Bai Giang cua TC trong thanh le

phong chc Linh Muc cho 34 Pho Te

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bai giang cua TC trong thanh le phong chc linh muc cho 34 thay pho te  thuoc giao phan Roma, hom chua nhat  ngay 13 thang 5/2001.

Li m au: Luc 9 gi sang Chua nhat 13 thang 5/2001, Chua Nhat V Phuc Sinh, TC Gioan Phaolo II a  chu te thanh le  phong chc Linh Muc cho 34 thay pho te cua giao phan Roma, ben trong  en Th Thanh Phero. Trong bai giang, TC a ap dung bai Phuc Am cua Chua Nhat V Phuc Sinh cho n goi va s mang cua cac tan chc: o la s mang lam cho Thien Chua c vinh quang, la phuc vu cho vinh quang cua Thien Chua qua chng ta song tnh yeu thng. TC a noi nh sau:

Do bi dau nay, moi ngi se biet c chung con la mon e cua thay, la chung con  yeu thng nhau ( Gn 13, 35).

Bai phuc am cua Chua Nhat th V Phuc Sinh a chung ta tr ve lai vi khung canh tnh than hiep nhat cua Phong Tiec Ly. Ni o, Chua Kito, trong ba toi sau cung, a thiet lap b tch Thanh The va chc T Te cua Tan c, va e lai cho cac mon e menh lenh mi song tnh thng. Hom nay, chung ta song lai bau kh thieng lieng manh me cua gi phut ngoai thng o. Hi nhng ng sinh len chc t te than men, nhng li cua Chua cho cac mon e cua Ngi  nay c trc tiep hng ve chung con,   nhng ke  sang nay c mi goi lanh nhan chuc th cua Chua hay song tnh thng va phuc vu.

.....

2. Gi ay Con Ngi c ton vinh, va ca Thien Chua cung c ton vinh trong Ngi ( Gn 13, 31).

Trong khi Phung vu khuyen khch chung ta lai trong Phong Tiec Ly bang s chiem niem tinh than, chung ta hay nghe lai li thanh s Gioan, ngi a luon chu y en nhng rung ong phat xuat t con tim cua Chua Kito, (nghe ngai) tng thuat nhng Li Chua a noi, sau khi Giua Iscariot ra i. Chua Giesu noi ve vinh quang cua Ngi, vinh quang ma Chua Cha va Chua Con thc hien cho nhau trong mau nhiem Vt Qua.

Hi cac pho te chung con than men, ngay hom nay, Chua Kito mi chung con bc vao trong vinh quang nay va khong bao gi i tm vinh quang nao khac, ngoai tr vinh quang nay. Va ca oi vi chung con, ay cung la Gi Quyet nh. That vay, viec phong chc la giay phut trong o Chua Kito, nh qua viec thanh hien trong Chua Thanh Than, lien ket chung con mot cach ac biet lai vi chc t te cua Ngi, e cu roi the gii. Moi ngui trong chung con eu c thiet lap e lam vinh danh Thien Chua, nhan danh Chua Kito Thu Lanh ( in persona Chriisti Capitis). Giong nh Chua Kito va c ket hiep vi Ngi, chung con se lam vinh danh Thien Chua Cha va se c Ngai ton vinh, va dang hien chnh mnh e cu roi the gii. (x. Gn 6,51), bang cach yeu thng cho en cung nhng ai c Thien Chua Cha trao pho cho chung con(x. Gioan 13, 1), va bang viec ra chan cho nhau. (x, Gn 13, 14).

Chua trao ban cho chung con, mot cach mi me, menh lenh cua Ngi. Nh Thay a yeu thng chung con, th chung con hay yeu thng nhau (Gn 13, 34). Menh lenh mi nay, va la hong an va las dan than: hong an trao ban ach nhe nhang va du dang cua Chua Kito ( x. Mt 13, 30); va la s dan than mang lay ach nay, va luon mai  la ngi au tien mang lay ach cua Chua, va khiem ton bien mnh nen mau gng cho oan chien (x. 1 Petro 5, 3) ma ang chan chien nhan lanh a trao pho cho chung con. Chung con hay luon  mai chay en nh vao s tr giup cua Chua. Chung con can luon gi hng t mau gng song cua Ngi.

3. Ngh  en kinh nghiem phong phu cua Nam Thanh, hom nay cha muon trao cach tng trng cho chung con bc tong th  Khi au ngan nam mi; bc th vach ra lai nhng con ng tien cua Giao Hoi, trong giai oan mi nay cua lch s. Vi s dan than ay quang ai, chung con co bon phan hng dan nhng bc ng cua dan kito, va lu y  ac biet en hai lanh vc cua s dan than muc vu: hai lanh vc o la: hay bat au lai t Chua Kito (cac so 29- 41) va hay la nhng chng nhan cua Tnh Thng (cac so 42- 57). Ben trong lanh vc th hai nay, lanh vc c ghi dau bi s hiep thong  va tnh bac ai, th ieu quyet nh la kha nang cua cong oan kito biet danh cho rong e on nhan tat ca nhng hong an cua Chua Thanh Than, va khuyen khch tat ca nhng ai a lanh nhan b tch Ra Toi va Them Sc, hay y thc ve trach nhiem tch cc rieng cua mnh trong i song xa hoi (so 46).

