Phỏng Vấn Ông VITTORIO AGOSTINO
thị trưởng CHIAVARI, về việc chuẩn bị
đón ÐTC đến thăm CHIAVARI Và BRESCIA

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Phỏng Vấn Ông VITTORIO AGOSTINO, thị trưởng CHIAVARI về việc chuẩn bị đón ÐTC đến thăm.

(RG 17/09/98).

Hỏi: Chiavari chuẩn bị đón ÐTC đến thăm như thế nào?

Ðáp: Tôi có thể nói là CHIAVARI đã sẵn sàng tiếp đón ÐTC. Chúng tôi đã chuẩn bị xong mọi chi tiết. Trên bình diện tinh thần, tôi nghĩ là chuyến viếng thăm của ÐTC tại thị xã Chiavari chúng tôi là một điều tuyệt đẹp.

Hỏi: Chúng ta đang tiến gần đến năm 2000. Chuyến viếng thăm của ÐTC tại đây chắc cũng có liên hệ đến việc chuẩn bị đón năm 2000. Trên bình diện hành chánh, Ông nghĩ như thế nào về việc chuẩn bị đón năm 2000?

Ðáp: Chúng tôi, trên bình diện hành chánh, chúng tôi lo về những điều vật chất và xã hội, chớ không lo về những điều tinh thần thiêng liêng. Chúng tôi nhìn năm 2000, cũng như những năm tháng khác, trên bình diện hành chánh, bởi vì chúng tôi tiếp tục thực hiện những chương trình trên bình diện xã hội cũng như trên bình diện xây dựng thành phố. Tôi muốn nói lên nguyện ước nầy: ước chi cuối cùng chúng tôi có thể vượt qua được cuộc tranh cải vô vị về việc xây lên những "căn nhà xã hội" dành cho những gia đình nghèo, và mong sao là chúng tôi có thể làm xong và giao những căn nhà đó cho những gia đình nghèo trước năm 2000; tôi cũng muốn hoàn tất tất cả những công tác khác nữa, như Trung Tâm Chăm Sóc cho những nguời giả cả, mà tôi nghĩ là có thể khánh thành trước năm 2000, hay Trung Tâm Ða Thể Thao cho giới trẻ; hay hơn nữa, Trung Tâm Giải Trí cho những người hồi hưu, mà chúng tôi sẽ khánh thành vào năm tới 1999. Theo tôi nghĩ, cách thức tốt nhất để mừng năm 2000, là nghĩ đến con người; những chương trình nói trên đều hướng về việc phục vụ cho con người. Tôi tin rằng trong những chương trình hoạt động trên cũng có tích chứa chút đặc tính tôn giáo; mặc dù không ý thức rõ ràng cho lắm, nhưng chắc chắn là có.

Hỏi: Xin Ông thị trưởng cho biết là sẽ nói gì khi ÐTC đến thăm?

Ðáp: Tôi đã nghĩ xong điều gì tôi sẽ nói với ÐTC: tôi sẽ cám ơn ÐTC vì đã đến thăm và tôi xin chào đón Ngài như con người của Hòa Bình. Và tôi sẽ nói lên điều nầy nhân danh cho 25 vị xã trưởng khác thuộc vùng nầy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page