Những Từ Ngữ thường dùng
trong Khóa Họp
Thượng Hội Ðồng Giám Mục

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thượng Hội Ðồng Giám Mục (Synodus Episcoporum)

Công Ðồng Chung

các Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục

Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu

Phiên họp khoáng đại

Các nhóm nhỏ (circuli minores)

Những Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục trong những năm qua


Back to Radio Veritas Asia Home Page