Va o la muc vu n goi, theo y ngha rong rai va can ban nhat; muc vu n goi nay can c thiet lap cach  khan thiet, rong rai va ky lng. ay la viec khi day va vun trong, moi ngay mot hn, (vun trong) mot tam thc n goi; tam thc nay c dien dch ra trong hnh thc ca nhan va cong oan biet san sang lang nghe, phan biet va ap tra quang ai cho Thien Chua, ang keu goi. Cac ng sinh len chc linh muc than men, n goi cua chung con cung la hoa trai cua li cau nguyen cua giao hoi, cung nh  cua cong viec sieng nang va kien nhan cua biet bao ngi  lam viec trong canh ong cua Chua; ho a cay ba, gieo vai va cham soc manh at cho chung con. S kien tr cua chung con c ket hiep vi tnh lien i thieng lieng, mot tnh lien i khong bao gi c thieu trong giao hoi. V the, cha muon cam ta ni ay, tat ca nhng ai, trong im lang va vi y hng hang ngay, hien dang li cau nguyen va au kho cua ho cho cac linh muc va cac n goi.

4. Thanh Phaolo va Thanh Barnaba tr lai Listra, Iconio  va Antiokia, va linh ong cac tn hu va khuyen khch ho song kien vng trong c tin, bi v can phai i qua nhieu au kho th thach  e bc vao Nc Chua. (Tcv 14, 21- 22). Vi vai hang nh the, c mo ta i song cua cong oan kito, c keu goi hay kien vng trong c tin, trc nhng th thach va nhieu au kho, can thiet e bc vao Nc Chua.

Cac tien chc than men, y thc ve s mang cua mnh , chung con  hay hng en s thanh thien, hay pho bien tnh Yeu Thng. Nhat la chung con hay say me Giao Hoi, giao hoi tren tran gian nay va giao hoi tren tri, va nhn ve Giao Hoi vi c tin va vi tnh thng, mac cho nhng vet nh va nhng dau theo co the c ghi tren dung mao con ngi cua Giao Hoi. Trong giao hoi, chung con hay nhn thay thanh thanh, thanh Gierusalem mi; Thanh nay, nh thanh Phaolo nhac en trong sach Khai Huyen, t tren tri ng xuong, t Thien Chua, san sang nh tan nng c trang iem on v hon phu (Kh 21,2). Sach Tong o Cong Vu nhan manh en moi day lien ket gia nha truyen giao va cong oan. Cong oan la moi trng song ong ma t o cac nha truyengiao ra i va tr ve lai; t giao hoi cac nha truyen giao lanh nhan, co the noi nh vay, lanh nhan sc  thuc ay va mang ve lai kinh nghiem a trai qua, va nhn nhan nhng dau ch cua hanh ong cua Thien Chua trong s mang. Linh muc khong phai la con ngi cua nhng sang kien ca nhan; linh muc la tha tac vien cua Phuc am nhan danh Giao Hoi. Moi cong viec tong o cua linh muc phat xuat t Giao Hoi va tr ve lai vi Giao Hoi.

5.Cac tan chc than men, quanh chung con c g ng bao gi b thieu s  nang bang li cau nguyen cua cong oan. Thanh Phaolo va Barnaba a c trao pho cho an sung cua Chua, e thi hanh cong  viec ma cac ngai a lam (TCV 14, 26). Ca chung con na,chung con than men, hom nay, chung con c trao pho cho an sung cua Chua,e thc hien s mang ma chung con phai chu toan trong Giao Hoi: chung con hay la nhng tac vien cua Chua Kito, Linh Muc va chu chan, gia Dan Chua. Cong oan tai Roma cau nguyen cho chung con. c chi hai thanh tong o Phero va Phaolo khan cau cho chung ta. Nguyen xin Me Maria ong trinh, phan roi cua dan Roma vala Me cua cac linh muc, xin Me cau bao cho chung con. c nang va linh ong bi s hiep thong trong li cau nguyen sau xa nay, chung con hay ra i! Hay cam am ra khi, vi nhng canh bm c giang ra on nhan hi thoi cua Chua Thanh Than. Nh the chung con se c hanh phuc v tat ca nhng g Chua a thc hien qua trung gian chung con (x. TCV 14, 27), va  chung con se nem hng, du gia nhng th thach va kho khan, nem hng s cao ca va niem vui cua s mang chung con. Amen.


Back to Radio Veritas Asia Home Page