Các Giám Mục Ấn Ðộ
theo nghi lễ La Tinh
kêu gọi bảo vệ người sắc tộc và cùng đinh
qua hội nhập văn hóa

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các Giám Mục Ấn Ðộ theo nghi lễ La Tinh kêu gọi bảo vệ người sắc tộc và cùng đinh qua hội nhập văn hóa.

 Ân Ðộ (Bangalore) - (UCAN IA8091.1124 19/3/2001) - Các nhà lãnh đạo giáo hội Ân Ðộ theo nghi lễ La Tinh đang tìm cách để thực hiện tiến trình hội nhập văn hóa để bảo vệ người sắc tộc và giai cấp cùng đinh đứng trước âm mưu của các thành phần Ân Giáo cực đoan muốn xóa bỏ văn hóa của người thiểu số.

 Cuộc tham vấn về văn hóa do HÐGM Ân Ðộ đứng ra tổ chức tại thành phố Bangalore dạo trung tuần tháng 3/2001 ghi nhận chủ nghĩa cực đoan tôn giáo là một thách đố lớn đối với nền văn hóa của người sắc tộc ở Ân Ðộ. Các buổi tham vấn qui tụ khoảng 50 Giám Mục, thần học gia, nhân chủng học và các linh mục. Linh mục Arokiasamy, thư ký Ủy Ban về Giáo Ðiều và Thần Học của HÐGM Ân Ðộ cho hãng thông tấn UCAN biết rằng mục đích cuộc tham vấn là để củng cố tiến trình hội nhập văn hóa trong các lãnh vực như phụng vụ, thần học, và linh hướng. Bản tuyên ngôn công bố sau cuộc tham vấn ghi nhận, với lập luận rằng văn hóa của Ân Ðộ là văn hóa Ấn Giáo, các phần tử Ấn Giáo cực đoan đang dần dà tìm cách xóa bỏ thực tại văn hóa đa dạng của người thiểu số và của người thuộc giai cấp cùng đinh. Vì vậy các tham dự viên đều đồng ý là giáo hội cần phải ý thức bản chất đa văn hóa của người Ấn về mặt tôn giáo, ngôn ngữ, sắc tộc và giai cấp, và từ đó chấp nhận và tôn trọng những yếu tố tích cực của các nền văn hóa đó. Giáo hội cũng nên đáp ứng một cách tích cực hơn nữa đối với các nghi thức văn hóa các nhóm sắc tộc và người cùng đinh đương thời. Ðiều cần thiết trong lúc này không phải là nỗ lực để hội nhập văn hóa, nhưng là nhìn nhận có một tiến trình hội nhập đang diễn ra giữa các nhóm dân. Giáo hội nên có những nghi lễ phụng vụ quy về cộng đồng dân chúng (people-centered) hơn là quy về vị chủ tế và chỉ nhằm đến trật tự của việc cử hành (clergy-centered and orderly celebration).

 Văn hóa của người sắc tộc và người cùng đinh coi trọng tình đoàn kết, bản chất chung và tin vào một Ðấng Tối Cao. Họ cũng coi trọng môi sinh và sự thăng bằng, hòa hợp trong quan hệ giữa con người, thiên nhiên và tinh thần. Chiều kích tinh thần được coi là trọng yếu đối với các nền văn hóa này, vì thế giáo hội cần phải tìm hiểu các truyền thống này để có được một cuộc hội nhập văn hóa ý nghĩa hơn. Người sắc tộc và cùng đinh cũng nên được giáo dục để họ có trình độ tham gia vào chính trị để bảo vệ bản chất văn hóa của họ.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page