Người kế vị Mẹ Têrêsa
hân hoan về việc ÐTC cho phép
khởi sự án xin phong Chân Phước
cho Mẹ Têrêsa Cacutta

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Người kế vị Mẹ Têrêsa hân hoan về việc ÐTC cho phép khởi sự án xin phong Chân Phước cho Mẹ Têrêsa.

(AFP 1/03/99) - Ấn Ðộ (New Delhi) - Dòng các nữ tử Thừa Sai Bác Ái của Mẹ Têrêsa rất vui mừng về quyết định của ÐTC Gioan Phaolô II cho phép khởi sự làm án xin phong Chân Phước cho Mẹ Têrêsa.

Bà Sunita Kumar, một cộng sự viên thân tín của Mẹ Têrêsa khi Mẹ còn sống cho biết, tin này đã được Ðức Cha Henry DíSouza, Tổng Giám Mục Calcutta loan báo cho nhà dòng, khiến cho tất cả các Linh Mục, Tu Huynh và Nữ Tu của Dòng do Mẹ Têrêsa sáng lập, đều rất vui mừng. Bà Kumar nói như sau: "Việc miễn thời hạn 5 năm trước khi khởi sự án phong Chân Phước là một điều hết sức to lớn. Nữ Tu Nirmala, người kế vị Mẹ Têrêsa cai quản dòng cũng như tất cả mọi người rất hân hoan về tin này. Chúng ta hãy chờ xem, khi nào thì lễ phong Chân Phước cho Mẹ sẽ diễn ra. Ðối với chúng tôi Mẹ Têrêsa đã là một vị Thánh rồi".

Về phần mình, Ðức Tổng Giám Mục Henry DíSouza nói rằng trong lúc này, ngài đang thu thập các bằng chứng thể hiện các nhân đức và lòng bác ái của Mẹ Têrêsa, cũng như các phép lạ đã lãnh nhận được do lời bầu cử của Mẹ. Theo như ngài biết thì hiện nay có phép lạ khỏi bệnh do lời bầu cử của Mẹ đã được báo cáo, hai phép lạ tại Hoa Kỳ và một tại Palestine. Cũng theo vị Tổng Giám Mục Calcutta, ngài không dám dự đoán khi nào thì Mẹ Têrêsa sẽ được phong Chân Phước, tuy nhiên nếu các phép lạ do lời bầu cử của Mẹ được chứng minh, thì ÐTC Gioan Phaolô II có thể quyết định phong Chân Phước cho Mẹ sớm hơn dự liệu.


Back to Radio Veritas Asia Home Page