Huấn Ðức của ÐTC
trước khi đọc kinh Truyền Tin
cuối thánh lễ ngày Chúa Nhật 20/09/98
tại Brescia

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Bài huấn đức vắn tắt trước Kinh Truyền Tin cuối thánh lễ ngày Chúa Nhật 20/09/98 tại Brescia, ÐTC Gioan Phaolô II đã nhằc lại lần nữa mẫu gương của Ðức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI và của Tân Chân Phước Giuseppe TOVINI.

Trước khi đọc Kinh Truyền Tin cuối thánh lễ ngày Chúa Nhật 20/09/98 tại Brescia, ÐTC Gioan Phaolô II đã nhằc lại một lần nữa mẫu gương của Ðức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI và của Tân Chân Phước Giuseppe TOVINI như sau:

1. Tân Chân Phước Giuseppe TOVINI, người giáo dân mà hôm nay Cha đã được vui mừng tuyên bố là Chân Phước; ngài hiện diện trước chúng ta và nói với chúng ta bằng mẫu gương đời sống của Ngài, một cuộc sống hoàn toàn tận hiến cho việc bảo vệ và nâng cao những giá trị luân lý và thiêng liêng, cần thiết cho việc canh tân xã hội. Ngài biết hòa hợp ơn gọi của một người chồng và người cha trong gia đình với sự dấn thân trong nhiều sáng kiến Công Giáo.

Ngài chạy đến khẩn cầu Mẹ Maria, Ðấng mà ngài đã học tôn kính ngay từ thời còn nhỏ. Ngài chạy đến khẩn cầu Mẹ trong những cuộc chiến đấu khó khăn gặp phải để sống trung thành với Phúc Âm, trong hoàn cảnh khó khăn trên bình diện chính trị và xã hội của thời ngài. Ngài trao phó cho tâm hồn hiền mẫu của Mẹ những vấn đề của các nhà giáo dục, của các người lao động và những người trẻ; Ngài noi gương Mẹ trong khi chu toàn những bổn phận của một người cha; Ngài tin tưởng vào Mẹ luôn trong lúc bệnh hoạn và trong biết bao giây phút gặp thử thách. Ngày hôm nay, Tân Chân Phước Giuseppe Tovini cũng mời gọi chúng ta hãy nhìn lên Mẹ Maria dịu hiền, Mẹ của Ân Sủng, để múc lấy nơi Mẹ sức mạnh cần thiết mà theo Chúa Kitô trong mọi hoàn cảnh.

2. Lòng đạo đức sùng kính Mẹ Maria, đặc điểm của môi trường trí thức và Kitô của vùng đất Brescia nầy, cũng đã ghi dấu cuộc đời của Ðầy Tớ Chúa Ðức Phaolô VI, mà hôm nay chúng ta kết thúc những cử hành để mừng 100 năm sinh nhật của Ngài. Với lòng mộ mến lớn lao, tôi nhớ đến Ngài, đấng tiền nhiệm đáng kính của tôi; và tôi muốn nhấn mạnh đến việc Ngài đã học biết ngay từ thuở nhỏ (học biết sống) phó thác cho Mẹ Maria, nhờ bởi sự kiện Nhà của Ngài gần bên Ðền Thánh Ðức Mẹ muôn ơn. Tại Ðền Thánh nầy, Ðức Phaolô VI đã cử hành thánh lễ đầu tiên, và ngài trở lại kính viếng đền thánh nầy mỗi lần có thể, để cùng với Mẹ Maria, Mẹ của Chúa, hát lên bài Magnificat, vì hồng ân vô giá của chức Linh Mục. Ơn gọi của ngài, như ngài đã tâm sự, được trưởng thành trong môi trường nầy, một môi trường được ghi dấu bởi lòng sốt sắng tôn kính Mẹ Maria. Tình yêu của ngài đối với Mẹ Maria trở thành mạnh mẽ hơn và rõ ràng hơn trong Triều Giáo Hoàng của Ngài; tình yêu của ngài đối với Mẹ Maria có hiện diện bàng bạc trong nhiều văn kiện và các bài diễn văn.

Chứng tá của Ðức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI và của Tân Chân Phước Giuseppe Tovini khuyến khích tất cả chúng ta, hãy luôn sống tin tưởng vào Ðức Nữ Ðồng Trinh, và hãy gặp thấy nơi Mẹ, con đường an toàn dẫn đến Chúa Kitô, viên đá góc tường, mà chỉ trên đó, người ta mới có thể xây dựng một nền văn minh của Tình Thương đáng được mong ước.

Sau những lời trên, ÐTC đọc kinh Truyền tin và ban phép lành cuối thánh lễ. Thánh Lễ đã kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ. Sau đó, ÐTC ứng khẩu nói ít lời cảm tạ Chúa Quan Phòng về cơ hội tốt đẹp và mầu sắc đặc biệt của buổi lễ vừa mang tính cách địa phương Brescia vừa mang tính cách quốc gia Italia. ÐTC nhắc lại rằng Chúa Nhật 20/09/98, còn là ngày Giáo Hội kính nhớ các Thánh Tử Ðạo Ðại Hàn mà chính ngài đã tôn phong 103 vị Chân Phước Tử Ðạo lên bậc Hiển Thánh ngày mồng 6 tháng 5 năm 1984 tại Seoul (Hán Thành). ÐTC khen ngợi Ca Ðoàn , rồi đến bắt tay một thiếu nữ bất toại ngồi trên xe lăn. Thiếu nữ này đã đọc lời nguyệïn sau cùng trong phần Lời Nguyện Giáo Dân của thánh lễ vừa kết thúc. ÐTC chào dân chúng một lần nữa, rồi ra về giữa những tiếng hoan hô: Viva il Papa, Viva il Papa!


Back to Radio Veritas Asia Home Page