Bảy vị
được Giải Thưởng Nobel về Hòa Bình
đã lên tiếng yêu cầu đình chỉ
các vụ dội bom tại Yougoslavie
và những vụ tàn bạo tại Kosovo

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Bảy vị được Giải Thưởng Nobel về Hòa Bình, đã lên tiếng yêu cầu đình chỉ các vụ dội bom tại Yougoslavie và những vụ tàn bạo tại Kosovo.

Vatican - 22.04.99 - Sáng thứ Năm 22.04.99, trong Ðền Vatican, ÐTC tiếp 7 vị được Giải Thưởng Nobel về Hòa Bình, đến Roma tham dự cuộc gặp gỡ do Tổ Chức "Gorbaciov" cổ võ. Bẩy vị được giải thưởng này là: Betty William, Shimon Peres, Rigoberta Menchu, Mikhail Gorbaciov, Willem De Klerk, Joseph Roblat và David Trimble.

Dĩ nhiên trong cuộc gặp gỡ, ÐTC nói về hòa bình là "chính trung tâm của đời sống chính trị", nhưng ước mong hòa bình của nhân loại vẫn chưa được đáp lại vào cuối ngàn năm này. Cách riêng, ÐTC đã nhắc đến chiến tranh hiện nay tại Yougoslavie. Sau lễ nghi mừng 2,752 năm sinh nhật Thành Phố Roma, sáu trong bẩy vị được Giải Thưởng Nobel về Hòa Bình, đã lên tiếng yêu cầu đình chỉ các vụ dội bom tại Yougoslavie và những vụ tàn bạo tại Kosovo. Trong diễn văn đọc cho các Vi được giải thưởng, Ðức Gioan Phaolô II không chỉ giới hạn vào chiến tranh tại miền Balcan, ngài còn nhìn rộng về những thảm kịch hằng ngày tại Châu Á và Châu Phi, và sau đó ÐTC tha thiết kêu gọi một lần nữa rằng: "Hòa bình không phải là một tư tưởng trống rỗng, vu vơ hay một giấc mơ, nhưng là một thực tại cần phải được xây dụng hằng ngày với nỗ lực của mọi người. Thực sự đây là mục đích cao trọng hơn cả, đòi dấn thân của quốc gia và quốc tế. Giáo Hội, về phần mình, không ngừng ủng hộ dấn thân này, mặc dầu có biết bao hành động và đe đọa cho sự sống, bằng việc tuyên bố sứ điệp bất diệt của mình về hy vọng trong tương lai của nhân loại".

Sau buổi tiếp kiến, các vị được Giải Thưởng Nobel về Hòa Bình trở lại Tòa Thị Xã Roma để gặp giới báo chí và công bố văn kiện chung kết về hai ngày lịch sử ở Roma.


Back to Radio Veritas Asia Home Page