ÐTC tiếp các dân biểu
nghị sĩ Châu Âu
tham dự cuộc gặp gỡ lần thứ hai
về Gia Ðình

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp các dân biểu, nghị sĩ Châu Âu tham dự cuộc gặp gỡ lần thứ hai về Gia Ðình.

Vatican - 23.10.98 - Sáng thứ Sáu 23.10.98, ÐTC tiếp khoảng 200 vị dân biểu, nghị sĩ thuộc 24 quốc gia Châu Âu, tham dự trong những ngày vừa qua cuộc gặp gỡ lần thứ hai về Gia Ðình, do Hội Ðồng Tòa Thánh phụ trách Hôn Nhân và Gia Ðình tổ chức, dưới quyền chủ tọa của Ðức Hồng Y Alfonso Lopez Trujillo, chủ tịch Hội Ðồng. Trong diễn văn đọc cho các vị tham dự cuộc gặp gỡ, ÐTC nói: Các vị trách nhiệm về xã hội dân sự, các vị lập pháp và các nhà chính trị, được mời gọi tạo những điều kiện cần thiết cho bản chất riêng biệt của Hôn Nhân, cho sự ổn định gia đình và cho việc đón nhận hồng ân sự sống. ÐTC nói: "Trong việc tìm kiếm các giải pháp hợp lý cho xã hội ngày nay, gia đình không thể được đặt ngang hàng trên cùng bình diện với những hội đoàn hay những tụ họp đơn giản. Những tụ họp này không thể được hưởng những quyền riêng biệt chỉ dành riêng cho việc bảo vệ mối giây cam kết của vợ chồng và của gia đình, được thiết lập trên Hôn Nhân, như cộng đồng bền bỉ về đời sống và tình yêu, thành quả của việc trao tặng hoàn toàn và trung thành của vợ chồng, dẫn đưa đến việc sinh con cái". ÐTC nhấn mạnh rằng: dù tôn trọng tự do chính đáng của con người, việc làm cho các hình thức kết hợp giữa con người với nhau, bằng việc hợp thức hóa, là một quyết định trầm trọng: quyết định này chỉ đưa đến những thiệt hại cho cơ cấu gia đình và hôn nhân. Những luật lệ công nhận qui chế pháp lý cho những hình thức khác nhau của đời sống chung, không phải là gia đình, sẽ đem đến những thiệt hại lâu dài và nhiều hỗn loạn. ÐTC nói thêm: Những cải cách liên hệ đến cơ cấu gia đình hệ tại trước hết nơi việc củng cố giây liên kết vợ chồng và nơi việc nâng đỡ càng ngày càng nhiều hơn dành cho các cơ cấu gia đình, bằng việc nhận ra rằng: các trẻ em ngày mai sẽ là những người đóng vai trò chủ chốt của đời sống xã hội, là những người thừa hưởng gia tài của các giá trị cao quí đã lãnh nhận được và của sự lo lắng về giáo dục thiêng liêng, luân lý và nhân bản. ÐTC nhắc lại: người ta không bao giờ được phép đặt phẩm giá con người và gia đình lệ thuộc vào các quyền lợi chính trị và kinh tế hoặc tùy thuộc vào những ý kiến áp đảo của nhóm này nhóm khác, dù những nhóm này được coi là quan trọng". ÐTC kết thúc: "Thực ra, việc thi hành quyền bính dựa trên việc tìm kiếm chân lý khách quan và trên chiều kích của việc phục vụ con người và xã hội. Các vị tham dự thân mến của cuộc gặp gỡ này: các vị hãy là những người lập luật, những nhà chính trị, những nguời trách nhiệm các đoàn thể gia đình hay đại học, tôi khuyến khích các vị tiếp tục suy tư và rồi thông truyền những xác tín riêng của mình về luân lý và thiêng liêng cho những người mà các vị cộng tác với họ. Ðây là một phục vụ đem đến cho con người, để đời sống của họ được hòa hợp với những gì mà họ thực sự được gọi trở nên.


Back to Radio Veritas Asia Home Page