ÐHY Roger MAHONY
TGM Los Angeles, Hoa Kỳ
xin ÐTC chuẩn, để sớm phong thánh
cho Mẹ Têrêsa thành Calcutta

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐHY Roger MAHONY, TGM Los Angeles, Hoa Kỳ, xin ÐTC chuẩn không áp dụng thể thức thông thường, để sớm phong thánh cho Mẹ Têrêsa thành Calcutta.

Tin Hoa Kỳ ( CNS 11/9/97): Trong thánh lễ Cầu Hồn cho Mẹ Têrêsa thành Calcutta, tại Nhà Thờ Thánh Vinh Sơn, trong Tổng Giáo Phận Los Angeles của Ngài, hôm thứ tư vừa qua, mùng 10/9, ÐHY Roger Mahony đã công bố cho tín hữu biết là ngài đã viết thơ lên ÐTC, để xin ÐTC chuẩn không áp dụng những thể thức thông thường, ngỏ hầu Mẹ Têrêsa mau được phong thánh trước hay đúng vào năm 2000. ÐHY nhận định rằng hằng triệu người trên thế giới đã gọi Mẹ Têrêsa là một vị thánh rồi. Hơn nữa, tất cả những định nghĩa thần học về một đời sống thánh thiện đã được thể hiện nơi Mẹ Têrêsa. Sự kiện quan trọng hơn nữa là những anh chị em nghèo cùng nhất trên thế giới, từ lâu, đã nhìn nhận Mẹ Têrêsa như là "vị thánh của họ". Sự công nhận nầy đáng được lắng nghe.

Ðàng khác, trước khi lên đường đi Calcutta, đại diện ÐTC, cử hành thánh lễ an táng choMẹ Têrêsa, ÐHY Angelo Sodano, quốc vụ khanh tòa thánh, cũng cho biết là ngài ủng hộ việc phong thánh mau sớm cho Mẹ Terêsa, không cần theo đủ mọi thủ tục theo luật giáo hội. Tuy nhiên ngài không đặt ra thời gian lúc nào, như ÐHY Mahony. ÐHY Joseph Ratzinger, tổng trưởng bộ giáo lý đức tin, trong cuộc họp báo hôm thứ ba 9/9, tại Vatican, để trình bày về Ấn bản Latinh của sách Giáo Lý của GH CG, đã trả lời câu hỏi đặc biệt của một ký giả về việc phong thánh sớm cho Mẹ Terêsa rằng: Ngài nghỉ là việc phong thánh cho Mẹ Teresa sẽ không gặp nhiều khó khăn, và thủ tục sẽ không kéo dài lâu. Tuy nhiên Ngài cũng lưu ý rằng, luật hiện hành của GH không cho phép phong thánh bằng việc "hoan hô đồng ý công cộng" mà không tuân theo những thủ tục đã có. Hiện tại, trong Giáo Hội, việc phong thánh cho một tín hữu, luôn đi theo ba giai đoạn; giai đoạn thứ nhất là xác nhận những nhân đức anh hùng của đương sự, và đương sự được gọi là "đầy tớ Chúa". Giai đoan hai là phong chân phước, tức á thánh, sau khi ít nhất là một phép lạ được công nhận. Và giai đoạn thú ba là phong hiển thánh, với một phép lạ thêm nữa được công nhận. Việc tử đạo sẽ chuẩn khỏi đòi hỏi có phép lạ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page