Tường thuật
về phiên họp thứ năm
của Ban Trù Bị Thượng HÐGM Á Châu

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tường thuật về phiên họp thứ năm của Ban Trù Bị Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu. (do Ðức Cha Phaolô Nguyễn văn Hòa, Giám Mục Nha Trang).

Phiên họp thứ năm cũng là Phiên Họp cuối cùng của Ban Trù Bị Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu đã diễn ra trong Nội Thành Vatican, từ mồng 7-9 tháng 2 năm 1998, dưới quyền chủ tọa của Ðức Hồng Y Jan Schotte, Tổng Thư Ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới. Sau phiên họp, Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu xin Ðức Cha Phaolô Nguyễn văn Hòa, Giám Mục Nha Trang, một trong các thành viên của Ban Trù Bị nói chuyện với thính giả của Ðài về công việc của Phiên Họp vừa qua. Và sau đây là bài nói chuyện của ngài:

Tôi xin nói về mấy điểm chính sau đây:

1 - Về cuộc họp và tập Tài Liệu Làm Việc (Instrumentum Laboris)

Trong cuộc họp lần này có 15 vị hiện diện; vắng mặt Ðức Cha Shimamoto, Tổng Giám Mục Nagasaki (Nhật Bản). Trong cuộc họp này các thành viên có dịp mừng Ðức Cha Phaolô Shan Kuo Shi, Dòng Tên, giám mục Kaohsiung (Ðài Loan), chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ðài Loan, mới được chọn làm Hồng Y và được tấn phong vào ngày 21/02/98.

Từ cuộc họp lần này, tập Tài Liệu Làm Việc (Instrumentum Laboris) của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu chính thức ra mắt. Tập này dài 71 trang, bằng tiếng Anh và tiếng Pháp. Nội dung khai triển chủ đề: "Ðức Giêsu Kitô Ðấng Cứu Thế, sứ mạng Tình Thương và Phục Vụ của Ngài tại Á Châu: Ðể họ được sống và sống dồi dào" (Ga 10, 10). Toàn bản văn gồm: Phần nhập đề - nội dung gồm 7 chương và phần kết luận ngắn.

Phần nhập đề - Sau khi nêu lên: Khóa họp khoáng đại của Thượng Hội Ðồng là một thời gian ân sủng vừa cho Giáo Hội vừa cho toàn Châu Á. Phần nhập đề tập trung ngay sự chú ý vào chính con người của Ðức Giêsu Kitô và sứ mạng cứu độ của Ngài, sứ mạng mà Giáo Hội và mọi thành viên đều được thông phần.

Nội dung:

Tài liệu làm việc nói về phương pháp và đa dạng về hình thức.

Phần kết luận: "Ðề cao sứ mạng của Giáo hội tại Á Châu", đứng trước ngưỡng cửa của Ngàn Năm Thứ Ba cũng là đứng trước một công cuộc truyền giáo mới:

2 - Về các bài tham luận (phát biểu ý kiến của các Nghị Phụ)

Tài liệu làm việc, như vừa giới thiệu ở trên, chỉ nêu lên những nét chính hướng dẫn các cuộc thảo luận trong Phiên Họp chung của Thượng Hội Ðồng, chưa bàn thấu đáo các vấn đề có liên quan. Trong các bài tham luận (phát biểu ý kiến) các Nghị Phụ tham dự sẽ tùy nghi đào sâu một vấn đề hoặc chung cho các nơi, hoặc có liên hệ nhiều đến địa phương mình, trong đó có nhiều vấn để vừa liên quan tới xã hội vừa liên quan tới Giáo Hội, có thể kể ra một số như sau:

Trong thời gian họp Thượng Hội Ðồng, các Nghị Phụ lần lượt trình bày các bài tham luận (phát biểu ý kiến) trước toàn thể các Phiên Họp chung. Nhờ nghiên cứu tài liệu làm việc và căn cứ vào nhu cầu của địa phương, các bài tham luận (phát biểu ý kiến) sẽ làm nẩy sinh các vấn đề mới cần trao đổi.

Những Nghị phụ muốn đọc tham luận (phát biểu ý kiến) cần đăng ký trước với Văn Phòng Tổng Thư Ký Thượng Hội Ðồng, để tiện sắp xếp và cũng để tránh việc lặp lại các ý kiến đã phát biểu. Mỗi bài tham luận (phát biểu ý kiến không được quá 8 phút và xử dụng một trong hai sinh ngữ: Anh và Pháp. Còn trong các Phiên họp chung, và họp nhóm (circuli minores) có thể xử dụng cả tiếng Latinh và tiếng Ý.

Sau thời gian trình bày tham luận (phát biểu ý kiến) Thượng Hội Ðồng chia nhóm theo sinh ngữ, để ai cũng có thể góp ý kiến tìm giải pháp cho các vấn đề nêu lên. Vào những ngày cuối, Thượng Hội Ðồng họp chung để đúc kết các ý kiến, rồi tổng hợp thành một bản kiến nghị đệ trình Ðức Thánh Cha để ngài tùy nghi xử dụng. ÐTC sẽ căn cứ vào các đề nghị để soạn thảo và ban hành một Tông Hiến sau Thượng Hội Ðồng. Việc còn lại đòi nhiều thời gian hơn cả là đem ra thực hành.

Thượng Hội Ðồng có một phòng báo chí để thông tin cho các phương tiện truyền thông xã hội về các sinh hoạt của Thượng Hội Ðồng.

Trước khi bế mạc, Thượng Hội Ðồng gửi một sứ điệp cho các thành phần Dân Chúa tại Á Châu và trên khắp thế giới.

3 - Một số vấn đề tiêu biểu tại Á châu

a - Mặc dầu Á Châu có nhiều tiến bộ nhanh chóng về kinh tế, nhưng còn nhiều thành phần rất nghèo đói, lý do có thể rất nhiều:

b - Ở nhiều nơi tại Á Châu, khi mức sống lên cao, thì những giá trị văn hóa đạo đức lại xuống dốc, dẫn tới cuộc sống ích kỷ, không còn giữ được những mối liên hệ tốt đẹp với gia đình và xã hội.

Dầu sao ta cũng thấy nhiều dấu hiệu hy vọng tại Á châu:


Back to Radio Veritas Asia Home Page