Tường Thuật

Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 50

tại Dublin, Ireland

(10~17/06/2012)

 


 

Bế mạc Ðại hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 50 tại Dublin

Sứ điệp Video ÐTC gửi Ðại Hội Thánh Thể quốc tế thứ 50 tại Dublin

Phỏng vấn ÐHY Marc Ouellet đặc sứ của ÐTC chủ sự Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế thứ 50 tại Dublin

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page