Hội Ðồng Giám Mục Pháp
phản đối dự luật nhìn nhận cuộc sống chung
của nam nữ ngoài hôn phối

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Hội Ðồng Giám Mục Pháp phản đối dự luật nhìn nhận cuộc sống chung của nam nữ ngoài hôn phối.

Paris [Apic 17/09/98] - Hội Ðồng Giám Mục Pháp lên tiếng phản đối dự luật nhằm hợp thức hóa cuộc sống chung ngoài hôn nhân.

Với tựa đề "khế ước dân sự của tình liên đới", một dự luật nhằm hợp thức hóa cuộc sống chung ngoài hôn nhân, hiện đang được đem ra bàn thảo tại Pháp. Các tác giả của dự luật bảo đảm rằng việc hợp thức hóa một cuộc sống như thế không hề là một xúc phạm đến định chế hôn nhân.

Trong một thông cáo vừa được công bố, ủy ban thường trực của Hội Ðồng Giám Mục Pháp gọi đây là một luật vô ích và nguy hiểm. Các Ðức Giám Mục Pháp nhắc lại rằng hôn phối thiết lập nền tảng pháp lý bảo đảm cho sự ổn định của gia đình và sự trường tồn các thế hệ. Hôn nhân không phải là chuyện riêng tư, màlà một trong những cơ cấu nền tảng của xã hội.

Thông cáo của ủy ban thường trực Hội Ðồng Giám Mục Pháp viết rằng Giáo Hội không hề dững dưng trước những hoàn cảnh khó khăn mà một số người phải lâm vào. Tuy nhiên, không thể lấy những hoàn cảnh đặc thù làm qui phạm cho mọi người. Ngoài ra, theo các tác giả của dự luật, mục đích của dự luật không chỉ là hợp thức hóa cuộc sống chung của nam nữ ngoài hôn phối, mà chính là nhìn nhận hôn phối của những nguời đồng tính luyến ái. Về điểm này, thông cáo của Hội Ðồng Giám Mục Pháp viết rằng , tôn trọng quyền của mọi người là một chuyện, mà biến một khuynh hướng đặc thù thành một mẫu mực lại là chuyện khác.


Back to Radio Veritas Asia Home Page