Kinh Năm Thánh
Hướng Về Mẹ Maria

Kinh được soạn ra và đăng trong Sổ Tay Năm Thánh
do Nhà Xuất Bản Vatican ấn hành

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Lời Kinh Hướng Về Mẹ Maria
Ðể Chuẩn Bị Năm Thánh 2000

Mẹ Maria luôn luôn có mặt trong suốt thời gian Tam Niên Chuẩn Bị cho Ðại Năm Thánh 2000. Trong năm thứ nhất 1997, là Năm được dành cho Chúa Kitô, Mẹ Maria được đề ra cho các tín hữu như là Mẫu Gương của Ðức Tin. Trong năm chuẩn bị thứ hai, tức năm 1998, là Năm được dành cho Chúa Thánh Thần, thì Mẹ Maria được đề ra cho các tín hữu như là mẫu gương của nhân đức cậy trông. Và trong năm chuẩn bị thứ ba, tức năm 1999, năm dành cho Thiên Chúa Cha, Mẹ Maria được đề ra như là mẫu gương của Ðức Bác Ái. Tóm lại, trong suốt thời gian ba năm chuẩn bị cho năm thánh 2000, Mẹ Maria luôn luôn hiện diện và nêu gương đức tin, đức cậy và đức mến , cho tất cả các tín hữu. Sau đây là lời Kinh được soạn ra và đăng trong Sổ Tay Năm Thánh do Nhà Xuất Bản Vatican ấn hành, để giúp các tín hữu suy tư cầu nguyện, noi gương sống của Mẹ Maria. Lời Kinh như sau:


Back to Radio Veritas Asia Home Page