Ðức Hồng Y
Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh
lên tiếng về chủ trương thanh lọc chủng tộc
tại Kosovo

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh lên tiếng về chủ trương thanh lọc chủng tộc tại Kosovo.

Vatican [Zenit 30/05/99] - Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, kêu gọi chấm dứt cuộc thanh lọc chủng tộc tại Kosovo.

Trong một bài phát biểu trên một kênh truyền hình Ý có tên là "Sat 2000", Ðức Hồng Y Angelo Sodano lên án việc chính phủ Belgrade thực hiện cuộc thanh lọc chủng tộc hàng loạt tại Kosovo. Ngài nói: "Mỗi người đều có quyền có một quê hương". Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh quan tâm sâu xa về những khó khăn trong việc đưa những người tỵ nạn trở về quê hương của họ. Thời gian càng kéo dài càng làm cho vấn đề thêm phức tạp.

Theo Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, trong những cuộc đàm phán hiện nay "bổn phận của các Kitô hữu là phải thực thi hòa bình, vì hòa bình là định mệnh của các dân tộc". Bổn phận lớn lao nhứt của các Kitô hữu và cộng đồng quốc tế là phải giúp đỡ người tỵ nạn. Cho đến nay chỉ mới có những giải pháp tạm thời mà thôi. Ðức Hồng Y Angelo Sodano nói như sau: "Những người này có quyền trở về đất nước của họ. Chúng tôi liên tục nhấn mạnh điều này. Do đó, chúng tôi hy vọng chính phủ Belgrade hiểu rằng họ không thể tiếp tục chủ trương vi phạm quyền con người. Ðức Giáo Hoàng đã kêu gọi rất nhiều lần. Chúng tôi hy vọng rằng tiếng nói của Ngài được lắng nghe".

Bình luận về những nổ lực của Ðức Giáo Hoàng trong việc tìm kiếm hòa bình, Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nói rằng trong suốt 20 năm làm Giáo Hoàng, Ðức Gioan Phaolô II đã "giương cao ngọn cờ hòa bình. Còn những vấn đề kỷ thuật là của các chính phủ vì mỗi người có lãnh vực chuyên môn của mình". Ðức Hồng Y kết luận: "chiến tranh phải kết thúc".


Back to Radio Veritas Asia Home Page