Phong Trào "Pax Christi"
ủng hộ sáng kiến hòa bình
của ông Tổng Thư Ký Liên Hiêp Quốc

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Phong Trào "Pax Christi" ủng hộ sáng kiến hòa bình của ông Tổng Thư Ký Liên Hiêp Quốc.

Bruxelles [Apic 19/04/99] - Phong Trào Công Giáo Pax Christi ủng hộ những sáng kiến hòa bình cho Yugoslavia và vùng Balkan do ông Kofi Annan, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc đề nghị.

Trong lá thư gởi cho ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc, ông Etienne de Jonghe, Tổng Thư Ký của Phong Trào Pax Christi quốc tế, đã viết như sau: "Cộng đồng quốc tế không thể chấp nhận sự kiện Liên Minh Phòng Thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) vuợt qua quyền hạn của Liên Hiệp Quốc và như vậy làm suy yếu quyền hạn này. Cộng đồng quốc tế cũng không thể chấp nhận sự kiện chính phủ Serbia tiếp tục vi phạm những quyền cơ bản của một dân tộc vì những lý do chủng tộc. Liên Hiệp Quốc cần phải đóng trọn vai trò của mình trên bình diện chính trị và nhân đạo".

Theo Phong Trào Pax Christi, bạo động lúc nào cũng chỉ đưa đến khổ đau và buồn phiền bất tận cho những nguời không có lấy trong tay một viên đạn và cũng chẳng bao giờ có thể phóng đi một phi đạn. Những biến cố trong những tuần lễ vừa qua chứng minh rằng bạo động không thể mang lại một giải pháp chính đáng và lâu bền.


Back to Radio Veritas Asia Home Page