Lap trng cua Toa Thanh

nhan dp Hoi Ngh Quoc Te tai Durban

ve "Chu Ngha Chung Toc"

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC len an chu ngha chung toc va coi chu ngha nay la mot toi trong  xuc pham en Thien Chua  nhan dp Hoi Ngh Quoc te  tai DURBAN, Cong Hoa Nam Phi, ve chu ngha chung toc va nhng hnh thc mi ve ky th.

Nam 1998, theo li yeu cau cua TC Gioan Phaolo II , Hoi ong Toa Thanh ve Cong ly va Hoa bnh  a soan thao va cong bo van kien Giao hoi ng trc chu ngha chung toc. Trong bai huan c trc khi oc Kinh Truyen tin Tra Chua nhat va qua tai Castelgandolfo, TC a nhac lai van kien nay, len an chu ngha chung toc va coi chu ngha nay la mot toi trong  xuc pham en Thien Chua. Trc ngay khai mac ai hoi the gii ve chu ngha chung toc c to chc tai Thanh pho Durban (Cong hoa Nam Phi) t ngay 31 thang 8/2001 en 7 thang 9/2001, Hoi ong Toa Thanh ve Cong ly va Hoa bnh, do HY Phanxico Xavie Nguyen Van Thuan hng dan, lai cho cong bo an ban mi cua Van Kien noi tren, vi ta e nh sau: Giao hoi va chu ngha chung toc - e tien en mot xa hoi huynh e hn.

Du bau kh trc ngay khai mac co ve cang thang do viec tay chay cua Hoa ky va do nhng chia re sau xa ve Sionisme, chu ngha  Do thai ---- ay la mot phong trao chnh tr-ton giao phat xuat vao au the ky 19,  nham muc ch tranh au tai lap  nc Do thai - va  ve  viec boi thng cho cac nan nhan cua chnh sach no le va thuoc a, Toa Thanh nhan manh en s quan trong cua cuoc gap  g tai Durban, bi v cuoc gap  g nay  oi pho vi khuynh hng cang ngay cang manh khong nhng ve bao ong chung toc, nhng con ve nhng hnh thc mi cua ky th chung toc va no le.

Trc nhng tranh luan ve viec boi thng cho cac nan nhan cua che o no le, Van kien mi cua Toa Thanh hng ve viec ung ho mot hnh thc en bu nao o. Van kien giai thch: S d gay nen phai c nhn nhan, va mot cach het sc co the, ch ang va thanh thc. Van kien viet tiep: c cong bnh oi  mot s sa sai. S sa sai nay co muc ch loai tr moi hau qua cua mot hanh ong bat lng va xep at moi s trong trat t, co the a b thiet hai, neu hanh ong kia a khong xay ra. Van kien tranh i sau vao nhng van e chuyen mon;  nhng chac chan trong viec giup cac nc tren ng phat trien t pha cac quoc gia ky nghe, van kien ch ve con ng cu the va trc tiep, khong nhng e tuan theo mot ngha vu luan ly, nhng con e thc hien quyen can ban cua moi mot con ngi c phat trien.

Van kien giai thch ro rang rang: viec boi thng (en bu) ay khong co ngha la mot viec tranh dau ve nhng thiet hai a phai chu (-- Khong the e mnh b giam ham trong tu nguc cua d vang --); muc tieu ch thc la viec hoa giai. V the Van kien neu len cach c x va gng sang cua TC trong Nam Toan xa va qua: xin tha th ve nhng hnh thc gay gng mu va khong phu hp vi chng ta Tin Mng cua nhng con cai Giao hoi. ay la mot hnh thc cua viec thanh luyen hoa, co the goi c la mot cuoc thanh tay tam tr.

Trong mot cuoc phong van danh cho Hang thong tan Fides, c TGM Darmuid Martin, Quan sat vien thng trc Toa Thanh tai LHQ Geneve, v cam au phai oan Toa Thanh tham d Hoi ngh the gii tai Durban, a tuyen bo nh sau: Nhung c ch cua TC trong Nam Toan Xa vach ra mot con ng i en hoa giai: o la  cong nhan nhng sai lam cua qua kh, e xay dng nhng moi quan he mi ve bnh ang va hoa bnh.

