Nhận định của ÐHY Paul Poupard
về hiện tình
Giáo Hội Công Giáo tại Âu Châu

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhận định của Ðức Hồng Y Paul Poupard về hiện tình Giáo Hội Công Giáo tại Âu Châu.

Tin Roma (Apic 14/07/99): "Tại Âu Châu, Giáo Hội Công Giáo được nhìn cách thái quá như là một cơ cấu và một tổ chức nhân đạo, văn hóa và trợ giúp khẩn cấp nhất thời. Ðây là một cái nhìn rút gọn về thực thể và sứ mạng của Giáo Hội. Và nếu chấp nhận chiều theo cái nhìn rút gọn nầy, thì chúng ta đưa Giáo Hội từ từ đi theo con đường tự sát". Ðó là nhận định của Ðức Hồng Y Paul Poupard, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh đặc trách Văn Hóa, trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công Giáo Thụy Sĩ (Apic) nhân dịp công bố Tài Liệu làm Việc của Khóa Họp Ðặc Biệt Thượng Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu.

Ðức Hồng Y Paul Poupard là một trong ba vị đã được ÐTC chỉ định làm chủ tịch các Khóa Họp. Ngài cho rằng Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục sắp đến là một thách thức nghiêm trọng cho Giáo Hội Công Giáo tại một Ðại Lục đã bị trần tục hóa. Ðức Hồng Y nhắc thêm rằng: "Vì Giáo Hội bao gồm những con người cụ thể, nên khoa xã hội học ngày nay muốn rút gọn giáo hội về chiều kích nhân bản, trong khi Giáo Hội cần phải được nhìn trước hết như là một mầu nhiệm của Ðức Tin. Giáo Hội đang đứng trước hai cám dỗ lớn: một là thay đổi sứ điệp của mình để được phù hợp và được chấp nhận trong thế giới, và như thế rút gọn sứ điệp của mình còn như là một thứ lý thuyết phát triển nhân bản. Cám dỗ thứ hai là đóng kín chính mình trong một pháo đài, và như thế giáo hội không thể chu toàn sứ mạng của mình là ra đi khắp nơi rao giảng Chúa Kitô.

Tham dự khóa họp đặc biệt Thượng Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu, từ ngày 1 đến 23 tháng 10/1999 sắp đến, gồm có 32 vị Hồng Y và Chủ Tịch các Hội Ðồng Giám Mục các nước Âu Châu, và 75 Giám Mục đại diện được chọn ra từ 946 Giám Mục Âu Châu, các Bề Trên Tổng Quyền các dòng tu, các vị đứng đầu các Bộ và Hội Ðồng của giáo triều Roma, khoảng 20 chuyên viên, khoảng 30 dự thính viên và Ðại Diện các Giáo Hội Kitô; tổng cộng tất cả có khoảng 250 tham dự viên của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu sắp đến.


Back to Radio Veritas Asia Home Page