TC Gioan Phaolo II

tiep chung cac Giam Muc uruguay

en Roma vieng Toa Thanh

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC tiep chung cac Giam muc Uruguay en Roma vieng Mo Cac Tong o (Ad Limina).

Th nam mung 6.9.2001, tai Trai He Castelganodolfo, TC tiep chung cac Giam muc Cong hoa Uruguay (Nam My chau) en Roma vieng tham Toa Thanh va tng trnh ve tnh hnh Giao hoi a phng. ay la nhom au tien  cac giam muc en Roma vieng Toa Thanh c TC tiep, sau nhng thang he. Sau dien van  ve tnh hnh Giao hoi tai Uruguay, do c Cha Carlos Maria Collazzi Irazabal, giam muc giao phan Mercedes, chu tch HGM Uruguay, TC oc bai dien van dai bang tieng Tay ban nha. Sau ay la nhung iem chnh:

Trc het, ngai cam n c Giam Muc chu tch HGM va cac v chu chan Giao  hoi Uruguay, roi nhac en cuoc hanh hng Nam Thanh 2000 va qua tai Roma cua cac Giam Muc va cac tn hu cong giao Uruguay. TC noi: Cuoc hanh hng ai Toan xa nay trung hp vi dp ky niem cai chet cua c Giam Muc Jacinto Vera, Giam Muc au tien cua Uruguay, v chu chan a biet em s hien dien cua Giao hoi cong giao vao moi ni trong nc, vi biet bao kho nhoc va hy sinh.

TC noi en chng trnh muc vu 5 nam cua HGM Uruguay, (2001-2006). Chng trnh nay c tap trung vao viec suy ngam khuon mat  cc thanh cua Chua Giesu Kito, ang la trung tam lch s va Chua cu the duy nhat cua nhan loai. TC noi nh sau: Vi chng trnh nay-  quy c Cha muon vach ra mot ch moi ngi phai tien ti, tc s thanh thien i song.

Sau o, TC nhac lai mot bien co quan trong khac: ai Hoi Thanh The quoc gia c c hanh tai  Colonia del Sacramento. ay la ai Hoi Thanh The th bon, vi e tai suy t : Chua Giesu Kito, s sung man cua i song cho Uruguay . TC can dan cac v chu chan Uruguay nh sau: La Thay day c tin, trong cac u tien muc vu c phac hoa trong chng trnh, cac c Cha can quan tam en nhng oi hoi hien nay cua viec tai rao giang Tin Mng; trc het, phai trnh bay Than the va s menh cua Chua Giesu Kito. TC lap lai li ngai a noi len trong nha th chnh toa Tong giao phan Montevideo (thu o) nh sau: Lay Chua, chung con phai rao giang, khong phai s hai chi, chan ly ay u va ch thc ve Con Ngi cua Chua, ve Giao hoi ma Chua a thiet lap, ve con ngi va ve the gii ma Chua a cu chuoc bang Mau Chua, khong gii han va ham ho (Dien van 31.3.1987). TC nhan manh them rang: Mau nhiem Chua Kito, ngoai viec la mau nhiem trung tam cua viec rao giang, giup chung ta hieu biet mau nhiem con ngi. Chng ta va viec rao giang la nhng thc tai hoan b cho nhau va lien ket chat che vi nhau. Tat ca phai hng ve Chua Kito, phai nhan biet,  phai yeu men, phai theo gng e song trong Ngi i song cua Chua Ba Ngoi va cung vi Ngi bien oi lch s cho ti luc tien en Gierusalem tren tri (xem Novo Millennio ineunte,29).

ai hoi Thanh The, khong nhng la mot thi gian n thanh, nhng con giup cac tn hu cong giao song sau xa hn Mau nhiem Chua Kito trong Thanh The, bang viec tham d thanh le, nhat la cac ngay Chua nhat, bang viec rc le vi nhng ieu kien oi phai co, va e sau o, Thanh The giup cac tn hu dan than cach quang ai trong phuc vu anh ch em, cach rieng nhng ngi au kho, b loai ngoai le xa hoi.

