Tòa Thánh công bố những điểm chính

của Hội Nghị Hồng Y lần thứ sáu

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa Thánh công bố những điểm chính của Hội Nghị Hồng Y lần thứ sáu.

Vatican (vatican.va 18.5.2001): Thứ sáu, 18 tháng 5/2001, Tòa Thánh công bố những điểm chính của chương trình ba ngày Hội Nghị Bất Thường các vị Hồng Y với ÐTC, từ thứ hai 21  cho đến hết thứ tư  23 tháng 5.

Ðây là Hội Nghị Hồng Y  lần thứ sáu dành cho tất cả các vị Hồng Y đương nhiệm cũng như đã về hưu, theo chủ đề chính là: "Những viễn tượng của Giáo Hội cho ngàn năm thứ ba, theo ánh sáng của tông thư "Khởi đầu ngàn năm mới".  Hồng Y Ðoàn hiện nay gồm có  183 vị Hồng Y.

ÐTC GP II đã triệu tập Hội Nghị Hồng Y lần thứ nhất, từ ngày mùng 5 đến mùng 9 tháng 11 năm 1979, với tổng số  hồng y tham dự là 120 vị, để bàn về các chủ đề như sau: việc canh tân giáo triều Roma; tương quan giữa Giáo Hội và Văn Hóa; và tình trạng kinh tế của Tòa Thánh.

Ba năm sau, từ ngày 23 đến 26 tháng 11 năm 1982, Hội Nghị Hồng Y lần thứ hai,  được ÐTC triệu tập, để bàn về những vấn đề như : tổ chức tốt hơn giáo triều Roma để hoạt động hữu hiệu hơn; kiểm điểm lại Bộ Giáo Luật Mới sắp được công bố; duyệt lại phần tài chánh của quốc gia Vatican. Vào cuối Hội Nghị Hồng Y lần thứ hai nầy, với tổng  số  97 vị Hồng Y có mặt tham dự,  ÐTC GP II tuyên  bố mở Năm Thánh Ðặc Biệt về Ơn Cứu Chuộc.

Hội Nghị Hồng Y lần thứ ba đã được ÐTC GP II   triệu tập từ ngày 21 đến 23 tháng 11, năm 1985, với sự tham dự của 122 vị hồng y. Hội Nghị tiếp tục bàn về việc canh tân giáo triều Roma. Và kết quả của Hội Nghị Ðặc Biệt lần thứ ba nầy , là văn kiện "Ðấng Chăn Chiên nhân lành ( Pastor Bonus), được ÐTC công bố vào năm 1988. Ðây là văn kiện quy định việc canh tân giáo triều  Roma.

Lần Hội Nghị Hồng Y thứ tư, được ÐTC GP II triệu tập từ ngày mùng 4 đến mùng 6 tháng tư năm 1991, với 120 vị Hồng Y hiện diện. Nhiều  chủ đề  khác nhau đã được bàn đến như: Giáo Hội trước những đe dọa hiện nay chống lại sự sống con người; "Việc rao giảng Chúa Kitô, Ðấng  cứu rỗi duy nhất và  sự thách thức của các giáo phái.

Cuối cùng, để chuẩn bị Ðại Năm Thánh 2000, ÐTC đã triệu tập Công Nghị Hồng Y lần thứ  năm, trong hai ngày 13 và 14 tháng 6 năm 1994, với 114 vị hồng y có mặt.

Ðó là năm lần họp Hội Nghị Hồng Y;  và lần họp sắp đến, lần thứ sáu, là từ ngày 21 cho đến ngày 23 tháng 5, năm 2001.

Chương Trình Tổng Quát của ba ngày họp nầy đã được đề nghị như sau:

Ngày họp thứ nhất (thứ hai 21 tháng 5/2001) do hai vị Hồng Y điều hành: ÐHY Gantin điều hành buổi sáng, và ÐHY Joseph Etchegaray điều hành buổi chiều. Hai đề tài  thuyết trình chính của ngày họp,  được hướng về việc tổng kết những thành quả của Năm Toàn Xá 2000 , và về Những Viễn  tượng  Mục Vụ của Giáo Hội trong ngàn năm thứ ba.

Ngày Họp thứ hai (thứ ba 22 tháng 5/2001) được dành để nghe những phát biểu góp ý của các tham dự viên.

Buổi sáng ngày họp thứ ba (thứ tư  23 tháng 5/2001), được dành cho những hội thảo theo nhóm nhỏ; và buổi chiều được dành để đúc kết những thảo luận trong các nhóm; và cuối cùng, là bài   tổng kết của Ðức Hồng Y Juan Sandoval Iniguez.

Ngày bế mạc: Sáng thứ  năm 24 tháng 5/2001, lễ Chúa Thăng Thiên, ÐTC  đồng tế Thánh Lễ Bế Mạc Hội Nghị tại Ðền Thờ Thánh Phêrô.


Back to Radio Veritas Asia Home Page