ÐTC tiếp chung
các Giám Mục miền Tây Bắc Hoa Kỳ
đến Roma viếng Tòa Thánh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp chung các Giám Mục miền Tây Bắc Hoa Kỳ đến Roma viếng Tòa Thánh ("AdLimina".)

Vatican - 09.10.98 - Sáng thứ Sáu, 9/10/98, trong Ðền Vatican, sau thánh lễ đồng tế với các giám mục thuộc miền Tây Bắc Hoa Kỳ, ÐTC đã tiếp chung các ngài và trong bài diễn văn trọng, ÐTC đã nhấn mạnh đến một số điểm của việc canh tân phụng vụ sau Công Ðồng Chung Vatican II.

Ngài nhắc đến những không hiểu biết, những lạm dụng, những điểm thái cực và nhiều lúc đi đến những gương mù cho người giáo dân. ÐTC đã nhắc lại tầm quan trọng của việc phải tôn trọng đúng luật lệ phụng vụ, bởi vì "linh mục là người phục vụ cho Phụng vụ, chớ không phải là người khám phá hay tác tạo ra phụng vụ, và làm mất ý nghĩa thực sự của chính phụng vụ, làm lu mờ tính cách thánh thiêng của phụng vụ." ÐTC nhấn mạnh cách riêng đến việc phải hiểu rõ lời kêu gọi của Công Ðồng về "việc tham dự đầy đủ, có ý thức và tích cực của các tín hữu vào việc cử hành Phụng Vụ". ÐTC giải thích như sau: "Tham dự đầy đủ không có nghĩa là mỗi người đều được làm tất cả mọi sự như nhau; việc này có thể đưa đến "giáo sĩ hóa" hàng giáo dân và "giáo dân hóa" hàng giáo sĩ... Tham dự tích cực không phải là loại trừ sự yên lặng và việc lắng nghe. Tham dự cách ý thức cũng không có nghĩa là luôn luôn tìm cách làm cho những gì không rõ ràng trở nên rõ ràng trong phụng vụ, do đó có sự nguy hiểm này là đi đến chổ "rườm rà và tầm thường hóa việc phụng tự". ÐTC nói tiếp: "Việc dùng tiếng địa phương dĩ nhiên mở kho tàng quí báu của phụng vụ cho các người tham dự, nhưng điều này không có nghĩa là tiếng Latinh và nhất là các bài hát Latinh , xứng hợp một cách huy hoàng như vậy với thiên tài của Lễ Nghi Roma, phải hoàn toàn loại bỏ".

Sau cùng ÐTC nhắc lại việc canh tân hiệu nghiệm của việc giảng Lời Chúa. Không thể giảng Lời Chúa một cách xứng đáng và hiệu nghiệm, nếu không có sự làm quen đủ với truyền thống Giáo Phụ và ngài nhắc lại mối liên lạc giữa Phụng Vụ và sứ mệnh rao giảng Tin Mừng của Giáo Hội.


Back to Radio Veritas Asia Home Page