Giáo Phận Calcutta
chính thức khởi sự công việc
làm án phong Chân Phước
cho Mẹ Têrêsa

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ngày 26 tháng 7/1999 tới đây, Giáo Phận Calcutta chính thức khởi sự công việc làm án phong Chân Phước cho Mẹ Têrêsa.

Calcutta - 26.06.99 - Ðức Cha Henry D'Souza, Tổng Giám Mục giáo phận Calcutta vùa loan báo: Ngày 26 tháng 7/1999 tới đây, công việc làm án phong Chân Phước cho Mẹ Têrêsa trên cấp bậc Giáo Phận được khởi sự. Công việc này sẽ kéo dài chừng hai hay ba tháng. Cách đây ít ngày, các Nữ Tu Thừa Sai bác ái đã trao cho Ðức Cha những tài liệu đầu tiên vể tiểu sử của Mẹ Têrêsa.

Theo Ðức Tổng Giám Mục, thì từ ngày 26 tháng 7/1999 tới đây, Tòa Án sẽ nghe các chứng tá. Sau đó, tất cả các hồ sơ thuộc cấp bậc Giáo Phận được chuyển về Bộ Phong Thánh ở Roma.

Theo Luật Lệ mới năm 1980, thủ tục làm án phong Chân Phước được tiến hành nhanh chóng hơn nhiều, sánh với thời xưa. Nhưng đối với Mẹ Têrêsa công việc sẽ rất nhanh chóng. Theo lời thỉnh cầu của nhiều Giám Mục và nhiều tín hữu, ÐTC đã cho phép bắt đầu làm án phong Chân Phước cho Mẹ Têrêsa trước hạn ấn định 5 năm, kể từ lúc qua đời. Mẹ Têrêsa qua đời ngày mồng 5 tháng 9 năm 1997; và vào ngày 26 tháng 7/1999, Mẹ Têrêsa qua đời chưa được hai năm. được hai năm. Trường hợp của Mẹ là trường hợp rất đặc biệt.


Back to Radio Veritas Asia Home Page