Mot van e tranh luan khac tai Durban la trach nhiem cua chu ngha Sion (chu ngha Do Thai): Van kien Toa Thanh khong i vao chi tiet, cho du  to cao  la: van con co nhng thanh kien chong Do thai, can c gay nen vu sat hai ngi Do thai trong the ky va qua. c Cha Martin tuyen bo: Ngay nay khong con ngi nao chap nhan viec ong hoa chu ngha Sion vi chu ngha chung toc (Racisme); nhng ngai noi them ngay rang: Nhng van e phai neu len tai Hoi ngh Durban la van e au kho cua dan toc Palestine.

Van kien Toa Thanh con nhac en nhng hnh thc mi khac cua chu ngha chung toc; viec ky th ang lu y hn ca hien nay la viec khai thac tan bao cac tre em, nan mai dam va cac ngi di dan, t nan bat hp phap. ay la nhng hien tng can c thao luan sau rong tai Hoi ngh. Du chnh sach no le nay a c huy bo tren the gii, Toa Thanh nhac lai rang: chnh sach no le van ton tai nhat la tai Chau phi, ni cac dan toc thuoc cac bo  lac khac nhau. Mot hnh thc mi cua chu ngha chung toc la viec can thiep ky thuat va nhng th nghiem tren bao thai, tren cac tre em cha sinh ra va nhng ky thuat ve sinh san nhan tao. Viec phat trien cua nhng ky thuat  nay co the a en viec  tao nen mot loai con ngi thap kem, ch dung e phuc vu ngi khac ma thoi. Van kien cung noi en viec th nghiem ve mon u sinh  hien con trong bong toi (mon u sinh nham nghien cu ve nhng chng benh truyen sinh va truyen nhiem, e lam cho s song c tot hn: u sinh). c Cha Martin nhan  manh: Mon u sinh nay co the tao nen nhng hnh thc mi ve chu ngha chung toc, giau an sau bc man cua nhng tien bo khoa hoc.

Viec tay chay cua Hoa ky hoac ch gi mot phai oan cap thap, gay phan no ni Chnh phu Nam phi. oi vi LHQ, quyet nh cua Hoa ky lam that vong, va cung gay ch trch tai chnh Hoa ky. Tong trng ngoai giao  Nam phi tuyen bo: Ngoai trng Powell khong tham d la mot ang tiec. Khong mot nc nao tren the gii nay, ke ca Hoa ky, a thanh cong trong viec loai tr tan goc re chu ngha chung toc. V the Hoa ky cung can en Hoi ngh nay nh tat ca cac quoc gia khac. Tong th ky LHQ, ong Kofi Annan, t Salisburgo (Ao quoc) tuyen bo nh sau: Ong tin rang Hoa ky se ngh lai va tham d Hoi ngh Durban. Viec vang mat cua ngoai trng Powell tai Durban cung b ch trch tai chnh Hoa ky. Muc s Jesse Jackson tuyen bo: Viec tron tranh khong giai quyet c cac van e. S hien dien tai Hoi ngh Durban cua mot v Bo trng Hoa Ky goc Phi chau, co uy tn,  ong Powell,  la mot c hoi rat tot e Hoa ky tung ra mot s iep ve nhng tien bo chung toc a at c trong nc.

Ly do ve viec tay chay Hoi ngh Durban cua Hoa ky la mu toan bien Hoi ngh thanh mot vu x an Israel. Hoa ky con tnh en viec tay chay ca Hoi ngh thng nh ti ay tai Tru s LHQ ve cac quyen cua tre em. Ly do cua viec tay chay nay la  trong van kien chuan b khong noi en viec chong pha thai, trai lai co khuynh hng ung ho nan pha thai. ----Nen nh: Chnh phu cua Tong Thong Bush Jr. chong pha thai, khac ng loi cua chnh phu Clinton ---). ang khac Van kien chuan b qua e cao viec benh vc cac quyen cua tre em, t em xa en cac quyen va trach nhiem cua cha me va gia nh.


Back to Radio Veritas Asia Home Page