Ve viec hoc hoi than hoc va the gii van hoa, TC ca ngi cong viec cua Phan Khoa Than hoc tai Uruguay, mang ten: Giam Muc Mariano Soler,  c thanh lap mi ay trong Tong giao phan Montevideo, roi Trung Tam Cao ang ve Than hoc muc vu va Chng trnh Ba nam ve Than hoc danh cho  giao dan. Vi cac sang kien muc vu nay, nen van hoa Kito c phong phu them tai Uruguay. TC nhan manh: Trong viec rao giang Tin Mng, can phai em van hoa Kito vao trong moi moi trng xa hoi, khong phai e lan at hay lam mat i nhng g tot ep cua cac nen van hoa khac, nhng e thanh tnh hoa, nang cao va hoan thien cac nen van hoa nay, nham en vinh danh Thien Chua va hanh phuc con ngi (xem LG, 17). TC noi tiep: T gan nam  the ky nay, Giao hoi cong giao a gop cong vao viec thiet lap quoc Uruguay, bang cach huan luyen cac ngi xay dng cua quoc gia mi nay, bang viec em lai cho at nc nhng nen tang vng chac cho nen van hoa quoc gia. Trong lanh vc tin mng hoa nen  van hoa, Giao hoi quan tam cach rieng en cac hoc ng thuoc moi cap bac.

Trc trnh trang khan hiem nhan s muc vu va truyen giao, TC nhan manh en viec co vo n goi linh muc, tu dong va truyen giao. Ve cac linh muc lam viec muc vu, TC nhac cac giam muc hay lo lang en tng v va viec huan luyen thng xuyen, e cac linh muc co nhng phng tien hieu nghiem hn trong thi hanh tha tac vu. Can phai co vo s hiep nhat gia linh muc giao phan va linh muc dong, v tat ca eu thuoc Linh muc oan cua giao phan.

Ve viec ao tao  chung sinh, TC noi en viec la chon nhng v huan luyen khon ngoan, nhan c va s trng, e giup cac th sinh trong cac giai oan khac nhau tien en chc linh muc.

Ve giao dan, TC nhan manh rang: Trong ngan nam th ba nay, moi tn huu a lanh phep Ra toi va Them sc , phai y thc ve trach nhiem rieng cua mnh trong i song Giao hoi. Ben canh cac linh muc, cac Tu s nam n, ngi giao dan co the giup cong ong giao x bang nhieu cach khac nhau: t viec giang day giao ly en viec linh hoat phung vu, t viec giao duc gii tre en cac hnh thc khac nhau cua hoat dong bac ai-xa hoi.

Mot u tien muc khac can phai lu y cach rieng la Hon nhan va Gia nh. Can phai giup cac cha me e ho tr nen nhng v chu chan cua giao hoi tai gia. TC nhac lai li ngai a viet trong tong huan i song gia nh (Familiaris consortio): Gia nh co s menh bao ton, mac khai va truyen thong tnh yeu va s song. Can phai quan tam en nhng hnh thc nham thay the gia nh hien nay ang e nang tren Uruguay, nh viec ket hp trong thc te, ma khong biet g en quan niem ch thc cua tnh yeu hon nhan, c coi nh la nhng gia nh that. TC nhac lai: Ve phng dien nay, toi lu y cac c Cha la moi le luat gay hai cho gia nh va cho tnh cach bat kha li khai hoac nham en viec cong nhan tnh cach hp phap cua nhng vu ket hp gia hai ngi ma khong theo luat le nao ca, ca viec ket hp gia hai ngi cung gii tnh, nham thay the gia nh ,-- mot thc tai xay dng tren hon nhan gia ngi nam va ngi n,--  khong phai la nhng luat phu hp vi chng trnh cua Thien Chua (Dien van TC oc cho cac  Dan bieu the gii tham d Ngay Toan xa Nam Thanh, 4.11.2000).

iem sau cung TC nhac lai cho cac v chu chan Uruguay la Muc vu xa hoi. Can phai co vo nen van hoa cua tnh lien i, nhng luon luon danh u tien cho ngi ngheo, bang thi hanh mot tnh yeu cu the oi vi moi con ngi, can en s giup . TC noi nh sau: Toi biet ro Giao hoi Uruguay, vi nhng phng tien gii han, luon luon i tien phong trong viec chu y en nhng gia nh va nhng ngi song di pham gia con ngi va trong viec chong lai nhng hnh thc mi cua canh ngheo kho.

Sau cung TC mi goi cac v chu chan keu goi cac linh muc, Tu s nam n, chung sinh va giao dan dan than: Hay tien ra khi, trong phuc Giao hoi va dan toc Uruguay, bang cach luon luon trung thanh vi Chua Kito va vi anh em cua Ngi .


Back to Radio Veritas Asia Home Page