuc vu nay, mot phuc vu thuoc s vu cua ho trong long Giao hoi. Noi en cac phong trao giao dan, TC nhac lai cho cac v chu chan li cua Thanh Phaolo: Anh em ng giap tat Than Kh, ch khinh thng n noi tien tri. Hay can nhac moi s: ieu g tot th gi; con ieu xau bat c di hnh thc nao , hay tranh xa (1Ts 5, 19-21).  Nh vay, nh vao Hang giao dan c huan luyen chu ao va co kha nang, nh vao cac giao ly vien  nhiet thanh, ngi dan tranh c nan dot nat ve ton giao va c cung co trong c tin, co the oi pho vi s lan tran cua cac giao phai va cua nhng ha hen khac na (xem Eccelsia in America, so 75).

TC ket thuc bai dien van bang viec xin cac c Giam muc chuyen en tam tnh yeu men va s gan gui thieng lieng cua ngai cho  cac linh muc, Tu s nam, n va anh ch em giao dan tai Guatemala. Xin c Trinh N Maria rat thanh, Me Giao hoi, theo doi va an ui cac c Cha vi tnh au yem cua ngi Me hien. Toi ban phep lanh Toa Thanh cho cac c Cha va giao phan cua cac c Cha.

Guatemala la mot quoc  gia thuoc Trung My chau. Dien tch gom 108.889 cay so vuong (khoang mot phan ba Viet nam) vi dan so hn 8 trieu, a so la ngi cong giao. Giao hoi Guatemala c chia thanh hai giao tnh: Guatemala vi 9 giao phan phu thuoc va Los Altos, Quetzaltenando-Totonicapan, vi 6 giao phan phu thuoc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page