Lời Kinh để cầu nguyện
cho Khóa Họp Ðặc Biệt của
Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Lời Kinh để cầu nguyện cho Khóa Họp Ðặc Biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu.

(VIS 13/02/98). Như quý vị và các bạn đã biết, trong tông thơ Ngàn Năm Thứ Ba, ÐTC Gioan Phaolô II đã ngỏ ý muốn có Năm Khóa Họp Ðặc Biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục, cho Năm Châu, trên thế giới, như là một trong những chuẩn bị của Giáo Hội cho Ðại Năm Thánh 2000. Và tính cho đến nay, đã có hai khóa đặc biệt được triệu tập cho hai Ðại Lục là Phi Châu và Mỹ Châu. Thượng Hội Ðồng Giám Mục đặc biệt cho Phi Châu, đã được diễn ra tại Vatican, vào tháng 4 và 5 năm 1994, Thượng Hội Ðồng Giám Mục đặc biệt cho Mỹ Châu, cũng đã diễn ra tại Vatican, hồi thánh 11 năm 1997 vừa qua. Thượng Hội Ðồng Giám Mục Ðặc biệt cho Á Châu, thì sẽ diễn ra tại Vatican, từ ngày 19 tháng 4 cho đến 14 tháng 5 năm 1998 nầy. Thượng Hội Ðồng Ðặc Biệt cho Âu Châu thì sẽ được họp vào năm tới 1999, nhưng chưa được định vào lúc nào trong năm. Trước đây, vào năm 1991, đã có một Khóa Họp Dặc biệt Thượng Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu bàn về việc tái rao giảng Tin Mừng cho Âu Châu. Thượng Hội Ðồng Giám Mục Ðặc biệt cho Ðại Dương Châu, đang được chuẩn bị, nhưng ngày giờ họp lúc nào, thì chưa được quyết định. Ngoài năm Khóa Thượng Hội Ðồng Giám Mục đặc biệt cho Năm Ðại Lục như vừa nói trên, thì từ nay cho đến năm 2000, Hội Ðồng Thơ Ký của Thượng Hội Ðồng Giám Mục đang chuẩn bị cho khóa họp thông thường lần thứ 10 của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Chung toàn thế giới, mà ngày giờ cũng chưa được quyết định.

Riêng đối với Thượng Hội Ðồng Giám Mục đặc biệt cho Á Châu, sắp diễn ra tại Roma, từ ngày 19/4 cho đến 14 tháng 5 năm 1998, thì hôm 7-9 tháng 2 nầy, khóa Họp cuối cùng của Hội Ðồng Chuẩn Bị đã diễn ra tại Vatican. Ðức Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Giám Mục Nha Trang, Việt Nam, là thành viên của Hội Ðồng chuẩn nầy và đã có mặt tham dự. Sau khóa họp chuẩn bị cuối cùng trên, Văn Phòng Trung Ương Thượng Hội Ðồng Giám Mục đã cho phổ biến lời cầu nguyện cho Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu, như sau:

Ðó là Lời Kinh để cầu nguyện cho Khóa Họp Ðặc Biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu.


Prayer for the special Assembly
of the Synod of Bishops for Asia


Back to Radio Veritas Asia Home Page