Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Anh Quoác
ñang bò thieáu linh muïc

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Anh Quoác ñang bò thieáu linh muïc.

 Anh Quoác (Liverpool) - (Zenit 14/1/2001) - Nhaät baùo ‘Ñoäc Laäp’ xuaát baûn taïi Anh Quoác, soá ra Chuùa Nhaät (14/1/2001), cho bieát, 4 trieäu ngöôøi coâng giaùo Anh seõ bò thieáu huït linh muïc ñeå saên soùc muïc vuï cho hoï, vaø khoâng bao laâu nöõa, thaùnh leã haøng tuaàn seõ trôû thaønh moät söï hieám coù taïi haøng traêm nhaø thôø ôû nöôùc naøy.

 Theo baùo ‘Ñoäc Laäp’, con soá linh muïc taïi Anh (England) vaø xöù Wales ñaõ giaûm töø con soá 7,000 daïo naêm 1980, xuoáng coøn 5,500 linh muïc hieän nay, ña soá do hoài höu hoaëc qua ñôøi. Theo vaøi öôùc tính thì phaân nöûa soá linh muïc coøn laïi taïi Anh nay ñaõ 60 tuoåi hoaëc giaø hôn. Giôùi chöùc thaåm quyeàn trong giaùo hoäi Anh tin raèng trong töông lai caùc tín höõu coâng giaùo Anh phaûi ñi xa hôn tôùi nhöõng giaùo xöù laân caän ñeå döï thaùnh leã ngaøy Chuùa Nhaät, vaø hoï cuõng seõ laø ngöôøi ñaûm nhaän moät soá traùch vuï trong giaùo xöù hieän do cha xöù ñaûm nhieäm. Hieän nay, giaùo hoäi Anh ñang saùt nhaäp moät soá giaùo xöù, ñoùng cuûa caùc giaùo xöù khaùc thuoäc thaønh phoá Ñoâng Anglia, Shropshire vaø Liverpool, laø nhöõng thaønh phoá coù ñoâng ngöôøi coâng giaùo nhaát ôû Anh. Ngöôøi coâng giaùo taïi thaønh phoá Liverpool raát baát bình veà vuï ñoùng cöûa saùu nhaø thôø coâng giaùo trong thaønh phoá. Con soá 60 giaùo xöù taïi Liverpool nay giaûm xuoáng chæ coøn 27 giaùo xöù.

 OÂng Peter Stanford, moät taùc giaû vaø nhaø pheâ bình ngöôøi coâng giaùo, nhaän ñònh nhö sau: “Chuùng toâi chöùng kieán caûnh nhieàu linh muïc cao tuoåi bò ngaõ beänh vì aùp löïc do coâng vieäc muïc vuï. Khi caùc linh muïc naøy ñeán tuoåi 65 thöôøng thì chuùng ta nghó laø hoï seõ tieáp tuïc laøm muïc vuï cho ñeán khi cheát. Ñaây quaû laø moät vaán ñeà thaät nghieâm troïng cho giaùo hoäi ôû moïi caáp ñoä. Tröôùc ñaây, moãi giaùo xöù coù tôùi hai hay ba linh muïc laøm vieäc, nay thì chæ coøn coù moät. Linh muïc Kieron Conry, phaùt ngoân vieân cuûa giaùo hoäi taïi Anh vaø xöù Wales, tin raèng hieän giôø ngöôøi coâng giaùo phaûi chaáp nhaän ñi xa hôn ñeå döï thaùnh leã. Cha noùi vôùi tôø ‘Ñoäc Laäp’ nhö sau: “Ñieàu naøy ñang xaûy ra. Taïi moät vaøi giaùo phaän, soá linh muïc khoâng nhieàu hôn soá caùc giaùo xöù. Caùch ñaây 20 naêm, moät vaøi giaùo xöù coù tôùi hay hay 3 linh muïc laøm vieäc. Giôø ñaây, caùc linh muïc chaùnh xöù ngaøy caøng leä thuoäc vaøo caùc giaùo daân ñeå giuùp ngaøi coi soùc giaùo xöù.”
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page