Văn kiện làm việc của
Khóa Họp khoáng đại riêng của
Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới
về Châu Âu sắp được công bố

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Văn kiện làm việc của Khóa Họp khoáng đại riêng của Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới về Châu Âu sắp được công bố.

Vatican - 26.03.99 - Văn kiện làm việc của Khóa Họp khoáng đại đặc biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới về Châu Âu (Instrumentum laboris), được coi là đã sẵn sàng. Bản thảo văn kiện đã được thảo luận và chấp thuận trong những ngày vừa qua trong phiên họp thứ năm của Hội Ðồng chuẩn bị của Tổng Văn Phòng Thượng Hội Ðồng, dưới quyền chủ tọa của Ðức Hồng Y Jan Schotte, Tổng Thư Ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục. Khóa họp về Châu Âu là khóa sau cùng theo lục địa, để chuẩn bị cho Ðại Toàn Xá năm 2000, theo Tông Huấn Ngàn Năm Thứ Ba, và sẽ được triệu tập trong năm nay. Các khóa trước đã được triệu tập: về Châu Phi năm 1994 với Tông Huấn "Giáo Hội tại Phi Châu (Ecclesia in Africa)" - về Châu Mỹ năm 1997 với Tông Huấn "Giáo Hội tại Mỹ Châu (Ecclesia in America)" --, về Châu Á, tháng Tư năm 1998, Tông Huấn chưa được ban hành và về Châu Ðại Dương cuối năm 1998, Tông Huấn đang trong vòng soạn thảo. Sau bức tường Berlin sụp đổ, năm 1991, ÐTC đã cho triệu tập Khóa Họp khoáng đại thứ nhất của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Châu Âu, để thảo luận về tình hình mới, cách riêng tại các Nước Trung-Ðông Âu.

Instrumentum laboris được soạn thảo căn cứ vào các lời đáp lại những câu hỏi do Tổng Văn Phòng nêu lên và căn cứ vào những góp ý kiến của Hội Ðồng chuẩn bị Khóa Họp. Trong những ngày vừa qua Hội Ðồng chuẩn bị cũng thảo luận đến những điểm cần được nêu lên trong bài thuyết trình dẫn nhập, dùng cho việc thảo luận trong các phiên họp chung (Relatio ante disceptationem).


Back to Radio Veritas Asia Home Page