Lời Kinh cầu nguyện
của các Giám Mục Á Châu

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Lời Kinh của Các Giám Mục Á Châu.

Ðây là Lời Kinh thường được xử dụng trong những khóa họp của các Giám Mục trong Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu. Lời Kinh được dùng lần đầu tiên trong khóa họp khoáng đại lần thứ hai của Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu, tại Barrackpore, Calcutta, Ấn Ðộ, 19-25 tháng 11 năm 1978. Nó diễn tả chương trình sống và hoạt động của Vị Chủ Chăn của Giáo Hội Công Giáo tại Á Châu. Nhân dịp Khóa Họp Ðặc Biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục cho Á Châu, đang diễn ra tại Roma, chúng ta hãy cầu nguyện với lời kinh nầy, để được hiệp nhất với những vị chủ chăn của Giáo Hội tại Á Châu, và để cầu xin cho Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu được trổ sinh những kết quả tươi tốt cho Á Châu cũng như cho toàn thế giới. Lời Kinh hướng về Chúa Giêsu Kitô như sau:


Back to Radio Veritas Asia Home Page