Ky niem 100 nam

ai Hoi Hanh Hng LaVang

lan th nhat (1901-2001)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ky Niem 100 Nam ai Hoi Hanh Hng La Vang lan th nhat (1901-2001).

Ngay 15.5.2001, tai Trung Tam Thanh Mau La Vang, linh muc Giuse Dng c Toai, Quan Nhiem Trung Tam, a co thong bao ve ngay Hanh Hng thng nien thang 8 nam 2001, dong thi cung la dp Ky Niem 100 Nam ai Hoi Hanh Hng La Vang lan th nhat (1901-2001), vi chng trnh va thi gian cu the nh sau: thi gian t 14.8.2001 den 15.8.2001.

Ngay th ba, 14.8.2001: Ap Le c Me Hon Xac Len Tri

                         Cac sinh hoat rieng cua cac Hoi oan, ac biet gii tre.

16g00 : Nghi thc khai mac hanh hng cong oan.

16g30 : Thanh Le ong Te (Le Vong c Me Hon Xac Len Tri)

18g30 : Rc va Chau Thanh The

20g30 : Gi Canh thc ben Me

T 21g30 en 22g30 : - Chau rieng tai Linh ai (Giai toi cho cong oan Hanh Hng)

22g30 : Yen lang ngh ngi tai cac v tr tam tru.

            Ngay th t, 15.8.2001 : Le c Me Hon Xac Len Tri

05g30 : Rc va dang hoa ton vinh Me La Vang

06g30 : Thanh Le ong te knh c Me Hon Xac Len Tri.

            Sau Thanh Le, nghi thc be mac.Hy vong con cai Me t khap ni se cung nhau sum hop ben Me La Vang trong nhng ngay han hoan va hong phuc nay.


Back to Radio Veritas Asia Home Page