Phiên họp thứ ba
của Hội Ðồng hậu THÐGM Á Châu

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thông cáo của Phòng Báo Chí Tòa Thánh về Phiên Họp của Hội Ðồng Tổng Văn Phòng Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới về Khóa khoáng đại đặc biệt cho Châu Á.

Vatican - 8.03.99 - Trong những ngày từ 24 đến 26 tháng 2/1999 vừa qua, trong Nội Thành Vatican, Hội Ðồng Tổng Văn Phòng Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới đã họp phiên thứ ba dưới quyền chủ tọa của Ðức Hồng Y Jan Shcotte, Tổng Thư Ký Tổng Văn Phòng Thượng Hội Ðồng Giám Mục, để phân tích và thảo luận về những yếu tố cần thiết cho việc soạn thảo Văn Kiện Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu.

Trong phiên họp này, trước hết, Ðức Hồng Y Tổng Thư Ký tường trình hoạt động của Tổng Văn Phòng kể từ phiên họp thứ hai của Hội Ðồng cho tới lúc này. Trước khi thảo luận, các vị tham dự phiên họp cho biết: các Giáo Hội địa phương đang nóng lòng chờ đợi văn kiện của Khóa Họp Thượng Hội Ðồng về Châu Á.

Trong phiên họp chung đúc kết, hai bài tường trình của hai nhóm tiếng Anh và tiếng Pháp đã phong phú hóa và hoàn bị sự đóng góp của Hội Ðồng Tổng Văn Phòng Thượng Hội Ðồng Giám Mục vào việc soạn thảo Tông Huấn Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu.

Ðây là phiên họp thứ ba, cũng là phiên cuối cùng của Hộïi Ðồng Tổng Văn Phòng Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu. Tham dự phiên họp thứ ba này, ngoài Ðức Hồng Y Jan Schotte, Tổng Thư Ký và 4 vị cộng tác của ngài, có tất cả 12 vị trong số này có Ðức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Giám Mục Nha Trang.

Cũng nên nhắc lại: Cho tới lúc này đã có bốn Khóa Họp khoáng đại của Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới đặc biệt riêng cho từng Lục Ðịa đã được triệu tậïp: Khóa về Châu Phi 1994 với Tông Huấn "Giáo Hội tại Châu Phi" (Ecclesia in Africa); Khóa về Châu Mỹ 1997, với Tông Huấn "Giáo Hội tại Châu Mỹ" (Ecclesia in America); Khóa về Châu Á 1998, thì Tông Huấn đang được soạn thảo - Khóa về Châu Ðại Dương, vào cuối năm 1998 (cũng chưa có Tông Huấn), và Khóa thứ hai về Châu Âu, sẽ được triệu tập trong năm nay, 1999. Trước đây, Khóa thứ nhất về Châu Âu, được triệu tập năm 1991, liền sau khi chế độ Cộng Sản Trung-Ðông-Âu sụp đổ vào cuối năm 1989.


Back to Radio Veritas Asia Home Page